Zakaria, H. A., & Saidon, Z. L. (2021). Kajian terhadap Potensi Program Busking oleh Pelajar UPSI di Gerbang Seni, Lorong Mural, Tanjung Malim sebagai Aktiviti Pengayaan bagi Mengembangkan Kemahiran Persembahan Muzik Berdasarkan Pendekatan. Jurai Sembah, 2(1), 28-39. https://doi.org/10.37134/juraisembah.vol2.1.4.2021