(1)
Zhang Jingwen; Abu Talib, M.; Wang Jiajian; Jia Cuiping; Sheng Xia. Effects of Career Planning Education on Career Readiness Among Undergraduates Based on Social Learning Theory. JPB 2023, 16, 93-99.