PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA <h2>PENDETA : Journal of Malay Language, Education and Literature</h2> <h2>(ڤندتا : جورنل بهاس دان سسترا ملايو)</h2> <p align="justify">The <strong>PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature [ISSN 1823-6812/ eISSN 2600-8696]</strong> began to publish its first issue in 2011. PENDETA is published <strong>twice a year (June &amp; December&nbsp;start 2020)</strong> which dedicated to publishing original research and theory based articles as well as exploratory papers on Malay language, Malay studies, literature, linguistics, culture, Malay education and pedagogy. It is published by UPSI Press for the Faculty of Languages and Communication, Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p> PKM UPSI en-US PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature 1823-6812 Beriman kepada Allah SWT sebagai fitrah manusia dalam skrip drama ‘Tiang Seri Tegak Berlima’ karya Noordin Hassan http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/281 <p style="text-align: justify;">Model teater fitrah merupakan satu kerangka dalam menentukan fitrah sesebuah teater. Dalam hal ini, model teater fitrah merupakan acuan daripada prinsip teater fitrah yang dikemukakan Noordin Hassan. Ironinya, model teater fitrah merupakan satu model yang telah dikembangkan bersandarkan kepada prinsip teater fitrah. Walau bagaimanapun, kedua-duanya (model dan prinsip) tetap menyalurkan konsep pementasan yang jitu berasaskan agama Islam. Oleh yang demikian, makalah ini bertujuan mengaplikasikan model teater fitrah terhadap drama “Tiang Seri Tegak Berlima” karya Noordin Hassan. Walau bagaimanapun, kajian ini hanya melihat berdasarkan kepada prinsip yang pertama sahaja iaitu beriman kepada Allah SWT dengan melihat watak dan perwatakan yang terdapat dalam skrip drama tersebut. Berdasarkan kajian lepas, kajian mengenai teater fitrah banyak dilakukan terhadap teater Noordin Hassan selepas munculnya konsep teater fitrah. Kebanyakannya menyentuh soal konsep teater fitrah tanpa mengaitkan dengan prinsip teater fitrah yang sebenarnya. Hal ini menurut Siti Jasmina Ibrahim (2012) menyatakan perjuangan teater fitrah tidak menyeluruh disambut oleh semua pengkarya, sebaliknya masih ramai yang samar pemahaman. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan menganalisis prinsip beriman kepada Allah SWT sebagai fitrah manusia terhadap drama ‘Tiang Seri Tegak Berlima’ karya Noordin Hassan. Kewajaran pemilihan ini dibuat memandangkan Rahmah Bujang (2002) menyatakan bahawa pertama kali Noordin Hassan menimbulkan kesan keislaman dalam arena teater tanah air adalah melalui drama ‘Bukan Lalang Ditiup Angin’. Kajian ini merupakan kajian analisis teks tanpa menyentuh aspek pementasan. Hasil kajian mendapati teks ‘Tiang Seri Tegak Berlima’ merupakan teks yang mengaplikasikan prinsip beriman kepada Allah SWT di mana kemenangan berpihak kepada watak protagonis manakala watak antagonis tidak dimenangkan. Dalam hal ini, penyelesaian telah berpihak kepada kebaikan bagi memenangkan <em>‘amal makruf nahi mungkar’</em>.</p> Intan Zahariah Gaisun Arba’ie Sujud ##submission.copyrightStatement## 2019-12-23 2019-12-23 10 1 11 Emoji dan ekspresi emosi dalam kalangan komuniti siber http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/2092 <p style="text-align: justify;">Kajian mengenai penggunaan emoji sebagai salah satu bentuk ekspresi emosi sebelum ini sangat terikat dengan pengkategorian emoji berasaskan ciri yang tipikal seperti persamaan dari segi makna, fungsi dan nilai. Kajian ini menjelaskan pemahaman makna penggunaan emoji yang mengiringi ekspresi emosi [marah] dalam rangkaian media sosial khususnya melalui <em>www.facebook.com</em>. Pemahaman makna penggunaan emoji yang mengiringi ekspresi emosi marah dianalisis berpandukan pendekatan disiplin linguistik korpus<em>.