(1)
Abd Rahman, S. binti; Abd Hamid, N. binti; Ibrahim, F. binti. Survey on students’ Perceptions and Content Analysis in Developing Virtual Blended Learning Lab Amongs Teacher Trainess of Malaysian Institute of Teacher Educations: Kajian Persepsi Dan Keperluan Kandungan Untuk Membangunkan Makmal Maya Teradun (MMT) Dalam Kalangan Guru Pelatih Institut Perguruan Malaysia (IPG). JPSMM 2021, 11, 9-25.