Mahsan, I. P. (2021) “Expression of art and visual communication among special needed students of visual arts education subjects in primary schools: Ekspresi seni dan komunikasi visual murid berkeperluan khas dalam mata pelajaran pendidikan seni visual sekolah rendah”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 10(1), pp. 41–54. doi: 10.37134/jpak.vol10.1.4.2021.