</em> Hasil analisis menunjukkan penggunaan emoji yang mengiringi ekspresi emosi [marah] telah membentuk konsep makna marah seperti [meluat], [mengamuk], [benci], [takut], peristiwa dan tindakan. &nbsp;Kajian ini diyakini mampu memperjelaskan fenomena penggunaan bentuk visual emoji, reaksi wajah dan ekspresi emosi [marah] dalam kalangan komuniti siber.</p> Norwati Mohd Zain Hishamudin Isam ##submission.copyrightStatement## 2019-12-24 2019-12-24 10 13 23 Strategi berekod berterus terang dalam kritikan http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/2203 <p style="text-align: justify;">Strategi berterus-terang ialah strategi yang tidak taksa. Ujaran kritikan lazimnya mengaplikasikan strategi ini. Sehubungan itu analisis ujaran kritikan juri telah dilakukan dengan dua objektif, iaitu mengklasifikasikan strategi berterus terang; dan membincangkan hubungan strategi dan air muka.&nbsp; Antara metod yang diaplikasi ialah muat turun dan analisis teks. Dapatan analisis memperlihatkan kritikan juri dibahagikan kepada dua, iaitu dengan fakta umum dan spesifik. Fakta umum dirujuk sebagai situasi tanpa gangguan semantik manakala sebaliknya fakta spesifik. Penggunaan strategi ini didapati tidak menjejaskan air muka kerana faktor jarak, kuasa dan pemeringkatan budaya dalam konteks kritikan. Ringkasnya, masyarakat perlu memahami peranan dan tanggung jawab juri semasa melakukan kritikan.</p> Indirawati Zahid ##submission.copyrightStatement## 2019-12-24 2019-12-24 10 24 35 Prinsip kehadiran dalam novel-novel Jong Chian Lai: Analisis teksdealisme http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/2320 <p style="text-align: justify;">Pembaharuan atau inovasi sentiasa dilakukan oleh pengarang yang prolifik dalam berkarya dengan menghadirkan pelbagai sumber dan idea untuk meletakkan teks ciptaannya mencapai tahap keunggulan. Justeru, kepelbagaian dan kesegaran sumber menjadi keutamaan seseorang pengarang dalam berkarya. Jong Chian Lai sebagai penulis yang prolifik di Sarawak sedar akan kepentingan melakukan pembaharuan dalam menghadirkan sumber dan idea yang baharu dalam teks-teks ciptaannya. &nbsp;Sehubungan itu, makalah ini bertujuan untuk menganalisis prinsip kehadiran dalam tiga buah novel karya Jong Chian Lai berdasarkan teori Teksdealisme. Teori Teksdealisme mengandungi empat prinsip yang dapat digunakan untuk mengukur tahap kualiti kepengarangan seseorang pengarang. Kajian ini hanya mengaplikasikan prinsip kehadiran untuk menganalisis novel <em>Gugurnya Langit Hijau Nanga Tiga</em> (1986), <em>Pemberontakan</em> (1994) dan <em>Ensera Marga Timur dari St Anthony</em> (2009). Kajian ini menggunakan kaedah analisis teks dan kaedah kepustakaan. Hasil dapatan analisis memperlihatkan bahawa Jong Chian Lai sentiasa membuat inovasi atau pembaharuan dalam ketiga-tiga novel dalam usaha menghadirkan kepelbagaian sumber dan idea yang baharu menerusi pengalaman peribadi dan penyelidikan. Pembaharuan ini diteliti menerusi sumber idea, struktur dan aliran dalam ketiga-tiga teks. Struktur penciptaannya mengalami perubahan selain memperlihatkan pengekalan terhadap struktur tertentu. Aliran turut menunjukkan pembaharuan dari realisme kepada aliran realisme magis. Impaknya, setiap teks ciptaannya menunjukkan pembaharuan dan pemantapan yang dilakukan dari semasa ke semasa bagi mencapai tahap unggul sekali gus memberikan perangsang kepada penulis-penulis lain agar sentiasa membuat pembaharuan dalam penciptaan.