Mahsan, I. P. (2021). Expression of art and visual communication among special needed students of visual arts education subjects in primary schools: Ekspresi seni dan komunikasi visual murid berkeperluan khas dalam mata pelajaran pendidikan seni visual sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 10(1), 41–54. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.1.4.2021