Jurnal Peradaban Melayu https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM <p style="text-align: justify;"><strong><em>Jurnal Peradaban Melayu</em> [ISSN 1675-4271]</strong> published since 2003 by Institute Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris. This journal covers writing and research by the scholars that stressed on Malay civilization especially in Malay language, culture, nation and civilization. This journal also focuses on matters that related to traditional arts, Malay literature, traditional games, Malay figures and philosophy, beliefs and practices. This journal reviewed based on the double-blind review and published online <strong>twice a year</strong> <strong>(June &amp; December started 2020)</strong> by UPSI Press for Institut Peradaban Melayu since 2015.</p> PKM UPSI en-US Jurnal Peradaban Melayu 1675-4271 Kesedaran Kebangsaan Nasionalis Kiri Melayu: Satu Pengenalan https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/2509 <p style="text-align: justify;">Makalah ini membincangkan kesedaran kebangsaan golongan rakyat di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua khususnya dengan kemunculan PKMM. Mereka menjadi satu gerakan yang dinamik dan tidak tertakluk kepada kerangka politik Melayu tradisional. PKMM dianggap sebagai golongan radikal dalam politik Tanah Melayu. Dengan menggunakan kaedah perpustakaan maklumat berkenaan gerakan kiri dan faktor yang mempengaruhi gerakan kesedaran ini dicerap dari dokumen, buku, akhbar, majalah serta artikel yang berkaitan. Sumber-sumber ini dianalisis untuk menghasilkan artikel ini. Hasil kajian memperlihatkan golongan nasionalis kiri Melayu berjuang untuk membela nasib masyarakat Melayu yang semakin jauh ketinggalan berbanding golongan imigran dan secara terbuka menuntut kemerdekaan. Kesedaran golongan ini banyak dipengaruhi oleh semangat yang dicetuskan oleh negara luar seperti India, Timur Tengah dan juga Indonesia di samping peranan akhbar. Secara ringkasnya pengaruh luar melahirkan kesedaran dalam kalangan masyarakat Melayu bahawa rakyat mempunyai kuasa dalam sistem pemerintahan di tanah air sendiri.</p> <p>&nbsp;</p> Wan Noorlizawati Wan Mat Ali Nazirah Lee Ishak Saat ##submission.copyrightStatement## 2019-12-02 2019-12-02 14 1 11 Pendidikan Dwibahasa di Malaysia: Upaya Bahasa Melayu https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/3251 <p style="text-align: justify;">Keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu telah terbukti sejak sekian lama dan tidak perlu diragui lagi. Makalah ini meneliti peranan dan kedudukan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan, pada ketika Malaysia melaksanakan dasar bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran Sains dan Matematik. Kajian dijalankan secara kualitatif di dua buah sekolah menengah di negeri Melaka, melibatkan kaedah rakaman video dalam kelas, temu bual separa berstruktur dengan guru dan kumpulan pelajar terpilih, serta pemerhatian dalam kelas. Data dianalisis menggunakan perisian penganalisis kualitatif data Transana, melalui prosedur pengekodan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa bahasa Melayu digunakan dalam majoriti aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirakam, melibatkan interaksi formal dan tidak formal guru dan pelajar. Bahasa Inggeris pula, hanya digunakan dalam perbualan formal, apabila disertai oleh bahan-bahan sokongan seperti buku teks, video, dan nota di papan putih sahaja. Keterhadan penggunaan bahasa Inggeris menggambarkan bahawa bahasa tersebut tidak sesuai dijadikan bahasa pengantar dalam konteks pendidikan di sekolah di Malaysia. Dalam masa yang sama, bahasa Melayu dilihat berwibawa dan berkebolehan untuk mengungkapkan ilmu sains dan matematik, sama ada secara formal mahupun tidak formal.