Fadzil, Nur Anis, and Anis Shahirah Abdul Sukur. 2020. “Strategi Penterjemahan Kata Tabu Dalam Teks Sastera”. PENDETA 11 (2):70-84. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.2.6.2020.