</p> Sara Beden ##submission.copyrightStatement## 2019-12-24 2019-12-24 10 36 56 Penggunaan kiasan dalam plot konflik filem: Satu analisis pragmatik http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/2323 <p style="text-align: justify;">Bahasa kiasan merupakan satu bentuk bahasa yang diungkapkan bagi mengindahkan sesuatu perkara yang kurang elok atau mempunyai niat yang tidak elok. Pengungkapan bahasa kiasan dalam konflik ini mempunyai pelbagai tujuan, antaranya mengungkapkan ketidakpuasan hati, kekecewaan dan perkelahian. Sehubungan itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa kiasan dalam plot konflik menggunakan pendekatan pragmatik. Data diperoleh menerusi filem Melayu yang dilakonkan oleh Nordin Ahmad, iaitu Lanchang Kuning, Semerah Padi, Hang Jebat dan Seri Mersing. Hasil kajian mendapati bahasa kiasan banyak diungkapkan dalam plot konflik bagi menyatakan kekecewaan, perkelahian dan ketidakpuasan hati. Kajian ini juga membuktikan bahawa pengungkapan bahasa kiasan dapat difahami oleh komunikator berdasarkan pendekatan teori pragmatik. Kesimpulannya, penelitian terhadap bahasa dalam filem telah dapat menyerlahkan keperibadian, akal budi positif atau negatif dan kekreatifan masyarakat Melayu dalam menyampaikan sesuatu perkara dalam suasana konflik.</p> Aminnudin Saimon Zaitul Azma Zainon Hamzah ##submission.copyrightStatement## 2019-12-24 2019-12-24 10 37 74 Pelaksanaan pendidikan perpaduan menerusi teks KOMSAS dalam kalangan pelajar tingkatan dua http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/2764 <p style="text-align: justify;">Sentimen perpaduan di negara berbilang kaum seperti di Malaysia seringkali menjadi isu yang perlu diambil berat. Dalam konteks negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, budaya dan agama, integrasi kaum dijadikan elemen penting dan tonggak asas dalam kestabilan negara. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan sastera menerusi teks Komsas mampu memupuk perpaduan pelajar sekolah menengah bawah di Merlimau, Melaka. Teori Weiner (1965) diaplikasikan dalam kajian ini untuk menilai pelaksanaan pendidikan teks Komsas tersebut. Soal selidik digunakan instrumen kajian untuk mengutip data daripada 103 orang pelajar Tingkatan Dua yang mempunyai latar belakang yang berbeza dari segi kaum dan pendapatan keluarga/SES. Dapatan kajian secara analisis deskriptif memperlihatkan bahawa buku teks <em>Komsas</em> tidak menggambarkan realiti masyarakat majmuk di Malaysia. Walaupun guru bersungguh-sungguh menarik minat pelajar, namun para pelajar masih tidak berminat dalam pembelajaran KOMSAS. Teks KOMSAS yang tinggi bahasa menyebabkan para pelajar kurang faham mengenai isi kandungannya. Dapatan analisis inferensi pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam pelaksanaan pendidikan sastera perpaduan berdasarkan kaum (<em>F </em>(2, 100) = 11.272; <em>p</em>&lt;0.05). Oleh yang demikian, kajian ini mendapati kaum yang berlainan memperlihatkan perbezaan yang ketara terhadap pelaksanaan pendidikan sastera perpaduan. Justeru itu pelajar perlulah mengambil inisiatif dalam menghayati teks Komsas yang bertemakan perpaduan serta mengambil pengajaran-pengajaran dan nilai-nilai murni yang terkandung di dalamnya untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian.</p> Chew Fong Peng Nurmaziah Majelan ##submission.copyrightStatement## 2019-12-24 2019-12-24 10 75 90 Penilaian formatif bahan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing di Thailand http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/2820 <p style="text-align: justify;">Kajian ini bertujuan melaporkan proses penilaian formatif bahan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa asing di Thailand berdasarkan model penilaian formatif TessmerKajian ini melibatkan tiga tahap penilaian, iaitu penilaian pakar, maklum balas daripada pensyarah dan pelajar, kumpulan kecil atau rintis, dan kajian lapangan. Tiga pihak terlibat sebagai responden dalam kajian ini, iaitu pakar bidang, pensyarah, dan pelajar. Borang penilaian bahan, komen bersemuka, dokumen pelajar dan bahan yang dibangunkan digunakan sebagai instrumen kajian. Dapatan penilaian pakar, pensyarah dan pelajar menunjukkan bahawa bahan ini perlu disesuaikan dan diperbaiki khususnya dari aspek kandungan, bahan pengajaran dan pedagogi. Dapatan penilaian kumpulan kecil pula mendapati bahawa aspek kandungan, bahan pengajaran, motivasi, pedagogi, kemahiran bahasa dan penilaian sesuai dengan kemampuan pelajar. Dalam penilaian lapangan pula, didapati bahawa aspek penggunaan bahasa, kandungan, ilustrasi, bahasa dan aktiviti yang terdapat dalam bahan pengajaran dan pembelajaran ini dapat memberi kesan yang baik terhadap pelajar. Implikasi kajian menunjukkan bahawa bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa yang dibangunkan perlu mengambil kira pandangan pelajar khususnya dari aspek kandungan, bahan pengajaran dan pedagogi.