Online preschool education during the COVID-19 PANDEMIC: Teacher experiences

Authors

  • Merve Özer-Akkaya Department of Child Development, Anadolu University, Eskişehir, Turkey
  • Bilge Çam Aktaş Department of Educational Sciences, Anadolu University, Eskişehir, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.37134/saecj.vol12.2.4.2023

Keywords:

preschool education, distance education, COVID 19 PANDEMIC

Abstract

Due to the global Covid 19 pandemic, face-to-face education was suspended, and distance education was adopted in all education levels. Various measures were implemented to ensure continuous education in the preschool level, where distance education was adopted for the first time in history. The present study aimed to determine the views and experiences of preschool teachers on distance education. The study was conducted with the phenomenology approach, a qualitative research method, and semi-structured online interviews were conducted with 9 preschool teachers, who were employed at schools that served various socioeconomic levels in different cities, using the developed interview form. The content analysis conducted in the study that preschool teachers had similar negative experiences such as problems associated with Internet connection and infrastructure during the distance education process, technology adaptation problems of low-income parents, low online class participation, and difficulties associated with fulfilling the individual needs of the children. Furthermore, teachers also had positive experiences such as higher parental participation, better recognition of the teacher’s role in education, integration of technology in education, e-content development, and professional development in distance education. Various measures should be adopted to ensure equality of opportunity in distance education based on the present study findings.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AA. (2020). Okul Öncesinde Milli Eğitim Müdürlüklerince Uzaktan Eğitime Geçme Kararı Alınabilecek. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/okul-oncesinde-milli-egitim-mudurluklerince-uzaktan-egitime-gecme-karari-alinabilecek/2058318

Akın, F. & Aslan, N. (2021). Covid 19 pandemisinde okul öncesi dönemdeki öğrencilerin uzaktan eğitimi: Bir eylem araştırması. [Distance education of pre-school students during the covid-19 pandemic: An action research.] Alanyazın Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi, 2(1), 7-14. http://dx.doi.org/10.22596/cresjournal.0201.7.14

Akkaş- Baysal, E., Ocak, G. & Ocak, İ. (2020). Covid-19 salgını sürecinde okul öncesi çocuklarının EBA ve diğer uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin ebeveyn görüşleri. [Parents’ views of preschool chıldren on eba and other distance education activities during the covid-19 outbreak.] Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Eğitimi Dergisi, 6(2), 185-214. https://doi.org/10.47615/issej.835211

Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A. & Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ Covid-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6), 127-144. https://doi.org/10.26803/ijlter.19.6.8

Alper, A. (2020). Pandemi sürecinde K-12 düzeyinde uzaktan eğitim: Durum çalışması. [K-12 distance education in the pandemic process: A case study]. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 45-67. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787735

Alqahtani, A. Y. & Rajkhan, A. A. (2020). E-learning critical success factors during the Covid-19 pandemic: A comprehensive analysis of e-learning managerial perspectives. Education Sciences, 10(9), 216-231.

Aral, N. & Kadan, G. (2021). Pandemi sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin yaşadıkları problemlerin incelenmesi. [Investigation of preschool teachers’ problems in the pandemic process.] Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 99-114.

Arslan, Y. & Şumuer, E. (2020). Covid-19 döneminde sanal sınıflarda öğretmenlerin karşılaştıkları sınıf yönetimi sorunları. [Classroom management problems encountered by teachers ın virtual classes during covid-19 pandemic]. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 201-230. https://doi.org/10.37669/milliegitim.791453

Aykar, A. N. & Yurdakal, İ. H. (2021). Erken çocukluk öğretmenlerinin acil uzaktan eğitime ı̇lişkin görüşleri. [Early childhood teachers views on emergency remote teaching (ERT)]. Temel Eğitim Dergisi, 3(2), 6-14. https://doi.org/10.52105/temelegitim.3.2.1

Avcı, F. &Akdeniz, E. C. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. [Assessment of teachers on the covid-19 epidemic and problems encountered in distance learning process]. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed

Balaban, F. & Hanbay- Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. [The opinions of teachers about compulsory distance education due to corona virus (covid-19)]. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84. https://doi.org/10.15869/itobiad.769798

Balcı, A. (2020). Covıd-19 özelı̇nde salgınların eğı̇tı̇me etkı̇lerı̇. [In covid-19 special the effect of pandemics on education ]. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(3), 75-85.

