SHARIFF, M. S.; SAID, T. S.; RAMLI, H. Eksperimentasi tanah liat habu sebagai refleksi kreatif seni seramik kontemporari. KUPAS SENI, v. 8, n. 1, p. 35-42, 30 maio 2020.