Penerapan kemahiran insaniah menerusi sukan Petanque dalam kalangan pemain di Ipta dan Ipts

Inculcation of soft skills in players at Ipta and Ipts through Petanque sport

Authors

  • Wei Boon Quah Kolej Komuniti Sungai Petani, Pusat Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah, Malaysia
  • Aziah Thalaha Kolej Komuniti Sungai Petani, Pusat Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah, Malaysia
  • Azhan Zaki Silim Kolej Komuniti Kuala Langat, Banting, Selangor, Malaysia
  • Abd Latif Ahmad Kolej Komuniti Sungai Petani, Pusat Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/jsspj.vol7.2.2.2018

Keywords:

kemahiran insaniah, petanque, IPTA, IPTS

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penerapan kemahiran insaniah menerusi sukan petanque dalam kalangan pemain di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). Secara khususnya, kajian ini mempunyai dua objektif iaitu: (i) mengenal pasti tahap tujuh kemahiran insaniah menerusi sukan petanque dalam kalangan pemain di IPTA dan IPTS; dan (ii) mengenal pasti hubungan antara bilangan tahun bermain petanque dengan tahap kemahiran insaniah; Seramai 224 responden iaitu pemain yang menyertai Kejohanan Petanque Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) 2017 terlibat dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kemahiran insaniah berada pada tahap yang tinggi, masing-masing terdiri daripada kemahiran berkomunikasi (M = 2.85, SP = .36); pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (M = 2.87, SP = .34); kemahiran kerja berpasukan (M = 2.89, SP = .31); pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (M = 2.87, SP = .34); kemahiran keusahawanan (M = 2.72, SP = .46); etika dan moral professional (M = 2.84, SP = .37); dan kemahiran kepimpinan (M = 2.84, SP = .36). Ujian khi kuasa dua (2) pula menunjukkan bahawa tiada hubungan bererti antara bilangan tahun bermain petanque dengan tahap kemahiran insaniah dalam kalangan pemain di IPTA dan IPTS (2 = .790, p > .05). Hasil kajian ini menunjukkan bahawa menerusi sukan petanque, ketujuh-tujuh kemahiran insaniah dapat diterapkan dalam kalangan pemain di IPTA dan IPTS. Oleh itu, sukan petanque harus dibudayakan dan diperkenalkan kepada semua lapisan masyarakat dan bukan terhad kepada pelajar sekolah mahupun pelajar universiti sahaja.

_____________________________________________________________________

This study aims to determine the inculcation level of soft skills through petanque sport among its players at Public Institue of Higher Learning (IPTA) and the Private Institute of Higher Learning (IPTS). Specifically, this study has two objectives: (i) to identify the level of seven soft skills through petanque sport among its players at IPTA and IPTS; and (ii) to determine the relationship between the number of years playing petanque and the level of soft skills; A total of 224 respondents who enrolled in the Higher Education Institute Petanque Tournament 2017 participated in this study. The findings revealed that the level of soft skills included inthis study are at high level, namely the communication skills (M=2.85, SP=.36); critical thinking and problem-solving skills (M=2.87, SP=.34); teamwork skills (M=2.89, SP=.31); lifelong learning, information management (M = 2.87, SP = .34); entrepreneurial skills (M=2.72, SP=.46); professional ethics and moral (M = 2.84, SP = .37); and leadership skills (M = 2.84, SP = .36). The chi-square (c2) test reveals no significant relationship between the number of years playing petanque and the level of soft skills among players of IPTA and IPTS (c2 = .790, p > .05). Therefore, based on the results, it can be concluded that all seven soft skills can be inculcated in the petanque’s players at IPTA and IPTS. Thus, petanque sport should be introduced and acculturated to the society at large and not restricted to students of higher education institutes only.