Bartolome, M., Mamat, N. & Masnan, A.H. (2022). Exploring kindergarten teachers’ perspectives in parental involvement in the Philippines. Southeast Asia Early Childhood Journal, 9(1), 44-58. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/SAECJ/article/view/3331

Baş, T. & Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri [Computer-assisted qualitative research methods in social sciences]. Seçkin Publishing.

Başaran, M. Doğan, E., Karaoğlu, E. & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. [A study on effectiveness of distance education, as a return of coronavirus (Covid-19) pandemic process]. AJER -Journal of Educational Research ,5(2), 368-397.

Baz, B. (2021). COVID-19 salgını sürecinde öğrencilerin olası öğrenme kayıpları üzerine bir değerlendirme. [An evaluation on possible learning losses of students during the Covid-19 pandemic]. Temel Eğitim Dergisi (1), 6-19. https://doi.org/10.52105/temelegitim.3.1.3

Bjorkdahl, K. & Carlsen, B. (2019). Pandemics, publics and politics. Palgrave Pivot.

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N. & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395, (10227), 912-920.https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8

Brown, N., Riele, K. Shelley, B. & Woodroffe, J. (2020). Learning at home during COVID-19: Effects on vulnerable young Australians. https://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1324268/Learning-at-home-during-COVID-19-updated.pdf

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. [Coronavirüs (Covid-19) pandemic and pedagogical implications: In Turkey open and distance education applications]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.

Can, E. & Günbayı, İ. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin ilkokul yönetici ve öğretmenlerinin görüşleri. [Opinions of primary school administrators and teachers on the distance education application conducted over the education ınformation network (EBA) during the covid-19 pandemic process]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(16), 279-303. https://doi.org/10.31455/asya.885885

Creswell, J. (2014). Qualitative methods. S.B. Demir (Eds.). The research design is within the qualitative, quantitative and mixed method approaches (pp. 183-213). Eğiten Publishing.

Çakın, M. & Külekçi-Akyavuz, E. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: Öğretmen görüşlerinin incelenmesi. [The Covid-19 process and its reflection on education: An analysis on teachers’ opinions]. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijsser

Çiçek, İ., Tanhan, A. & Tanrıverdi, S. (2020). Covid-19 ve eğitim. [Covid-19 and education]. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 1091-1104. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787736

Daşçı- Sönmez, E. & Cemaloğlu, N. (2021). Okullaşma sürecinde uzaktan evde eğitime geçiş. [Transition to distance home education in the schooling process]. İnsan&İnsan, 8(27), 63-82. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.799402.

Demir, F. & Özdaş, F. (2020). Covıd-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. [Examining teachers’ opinions related to distance education in the Covid-19 process]. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292. https://doi.org/10.37669/milliegitim.775620

Demir- Öztürk, E., Kuru, G. & Demir- Yıldız, C. (2020). COVID-19 pandemı̇ günlerı̇nde anneler ne düşünür çocuklar ne ı̇ster? Anne ve çocuklarının pandemı̇ algısı. [What do mothers think and what do children want during Covid-19 pandemic days?: Perceptions of mothers and their children related to pandemic]. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 204-220. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/733406

Dong, C., Cao, S. & Li, H. (2020). Young children’s online learning during COVID19 pandemic: Chinese parents’ beliefs and attitudes. Children and Youth Services Review, 118, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105440

Elitaş, T. (2017). Uzaktan eğitim lisans sürecinde yeni iletişim teknolojileri: Atatürk Üniversitesi uzaktan eğitim merkezi. [New communication technologies in distance education license period: Atatürk University distance education center]. [Doctoral dissertation, Marmara University]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Erol, M. & Erol, A. (2020). Koronavı̇rüs pandemı̇sı̇ sürecı̇nde ebeveynlerı̇ gözünden ı̇lkokul öğrencı̇lerı̇. [Primary school students through the eyes of theır parents during Covid-19 pandemic]. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 529-551. https://doi.org/10.37669/milliegitim.766194

Fidan, M. (2021). Covid- 19 pandemisinde öğretmenlik. [Teaching profession during the Covid-19 pandemic]. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-14 https://doi.org/10.46762/mamulebd.789097

Garcia, E. (2020). The pandemic sparked more appreciation for teachers, but will it give them a voice in education and their working conditions? https://www.epi.org/blog/the-pandemic-sparked-more-appreciation-for-teachers-but-will-it-give-them-a-voice-in-education-and-their-working-conditions/

Gündoğdu, S. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde uyguladıkları aile katılım çalışmalarının incelenmesi. [Investigation of the family participation activities which pre-school teachers apply in the distance education process]. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(35),1849-1874. https://doi.org/10.26466/opus.827530