</p> <p>&nbsp;</p> Kusom Yamirudeng Zulkifli Osman ##submission.copyrightStatement## 2019-12-24 2019-12-24 10 91 105 Penggunaan “Teknik Jalinan Cerita” untuk meningkatkan penguasaan dan ingatan pelajar terhadap kata majmuk bentuk mantap http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/2832 <p style="text-align: justify;">Kajian ini dijalankan untuk melihat kesan penggunaan “Teknik Jalinan Cerita” dalam usaha membantu pelajar menguasai dan mengingati 15 kata majmuk bentuk mantap bahasa Melayu. Kajian ini juga untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran saya ketika mengajarkan topik kata majmuk. Selain diri saya, peserta kajian terdiri daripada 38 orang pelajar semester satu berpengkhususan bahasa Melayu di bawah Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Data kajian dikumpul melalui lembaran kerja dan soal selidik. Penyemakan data dilakukan melalui triangulasi antara kaedah, sumber dan masa. Hasil analisis data mendapati bahawa “Teknik Jalinan Cerita” dapat membantu pelajar menguasai kata majmuk bentuk mantap selain menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran guru. Walau bagaimanapun, mereka lupa akan kata majmuk tersebut apabila diuji setelah tiga bulan. Oleh itu, kajian ini bercadang untuk memasukkan elemen latih tubi terhadap “Teknik Jalinan Cerita” ini pada masa akan datang kerana dijangka dapat menghasilkan kesan yang lebih positif.</p> Wong Shia Ho ##submission.copyrightStatement## 2019-12-24 2019-12-24 10 106 120 Aspek budaya Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/2861 <p style="text-align: justify;">Kajian ini memfokuskan aspek budaya Melayu yang diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa asing berdasarkan hubungan antara bahasa dan budaya yang saling berkait rapat. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji komponen budaya Melayu yang diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Kaedah kuantitatif yang menggunakan soal selidik dijalankan untuk mengumpul data. Seramai 30 orang pelajar program Bahasa Melayu di <em>Tokyo University of Foreign Studies</em> (TUFS), Jepun terlibat dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar bersetuju bahawa aspek budaya Melayu perlu dimasukkan dalam kurikulum Bahasa Melayu. Dapatan kajian juga menunjukkan aspek budaya Melayu yang diterapkan dalam kelas Bahasa Melayu berada pada tahap yang tinggi (min=3.58) yang melibatkan kerangka budaya 3P yang mengandungi tiga dimensi budaya, iaitu produk, praktik dan perspektif. Perspektif budaya Melayu merupakan dimensi budaya yang paling kerap diterapkan dalam PdP Bahasa Melayu dengan min=3.80, diikuti praktik budaya Melayu (min=3.73) dan produk budaya Melayu (min=3.20). Hasil kajian juga menunjukkan komponen budaya Melayu yang paling kerap diterapkan adalah agama Islam. Secara kesimpulannya, proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di TUFS melibatkan aspek budaya Melayu dan merangkumi pelbagai komponen budaya Melayu.