Kajian deskriptif amalan agama serta kerja-kerja sosial pelajar di Pusat Islam Lukman Al-Hakim, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS)

Descriptive study of religious practices and social work of students at Lukman Al-Hakim Islamic Centre, Polytechnic Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS)

  • Nurul Izzati Mohd Noh Jabatan Perdagangan, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Pauh Putra, Arau, Perlis Malaysia
  • Sajamoon Boon Choi Unit Jaminan Kualiti, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Pauh Putra, Arau, Perlis Malaysia
  • Thuraiya Zakaria Fakulti Pengurusan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Nadratun Nafisah Abdul Wahab Fakulti Pengurusan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
Keywords: Pusat Islam, PTSS, amalan agama, kerja sosial

Abstract

Artikel ini adalah berkenaan kajian tentang aktiviti keagamaan dan aktiviti sosial pelajar di Pusat Islam Lukman Al-Hakim, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS). Daripada hasil kajian ini, beberapa cadangan telah dikemukakan bagi membincangkan peranan yang perlu dilaksanakan oleh Pusat Islam PTSS. Edaran soal selidik telah dijalankan dalam kalangan pelajar PTSS dan pulangan balik soal selidik adalah 150 orang responden. Selepas menolak respon bias dan juga respon yang tidak normal, respon yang diambil kira bagi kajian ini adalah sebanyak 100 responden. Dapatan kajian menunjukkan amalan agama iaitu menghadiri majlis ilmu sekurang-kurangnya seminggu sekali di Pusat Islam PTSS serta aktiviti sosial seperti kenduri, ceramah dan lain-lain berada pada tahap yang tinggi. Implikasi kajian menunjukkan Pusat Islam dapat meningkatkan amalan agama dan aktiviti sosial kepada komuniti PTSS. Secara keseluruhannya, boleh dikatakan majoriti pelajar bersetuju (skor purata min = 4.1) bahawa peranan Pusat Islam Lukman Al-Hakim Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin telah memberi impak positif terhadap amalan agama dan kerja sosial dalam kalangan pelajar. Kajian juga membincangkan tentang peranan yang perlu dilaksanakan Pusat Islam PTSS berdasarkan dapatan-dapatan pengkaji terdahulu.

 

This article is about a study on religious activities and social activities of students at the Lukman Al-Hakim Islamic Center, Tuanku Syed Sirajuddin Polytechnic (PTSS). From the results of this study, several suggestions have been submitted to discuss the role that needs to be implemented by the PTSS Islamic Center. Distribution of questionnaires was conducted among PTSS students and the return of the questionnaire was 150 respondents. After rejecting the biased response as well as the abnormal response, the response taken into account for this study was 100 respondents. The findings of the study show that religious practice of attending knowledge gatherings at least once a week at the PTSS Islamic Center as well as social activities such as feasts, talks and others are at a high level. Implications of the study show that the Islamic Center can improve religious practices and social activities to the PTSS community. Overall, it can be said that the majority of students agree (mean score = 4.1) that the role of the Islamic Center Lukman Al-Hakim Tuanku Syed Sirajuddin Polytechnic has had a positive impact on religious practices and social work among students. The study also discusses the role that the PTSS Islamic Center needs to play based on the findings of previous researchers.

Keywords: Islamic Center; PTSS; religious practice; social work

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quranul Karim. (1999). Terjemahan al-Qur’an Abdullah Muhammad Basmeih. Dar al-Fikr. Kuala Lumpur.

Abd. Ghafar, D. (1998). Metodologi Terhadap Masyarakat Orang Asli, Dakwah Kepada Non Muslim di Malaysia Konsep, Metode dan Pengalaman. Bangi.

Abd Rahman, A. G. (2014). Keberkesanan program pusat Islam dalam membentuk sahsiah pelajar : kajian perbandingan antara UPSI dan UKM. Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 6(1), 81–95.

Abdul Razak, A.M., Mohd Khairil Anwar, A.L., E. F. B. E. Y. (2010). Isu Dan Cabaran Institusi Masjid Dalam Pembentukan Sahsiah Remaja Diera Globalisaasi dan cadangan penyelesaiannya. 2010, 1–20.

Ahmad Raflis, C. O., Mohd Yahya, M. H., & Fidlizan, M. (2017). Perniagaan Sosial Menerusi Aktiviti. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 1(1), 39–46.

Ahmad Sanusi,A., Mohd Yusuf, I. (2018).Konsep Rahmatan Lil Alamin Dalam Hadith: Penerokaan Makna Serta Aplikasi Di Malaysia. Journal of Hadith Studies. Vol. 3 No. 1(2-SI) 2.

Asmak, A., & Zulekha, Y. (2004). Masjid dan Peranannya Dalam Membendung Gejala Sosial. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid, 325–336. Pusat Islam, Universiti Utara Malaysia.

Asqalani, Imam Ibn Hajar (2017). Fath Al-Bari Victory of the Creator Commentary on Sahih Al-Bukhari. Volume 1, Pustaka Azzam.