Gülay-Ogelman, H., Güngör, H. & Göktaş, İ. (2021). Covid-19 ve yeni dönemdeki okula uyum süreci: Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. [Covid-19 and the school adjustment process in the new term: An investıgation into preschool education teachers' views]. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 10(1), 11-24. https://www.ijtase.net/index.php/ijtase/article/view/24/25

Hapsari, S. M., Sugito, S. & Fauziah, P. Y. (2020). Parent’s involvement in early childhood education during the covid-19 pandemic period. Jurnal Pendidikan Progresif, 10(2), 298-311. https://doi.org/10.23960/jpp.v10.i2.202014

Hartatik, S. & Fulka Bia’yuni, A. (2020). The teaching and learning practice performed by pre-school teachers during Covid 19 outbreak. Journey Journal of English Language and Pedagogy, 3(2), 89-94. https://doi.org/10.33503/journey.v3i2.1016

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning

Hürriyet. (2020). TRT EBA Anaokulu başladı. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/trt-eba-anaokulu-basladi-41697396

Ilgın, H.Ö. & Ulupınar, Ş. C. (2021). Kamu hizmet aracı olarak web sitelerinin kullanılabilirliği: EBA örneği. [Usability of websites as a public service tool: EBA example]. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(37), 4156-4180. https://doi.org/10.26466/opus.860386

İnan, H. Z. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde okul öncesi eğitimin yeniden yapılandırılması. [Restructuring early childhood education during the Covid-19 pandemic]. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 831-849. https://doi.org/10.37669/milliegitim.754307

İnci- Kuzu, Ç. (2020). Covid-19 pandemı̇sı̇ sürecı̇nde uygulanan ı̇lkokul uzaktan eğı̇tı̇m programı (EBA TV) ı̇le ı̇lgı̇lı̇ velı̇ görüşlerı̇. [The views of the parents on primary school distance education program (EBA TV) implemented during the Covid-19 pandemic]. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 505-527. https://doi.org/10.37669/milliegitim.720556

Kabapınar, Y., Kanyılmaz, B.M., Ören- Koçhan, N. & Atik, U. (2021). Öğretmen ve velilerin gözünden öğrencilerin uzaktan eğitime katılımlarının öyküleri: Uzaktan eğitim mi, uzakta kalan eğitim mi?. [The stories of students’ participation in distance education from the perspective of teachers and parents: “Distance education or distant education?]. Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 79-98. https://doi.org/10.29228/mutead.6

Kim, J. (2020). Learning and teaching online during COVID 19: Experiences of student teachers in an early childhood education practicum. International Journal of Early Childhood, 52, 145-158. https://doi.org/10.1007/s13158-020-00272-6

Konca, A.S. & Çakır, T. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile okul öncesi eğitimden ilkokula geçiş hakkında veli görüşleri. [Investigation of parents' views on distance education of children’s transition from preschool education to primary school during the pandemic process]. Yaşadıkça Eğitim, (2), 520-545. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352307

Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk- Barışık, C. & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. [Teachers’ views on distance learning]. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787959

Kuş, Z., Mert, H. & Boyraz, F. (2021). Covid-19 salgını süresince eğitimde fırsat eşit(siz)liği: Kırsal kesimdeki öğretmen ve ebeveyn görüşleri. [Equality of opportunity during the ongoing covid-19 pandemic: Teachers' and parents' views in the rural section].Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 11(2), 470-493. https://doi.org/10.17943/etku.913684.

Metin, M., Gürbey, S. & Çevik, A. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşleri. [Teacher opinions on distance education in Covid-19 pandemic]. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 66-89. https://doi.org/10.46762/mamulebd.881284

MEB. (2016). Fatih projesinde neler yapıldı? http://fatihprojesi.meb.gov.tr/

MEB. (2020a). Bakan Selçuk, Koronavirüs’e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr

MEB. (2020b). Türkiye uzaktan eğitim istatistikleriyle dijital dünyanın listelerini zorladı. http://www.meb.gov.tr/turkiye-uzaktan-egitim-istatistikleriyle-dijital-dunyanin-listelerini-zorladi/haber/21158/tr

Merriam, S. (2015). A guide to qualitative research design and practice. (Translated: S. Turan). Nobel Publishing.

