தமிழ் மொழி இலக்கணம் கற்பித்தலில் தொழிநுட்பத்தின் பயன்பாட்டைக் கொண்டு புத்தாக்கம் செய்தல்

Innovation with the use of technology in grammar teaching

Authors

  • Logapriyaa Shanmugam Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/jvt.vol4.1.10.2023

Keywords:

புதுமை, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, 'பவர்பாயிண்ட்', 'யூடியூப்' 'வலைப்பதிவு' மற்றும் இலக்கண கற்றல்

Abstract

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் தாக்கம் கல்வியில் அதிகமான நிலையில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த நவீன யுகத்தில் தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியை கல்வி அமைப்பு மேலும் பாதித்தது. எனவே, கல்வியின் நல்ல குறிக்கோள்கள் வாழ்க்கையின் தற்போதைய சூழ்நிலைகளுடன் தொடர்புடையவை. ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கல்வி முறை ஒரு சமூகத்தின் உண்மையான சூழ்நிலைகளை சந்திக்க வேண்டும். மேலும், மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களிடையே எளிதில் நிறுவப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தமிழில் இலக்கணத்தைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி புத்தாக்கத்தின் மூலம் ஒரு புரிதல் கற்றல் முறையை அடைய முடியும். பெயர்ச்சொல் இலக்கணம், இது கற்றல் அமைப்பில் தமிழ் மொழியின் ஆரம்பகால இலக்கணம் ஆகும். 'போவர் பாயிண்ட்', 'யூடியூப்' மற்றும் 'வலைப்பதிவு' போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் இந்த கண்டுபிடிப்பில் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களிடையே முன்கூட்டியே தொழில்நுட்பமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

The aim of the education very according to the technology development. Education system more influenced technology development in this modern era. Therefore, good aims of education are related to the current situations of life. The organized education system must meet the real situations of a community. More, an understanding learning system can be accomplished via innovation with use the technology in learning grammar in tamil especially using technology which easily founded among students and teachers. The peyarsol grammar, which is an earliest grammar known of Tamil Language in learning system. Technology such as ‘poverpoint’, ‘youtube’ and ‘blog have been used in this innovation as advance technology among students and teachers.

Keyword: innovation, technology development, ‘powerpoint’, ‘youtube’ ‘blog’, and grammar learning

Downloads

Download data is not yet available.

References

Sivakumaran Ramalingam (சிவகுமாரன் ராமாலிங்கம்). சிங்கப்பூரில் தமிழ் மொழி கற்றல் கற்பித்தலில் கணினியின் பயன்பாடு. Paper presented at the 9th Tamil Internet Conference 2010, Coimbatore, India. http://hdl.handle.net/10497/17706.

Gopinath. (2014). EBook, Virtual Learning Platform, and Chrome Lab (மின்னூல், ம ய்நிகர் கற்றல் தளம், ற்றும் கிலரொம் ேொப்). Tanjong Malim: Sultan Idris Education University.

Salavanisri, P. (2013). சொேொவொணி‚, பொ. (2013). Use of Information Technology in New Approaches to Learning Teaching (கற்றல் கற்பித்தலில் புதிய அணுகுமுடறகளில் தகவல் மதொழில்நுட்பப் பயன்பொடு). India: Annai Velangkanni College.

Usharani, S. (2014). உசொரொணி, சொ. (2014). The Roles of Communication Techniques in Teaching Learning (கற்றல் கற்பித்தலில் தகவல் மதொைர்பு நுட்பங்களின் பங்குகள்). Kuala Lumpur: University Putra Malaysia.

முனைவர் செ.சீனி நைனா முகம்மது (2015). நல்ல தமிழ் இலக்கணம். உங்கள் குரல் எண்டர்பிரைசு. பினாங்கு.

சிங்கப்பூர் சித்தார்த்தன்.(2010). இலகு தமிழில் இனிக்கும் தமிழ் இலக்கணம். நாமதா பதிப்பகம். தி.நகர். சென்னை

க.திலகவதி.(1995). எழுத்தியலும் சொல்லியலும். உமா பதிப்பகம். கோலாலம்பூர்.

Kevin Stratvert, https://www.youtube.com/watch?v=D8JV3w4TOVw

Justin Brown,https://www.youtube.com/watch?v=6o7qODwjEz8

https://peyarsol.blogspot.com/2021/06/httpsyoutu.html

https://youtu.be/XS7BYUcMpic

Downloads

Published

2023-06-27

How to Cite

Shanmugam, L. (2023). தமிழ் மொழி இலக்கணம் கற்பித்தலில் தொழிநுட்பத்தின் பயன்பாட்டைக் கொண்டு புத்தாக்கம் செய்தல்: Innovation with the use of technology in grammar teaching. Journal of Valartamil, 4(1), 108–119. https://doi.org/10.37134/jvt.vol4.1.10.2023