</p> Noor Zuhidayah Muhd Zulkifli Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad Shahlan Surat Jamaludin Badusah ##submission.copyrightStatement## 2019-12-24 2019-12-24 10 121 133 Debukalisasi dan asimilasi fitur dalam Bahasa Kerinci: Analisis Teori Autosegmental http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/2871 <p style="text-align: justify;">Makalah ini bertujuan menjelaskan proses debukalisasi dan asimilasi fitur dalam bahasa Kerinci berdasarkan teori fonologi autosegmental (Goldsmith, 1976/1990). Data terdiri daripada sumber sekunder dan primer yang diperoleh melalui kaedah kepustakaan, pemerhatian dan temu bual dengan bantuan perakam, borang soal selidik dan buku catatan. Informan merupakan 10 penutur Kerinci yang tinggal di Kampung Batu 21 Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor. Dapatan kajian menunjukkan konsonan /s, p, t, k/ tidak dibenarkan berada di koda disebabkan proses debukalisasi yang merealisasikannya sebagai [h, ʔ]. Vokal yang mendahului konsonan tersebut pula, iaitu /a, u/ akan direalisasikan sebagai [E, «, a, o] akibat proses asimilasi fitur yang melibatkan penyebaran fitur distingtif yang telah dijelaskan secara berpada berdasarkan geometri fitur model Halle (1992). Umumnya, kajian ini bertujuan menjelaskan sebab perubahan bunyi /as/, /up/, /ut/ dan /uk/ berlaku di rima akhir kata bahasa Kerinci.</p> Nur Farahkhanna Mohd Rusli ##submission.copyrightStatement## 2019-12-24 2019-12-24 10 134 150 Buku kanak-kanak: Analisis unsur Estetika http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/2901 <p style="text-align: justify;">Buku kanak-kanak sentiasa mendapat tempat dalam kalangan kanak-kanak dan orang dewasa. Hal ini demikian kerana, buku kanak-kanak mempunyai unsur keindahan atau estetika yang menyumbang kepada aspek berbahasa dalam kalangan pembaca. Namun demikian, buku-buku terbitan penerbit di Malaysia sebagai bahan bacaan untuk mengasah minat membaca dan mendapat keseronokan dalam kalangan kanak-kanak masih belum setanding dengan buku yang diterbitkan oleh penerbit dari luar negara (Alimah Salam, 2010:39). Oleh itu, tujuan kertas kerja ini adalah untuk membicarakan persoalan estetika dalam buku kanak-kanak di Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti unsur-unsur estetika dalam buku kanak-kanak dan menganalisis unsur-unsur estetika dalam buku kanak-kanak. Kajian ini menggunakan kaedah analisis kandungan dengan meneliti sembilan buah buku kanak-kanak berdasarkan pendekatan estetika yang dikemukakan oleh Maria Nikolajeva (2005). Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat dua unsur estetika dalam buku&nbsp; kanak-kanak iaitu, estetika genre dan estetika bahasa.</p> Kaithiri Arumugam Rohaya Md Ali ##submission.copyrightStatement## 2019-12-28 2019-12-28 10 151 165 Unsur Sains dan Sastera dalam novel remaja terpilih http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/2702 <p style="text-align: justify;">Kertas kerja ini membicarakan unsur sains dan sastera yang terdapat dalam novel remaja terpilih. Kajian yang dilakukan ini bertitik tolak daripada pengamatan pengkaji berdasarkan pandangan sarjana sastera yang mengatakan novel-novel remaja berunsur sains sering dianggap tidak mengetengahkan fakta sains dan mengabaikan nilai sastera seperti yang digambarkan melalui dialog, watak-watak dan peristiwa dalam novel tersebut. Kajian ini akan mengklasifikasi, menganalisis dan merumus unsur sains dan sastera yang diungkapkan oleh pengarang dalam setiap karya yang dihasilkan.Dalam kajian ini, kaedah yang digunakan ialah kualitatif iaitu, kepustakaan, analisis teks dan penerapan teori Sistem Pemikiran Bersepadu (SPB4K). Berdasarkan kajian yang dilakukan, pengkaji mendapati bahawa unsur sains antaranya sains gunaan dan sains zoologi manakala unsur sastera seperti nilai-nilai murni, pemikiran, emosi dan gaya bahasa amat relevan dengan empat prinsip yang terdapat dalam teori Sistem Pemikiran Bersepadu (SPB4K) iaitu Pemikiran Kerohanian, Pemikiran Kebitaraan, Pemikiran Kesaintifikan dan Pemikiran Kekreatifan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>&nbsp;</em></p> Rosnani Md Zain Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi ##submission.copyrightStatement## 2019-12-29 2019-12-29 10 166 182