Shariff, Muhammad Safwan, Tajul Shuhaizam Said, and Harozla Ramli. ā€œEksperimentasi Tanah Liat Habu Sebagai Refleksi Kreatif Seni Seramik Kontemporariā€. KUPAS SENI 8, no. 1 (May 30, 2020): 35-42. Accessed August 9, 2022. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JSPS/article/view/2975.