Mohamed Noh, Noraini, Norazilawati Abdullah, Wong Kung Teck, and Mahizer Hamzah. 2017. “Keberkesanan Pendekatan Flipped Classroom Dalam Pembelajaran Sains Di Sekolah Rendah: The Effectiveness of Flipped Classroom Approach in Learning Science in Primary School”. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia 7 (2):106-18. https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol7.2.8.2017.