Moçoşoğlu, B. & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (COVID-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. [Investigation of teachers' attitudes towards distance education applied due to coronavirus disease (COVID-19)]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksued/issue/59531/800151

Novianti, R. & Garzia, M. (2020). Parental engagement in children's online learning during Covid-19 pandemic. Journal of Teaching and Learning in Elementary Education, 3(2), 117-131. http://dx.doi.org/10.33578/jtlee.v3i2.7845

Özdoğan, A.Ç. & Berkant, H.G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. [The examination of stakeholders’ opinions on distance education during the Covid-19 epidemic]. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43. https://doi.org/10.37669/milliegitim.788118

Özdoğru, M. (2021). Covid-19 sürecinde değişen veli rolleri. [Changing parent roles in the covıd-19 process]. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD), 7(1), 35-50. https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/64208/939691

Öztürk, B. & Çetinkaya, A. (2021). Pandemi döneminde bir eğitim aracı olarak televizyon: TRT EBA TV. [Television as a educational tool in the pandemic: TRT EBA TV]. İNİF E-Dergi, 6(1), 140-162. https://doi.org/10.47107/inifedergi.886813

Özyürek, A. & Çetinkaya, A. (2021). Covid-19 pandemi döneminde aile ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinin incelenmesi. [The examination of family and parent-child relationships during COVID-19 Pandemic]. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 96-106. https://dergipark.org.tr/cagsbd

Sözen, N. (2020). Covid 19 sürecinde uzaktan eğitim uygulamaları üzerine bir inceleme. [An investigation on distance education applications in the Covid 19 process]. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(12), 302-319. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/58844/821764

TEDMEM. (2020). Okulları yeniden açmak: Ne zaman, kim için ve nasıl?. Retrieved 7 October 2020 from: https://tedmem.org/covid-19/okullari-yeniden-acmak-ne-zaman-kim-icin-nasil

Tunçeli, H. İ. (2022). 36-72-month-old children mothers’ views about Covid-19 pandemic. Southeast Asia Early Childhood Journal, 11(1), 145-158. http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/SAECJ

UNICEF. (2020). Çocukların en az üçte biri uzaktan eğitime katılamıyor. https://www.unicefturk.org/yazi/koronavirus_egitimeerisim?gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiDVzOerIS_nanhAnW2wE5NPQW07Iqs3zP27swzk21sm5KhVd4jEdERoCoC0QAvD_BwE

Yalman-Polatlar, D. & Bayram-Tuncay, E. (2020). Pandemi sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe dair görüşlerinin incelenmesi. [In pandemic process pre school teachers about the profession opinions investigate].(Summary). F. Meriçli & A. Movlyanov (Eds.), World Children Conference Proceedings Book by Iksad Publishing House in (pp.296-297). Türkiye: Ankara, 23-25 October 2020.

Yıldız, A. & Akar-Vural, R. (2020). COVID-19 pandemı̇sı̇ ve derı̇nleşen eğı̇tı̇m eşı̇tsı̇zlı̇klerı̇. [COVID-19 pandemı̇c and deepening education inequalities].Turkish Medical Association Covid 19 Pandemic 6th month evaluation report.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. baskı). [Qualitative research methods in the social sciences]. (10th. edition)]. Seçkin Publishing.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. baskı). [Qualitative research methods in the social sciences]. (11th Edition). Seçkin Publishing.

Yılmaz, E., Mutlu, H., Güner, B., Doğanay, G. & Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitimin niteliği. [The quality of distance education in the pandemic period according to parent perception]. Palet Publishing.

Yoleri, S. (2022). Parental burnout: Effect of home quarantine during the Covid-19 pandemic. Southeast Asia Early Childhood Journal, 11 (2), 73-86. https://doi.org/10.37134/saecj.vol11.2.5.2022

Yürek, E. (2021). Okul öncesi eğitimde uzaktan eğitimin uygulanabilirliğine yönelik okul öncesi öğretmenlerinin ve alandaki akademisyenlerin görüşlerinin incelenmesi. [Analysis of preschool teachers and scholars opinions regarding the applicability of distance education in preschool education]. [Master Thesis, Fatih Sultan Mehmet Foundation University]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Zhong, R. (2020). The coronavirus exposes education’s digital divide. nytimes.com:https://www.nytimes.com/2020/03/17/technology/china-schools- coronavirus. html

Downloads

Published

2023-12-04

How to Cite

Özer-Akkaya, M., & Çam Aktaş, B. (2023). Online preschool education during the COVID-19 PANDEMIC: Teacher experiences. Southeast Asia Early Childhood Journal, 12(2), 52–90. https://doi.org/10.37134/saecj.vol12.2.4.2023