Budianto, A. (2020). Implementasi Shalat Dhuhur Berjamaah Untuk Membentuk Akhlak Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pamekasan. Rabbani. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(1), 11-26.

Elmi, B., & Zainab, I. (2013). Hubungan kecerdasan rohaniah warga tua dengan amalan agama di rumah kebajikan. Islamiyyat The International Journal of Islamic Studies, 35(1), 19–28.

Ezad Azraai, J., Siti Noorasikin, T., Kaseh, A.B., & Zamri, A. (2010). Peranan dan Sumbangan Institusi Masjid dalam Pembangunan Masyarakat Melayu-Islam di Singapura: Satu Kajian di Masjid Assyafaah, Sembawang. Journal of Islamic and Arabic Education, 2(2), 31–44. Retrieved from
http://journalarticle.ukm.my/781/

Fakhrul Adabi Abdul Kadir. (2007). Keberkesanan Kelas Agama Di Masjid Daerah Hulu Langat Selangor. Jurnal Usuluddin, 25, 73–88.

Haris, A. W. (2009). Perkembangan dan Cabaran Perkhidmatan Kerja Sosial Perubatan di Malaysia. The Malaysian Journal of Social Administration, 9, 1–18.

Imaaduddin,A.H.,Ahmad Termizi, A.L. & Adlan,S.(2020). Penilaian Awal Terhadap Model Audit Keselamatan Masjid Di Kulim, Kedah Malaysia: Satu Tinjauan (Preliminary Evaluation of the Mosques Safety Audit Model in Kulim, Kedah Malaysia: A Review).Asian People Journal 2020, VOL 3(1), 163

International Federation of Social Workers (IFSW) (2012).International definition of social work, laman sesawang google scholar, dicapai 20 Julai 2019,
https://www.ifsw.org/global-standards/

Khairunneezam, M.N., Mohd Asri,H., Siti Suriani,O., Amin Al Haadi,S. & Mahazan, A. M. (2016).Keterlibatan Pelajar-Pelajar Luar Kampus Universiti Sains Islam Malaysia Dalam Memangkin Aktiviti Keagamaan Dan Sosial Bersama Masyarakat Setempat. Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, Vol.7 (May) 2016 : 119-122.

Komorita, S. S., & Graham, W. K. (1965). Number of scale points and the reliability of scales, 1965, 25, 987-995. Educational and Psychological Measurement, 25, 987–995.

Maria, de las O. P.-G., & Isabel, H.-M. (2014). The development of resilience in social work students and professionals. Journal of Social Work, 14(4), 380–397.
https://doi.org/10.1177/1468017313478290

Mariam,A. M. & Marlon, P.G. (2016). Masjid Dan Aplikasi Pendekatan Dakwah Terhadap Masyarakat Multi Etnik di Malaysia. Jurnal Hadhari, 8(1), 31–48.

Masters, J. R. (1974). The Relationship Between Number of Response Categories and Reliability of Likert- Type Questionnaires. I(1), 49–53.

McKelvie, S. J. (1978). Graphic rating scales — How many categories? British Journal of Psychology, 69(2), 185–202.
https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1978.tb01647.x

Mohd Farid Hafidz,A. & Mohamad Khairi,H,O,.(2016). Pusat Islam Polimas: Penglibatan Program Dakwah Dan Hubungannya Dengan Amalan Ibadat Solat Dan Pengamalan Akhlak Pelajar. Proceeding of ICECRS, 1 (2016) 653-662 International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA, 25-27 October 2016, Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 655-660

Mohd. Jirran Mohd Jeperi. (2015). Pemahaman Dan Amalan Ibadah Solat Fardhu Serta Hubungannya Dengan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Di Daerah Kuala Terengganu (Kertas Projek Sarjana Pendidikan, Universiti Utara Malaysia).

Mohd Khusyairie,M.,Mohd Muhiden,A.R., & Affendi, I. (2018). Sikap Pelajar terhadap Pengamalan Solat Fardu dan Kesannya kepada Pembentukan Sahsiah: Kajian di UiTM Kelantan Kampus Kota Bharu. Al-Basirah, 8(2), 11–22.

Mohd Mohadis, Y. (1997). Pengurusan dan Pentadbiran Institusi Masjid: Kajian Kes di Negeri Melaka. Universiti Malaya.

Mohd Razimi, H., Nur Syahira Sofia,M. S., Wan Noraqilah, W. A, Wan Muhammad Aiman Z, Norul Alia, I, Ernadia Hazlin,M. H., Sharifah Rashidah, S.M. R, Venusha, S.,Faradyna Shafeena, E. (2020) Masalah Berpasang-Pasangan dalam Kalangan Pelajar Sekolah: Journal of Humanities and Social Sciences, 2.

Mohd Ridhuwan, R., Muhd Najib, A. K., Fadlan, O., & Siti Azimah, S. (2020). Prinsip Sosial Dalam Pengimarahan Institusi Masjid: Kajian di Masjid Bertaraf Cemerlang. Jurnal Hadhari, 12(June), 1–15.