Keywords soft skills, petanque, IPTA, IPTS

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Jalil, N. A. (2012). Pembangunan kemahiran menyelesaikan masalah menerusi aktiviti kokurikulum khidmat masyarakat dalam kalangan pelajar UTHM. Retrieved from
http://eprints.uthm.edu.my/4234/1/noor_azyani_a.jalil.pdf

A. Jalil, N. A., & Esa, A. (2012, Jun). Kemahiran menyelesaikan masalah menerusi aktiviti kokurikulum (khidmat masyarakat) dalam kalangan pelajar UTHM. Paper presented at the Prosiding Seminar Pendidikan Pasca Ijazah dalam PTV Kali Ke-2 (pp. 101-112), Studio Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM. Retrieved from
http://eprints.uthm.edu.my/3274/1/6.pdf

Abd Hamid, M. Z. (2016, Okt 28). Kemahiran generik tingkat kualiti TVET. Berita Harian Online. Retrieved from
https://www.bharian.com.my/node/206774

Abdul Hamid, R. (2012). Pembangunan kemahiran kerja bepasukan menerusi kokurikulum sukan bola sepak dalam kalangan pelajar UTHM. Retrieved from
https://core.ac.uk/download/pdf/42953985.pdf

Buhari, A. (2015). Pembangunan kemahiran kerja berpasukan menerusi kokurikulum sukan hoki dalam kalangan pelajar UTHM. Retrieved from
http://eprints.uthm.edu.my/7063/1/ALUNAWATI_BINTI_BUHARI_24.pdf

Esa, A. (2007). Penerapan kemabiran generik menerusi kokurikulum di politeknik bagi memenuhi keperluan industri di Malaysia (Doctoral dissertation). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Esa, A., Mohd. Yunus, J., & Kaprawi, N. (2005). Building generic skills through sports in Malaysian Polytechnics. Paper presented at the Proceeding 1st Asia Pacific Sports Science Conference 2005, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Retrieved from
http://eprints.uthm.edu.my/3840/1/Persidangan_UMS_2005.pdf

Huitt, W. (1995). A System Model of Teaching/Learning Process. Valdosta, GA: College of Education, Valdosta State University.

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. (2006). Modul pembangunan kemahiran insaniah (soft skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. (2007). Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara melangkaui tahun 2020. Retrieved from
https://engine.um.edu.my/docs/librariesprovider17/forms-and-circulars-accreditationguidelines/ pelanstrategikpengajiantinggi2020.pdf?sfvrsn=2

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi). Retrieved from
https://www.mohe.gov.my/muatturun/awam/penerbitan/pppm-2015-2025-pt/3-pelanpembangunan-pendidikan-malaysia-2015-2025-pendidikan-tinggi.

Krejcie, V. D., & Morgan, W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
doi:10.1177/001316447003000308

Md Zain, S., Suja’, F., Ahmad Basri, N.E., dan Basri H. (2007). Penilaian kemahiran Insaniah Dalam Kursus Sistem Bioreaktor KW4113. Paper presented at the Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pelajar IPT perlu ceburi sukan tingkat kemahiran. (2010, May 30). Utusan Online. Retrieved from http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0531&pub=Utusan_Malaysia&sec=Kampus&pg=ka_01.htm

Quah, W. B., & Md Haron, M. N. (2015). Tips mudah bermain Petanque. In K. M., Ng (Ed.), Koleksi penulisan ilmiah dan kreatif Kolej Komuniti Wilayah Utara 2015. Kepala Batas, Pulau Pinang: Kolej Komuniti Kepala Batas.

Radin Umar, R. S. (2011). Modul pembangunan kemahiran insaniah (soft skills) untuk IPT Malaysia. Retrieved from
http://ftmk.utem.edu.my/obe/material/Kemahiran_insaniah.pdf

Rozali, M. Z., & Puteh, S. (2017). Active involvement of students in co-curriculum (sports) versus generic skills. Science International (Lahore), 29(2),459-464. Retrieved from
http://www.sciint.com/pdf/636307063627836672.pdf

Ryall, E. (2010). Critical thinking for sports students. Retrieved from
http://www.escepticismo.es/libros/Critical-Thinking-for-Sports-Students.pdf

Zainal, N. (2012, Julai 25). Popularkan sukan Petanque. Sinar Online. Retrieved from http://www.sinarharian.com.my/rencana/popularkan-sukan-petanque-1.69970

Downloads

Published

2018-08-30

How to Cite

Quah, W. B., Thalaha, A., Silim, A. Z., & Ahmad, A. L. (2018). Penerapan kemahiran insaniah menerusi sukan Petanque dalam kalangan pemain di Ipta dan Ipts: Inculcation of soft skills in players at Ipta and Ipts through Petanque sport. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 7(2), 12–21. https://doi.org/10.37134/jsspj.vol7.2.2.2018