[1]
A. Lambri and Z. Mahamood, “Pendekatan Berpusatkan Pelajar Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Bagi Membentuk Kemahiran Insaniahpelajar Di Universiti Awam: Student-Centered Approach in the Teaching and Learning of the Malay Language to Develops Soft Skills in Students of Public University”, PENDETA, vol. 7, pp. 25–34, Dec. 2016.