Muhamad Faisal, A.,& Firdaus,M. (2018).Pandangan Imam dan Pentadbir Masjid tentang kehadiran masyarakat ke Masjid (The View of Imam and Management of Mosques on the Community Attendance to the Mosque), Jurnal Hadhari 10 (2) (2018) 205-223.

Nik Safiah, N. A., Selamah, M., Abdullah, A. G., Norazlina, A. W., Mohd Shahril, A. R., Ahmad Bashir, A., & Nor Hanim, E. (2015). Kepentingan elemen kerohanian dalam pelaksanaan aktiviti di MRSM Ulul Albab: Kajian kes di MRSM Gemencheh,Negeri Sembilan. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, 1(2), 77–88.

Norani, M. N. M., & Abdullah, W. H. (2020). Analisis Aktiviti Pengajian Keagamaan di Institusi Masjid-masjid Negeri Melaka [Analysis of Religious Studies Activities in institutions Mosques of Malacca]. Bitara International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 3(1), 119-129.

Norafidah, G., & Abdul Ghafar, D. (2017). Sukatan Usrah Dalam Membentuk Akhlak Mulia: Kajian Di Maahad Tahfiz Wal Tarbiyyah Darul Iman (Satu Dapatan Awal). Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, 4(1), 104–114.

Nor Azlina, A.W., Norafifah, A. H., & Norajila,C. M. (2016). Pemerkasaan Peranan Masjid Di Malaysia Era Kontemporari. Academia Journal UiTMT,220-221. p.30 Volume 5 Issue 2 2016

Nor Rosmawati, A. K., & Siti Syafiqah, S. (2016). Faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam mengimarahkan masjid. (December 2016), 524–534.

Nor Wahida, D.,& Muhammad Ridzuan ,H. (2018). Tahap Amalan Kerohanian Dari Aspek Akhlak Dalam Kalangan Pelajar Politeknik. The 2nd Islamic Management Development Conference (IMDEC 2018)

Nur Kairunnisa, H., Latifah, A. M., & Wan Nasyrudin, W. A. (2020). Pembudayaan Positif di Sekolah dalam Mencegah Remaja daripada. Sains Insani, 05(No.1), 08–13.

Nurzaimah, A., Ezarina, Z., & Haris, A. W. (2013). School Social Work Intervention to Overcome Social Problems among Student. Jurnal Pendidikan Malaysia, 38(1), 41–51.

Nurzaimah, A., & Haris, A. W. (2019). Bentuk Piawaian Pendidikan Kerja Sosial yang Diterapkan Dalam Program Kerja Sosial: Respon Pelajar-Pelajar Di Universiti Awam, Malaysia. 34(2), 11–25.

PTSS (2020),
http://www.ptss.edu.my/v9/index.php/info-umum/kemudahan-dan-fasiliti

Pusat Islam PTSS (2020),
http://pusatislamptss1.blogspot.com/p/pengenalan.html

Salehi, M. (2012). Dissimilarity of E-marketing VS traditional marketing. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(1).

Sekaran, U. (2003). Research methods for business: A skill building approach (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.

Sharifah Nur, A. (2009). Pengamalan Solat Fardhu Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Kuching Sarawak. International Seminar on Research in Islamic Studies 2 (ISRIS 2), 1–15.

Shalaby. 1981. Tarikh al-Islami wa al-Hadharah al-Islamiyah. Cetakan ke-9. Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al-Masriyah

Shukri, A., Yahya, D., Wan Abd Rahman Khudri, W. A., Madiha, M. I., & Shahril Fazli, M. H. (2014). Penghayatan Solat Dan Pengimarahan Masjid : Kajian Dalam Kalangan Pelajar Universiti Utara Malaysia. Proceeding Of The Social Sciences Research ICSSR 2014, 2014(June), 786–797.

Siti Dalila, Nor Afizah ,Ajmain @ Jimaain, (2018), Penerapan Nilai Islam Dalam Membangun ‘Jiwa’ Institusi Masjid Pada Era Kontemporari, Seminar UICW 6023.

Tamkin Borhan, J., Yahya Mohd Hussin, M., Muhammad, F., & Fauzi Abu, M. (2011). Membentuk Usahawan Muslim: Peranan Dana Masjid. Al-Basirah, 1(1), 53–63.

Yusmini, M. Y., & Mohd Anwarulhaq,S. (2004). Kajian tentang maklum balas masyarakat terhadap aktiviti masid-masjid negeri di Semenanjung Malaysia. Jurnal Usuluddin, 20, 201–22.
Published
2020-09-17
How to Cite
Mohd Noh, N. I., Choi, S. B., Zakaria, T., & Abdul Wahab, N. N. (2020). Kajian deskriptif amalan agama serta kerja-kerja sosial pelajar di Pusat Islam Lukman Al-Hakim, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS). Evaluation Studies in Social Sciences, 9(2), 9-18. https://doi.org/10.37134/esss.vol9.2.2.2020