(1)
Said, C. S.; Umar, I. N.; Muniandy, B.; Desa, S. Aplikasi Teknologi Multimedia Dalam Pembelajaran Sains Biologi: Kesan Terhadap Pelajar Berbeza Tahap Keupayaan Spatial: Multimedia Technology Application in Biology Science Learning: Effects on Students With Different Levels of Spatial Ability. JICTIE 2019, 2, 12-25.