[1]
Lambri, A. and Mahamood, Z. 2016. Pendekatan Berpusatkan Pelajar Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Bagi Membentuk Kemahiran Insaniahpelajar Di Universiti Awam: Student-Centered Approach in the Teaching and Learning of the Malay Language to Develops Soft Skills in Students of Public University. PENDETA. 7, (Dec. 2016), 25–34.