</p> Zuraini Ramli ##submission.copyrightStatement## 2019-12-04 2019-12-04 14 12 21 Prinsip pembelajaran mentalis dalam pengajaran dan pembelajaran teks Kesusasteraan Melayu Sekolah Menengah https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/3181 <p style="text-align: justify;">Kajian ini bertujuan untuk meneliti peranan prinsip pembelajaran mentalis dalam pengajaran dan pembelajaran teks Kesusasteraan Melayu sekolah menengah. Kajian dijalankan secara kualititatif di tiga buah sekolah menengah di sekitar Kuching, Sarawak, melibatkan kaedah soal selidik. Data dianalisis menggunakan perisian kualititatif skala likert dan juga Cohen’s Kappa. Hasil kajian menunjukkan bahawa prinsip pembelajaran mentalis ini memberi kesan dalam pengajaran dan pembelajaran guru yang mengajar Kesusasteraan Melayu malah dapat mempengaruhi karakter pelajar agar berfikir secara kritis. Dapatan kajian mendapati bahawa pelajar Kesusasteraan Melayu dapat memahami perkara yang dipelajari oleh mereka semasa pembelajaran di dalam kelas dengan mengaplikasikan prinsip pembelajaran mentalis dalam Kesusasteraan Melayu. Implikasi kajian ini adalah penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip pembelajaran mentalis ini dapat mempengaruhi pelajar untuk mempelajari Kesusasteraan Melayu malah memberi gambaran akan kepentingan dalam mempelajari Kesusasteraan Melayu.</p> Cynthia Layah Geraman Azhar Wahid ##submission.copyrightStatement## 2019-12-09 2019-12-09 14 22 34 Pengurusan identiti bangsa dalam trilogi karya Hamka: Suatu pengenalan https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/2496 <p style="text-align: justify;">Penulisan makalah ini bertujuan memperlihatkan penggunaan prinsip pengurusan untuk mengetahui prinsip yang terdapat dalam pengurusan identiti bangsa yang berasaskan daripada penyelidikan Pengurusan Identiti Bangsa dalam Trilogi Karya Hamka. Antara objektif kajian ialah mengenalpasti pengurusan identiti bangsa Melayu dan melihat kesesuaian Teori Teksdealisme dalam menganalisis pengurusan identiti bangsa yang terdapat dalam trilogi novel Hamka iaitu <em>Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Merantau Ke Deli </em>dan <em>Di Bawah Lindungan Ka’bah. </em>Penelitian yang berbentuk tekstualiti ini adalah penelitian yang berasaskan kajian kualitatif. Teori Teksdealisme telah dijadikan sebagai landasan utama dan digabungkan bersama 14 Prinsip Asas Pengurusan oleh Henry Fayol.&nbsp; Empat prinsip Teori Teksdealisme iaitu prinsip kehadiran, prinsip pelanggaran, prinsip pengukuhan dan individualisme diaplikasikan bagi melihat proses pembentukan identiti bangsa dalam novel tersebut. Manakala 14 Prinsip Asas Pengurusan oleh Henry Fayol dijadikan teori sokongan untuk menganalisis pembentukan identiti bangsa Melayu. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan kaedah kepustakaan dan kaedah analisis teks kandungan<em> (content analysis).</em> Kaedah ini akan mengumpul dan menganalisis data daripada tiga buah novel karya Hamka iaitu <em>Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Merantau ke Deli</em> dan <em>Di Bawah Lindungan Ka’bah.</em> Watak dan perwatakan tonggak utama diteliti dalam merungkai pengurusan identiti yang telah diketengahkan oleh Hamka. Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada golongan sastera terutamanya golongan-golongan yang terlibat dalam aspek pengurusan sastera. Mereka bukan sahaja memerlukan pengetahuan dalam bidang kesusasteraan semata-mata, tetapi juga pengetahuan yang mendalam dalam bidang pengurusan untuk mencapai objektif penubuhan masing-masing.</p> Fathin Noor Ain Ramli Azhar Wahid ##submission.copyrightStatement## 2019-12-12 2019-12-12 14 35 48