Parental profiles of children with behavior problems in preschool period and teachers' expectations from parents

Authors

  • Mehmet Özdoğru Department of Special Education, Faculty of Education, Kütahya Dumlupınar University, Kütahya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.37134/saecj.vol12.2.6.2023

Keywords:

preschool, child, behavior, parent, family, teacher

Abstract

In order to eliminate or minimize the behavioral problems seen in children in the preschool period, the factors affecting these behaviors should be examined in detail. Parental attitudes are one of these factors. The aim of this research is to examine the parent profiles of children with behavioral problems in the preschool period and the expectations of teachers from parents in line with teacher opinions. Qualitative research method was used in the research. The research was carried out within the framework of the phenomenology design. The study group of the research consists of 20 preschool teachers working in Eskişehir. "Maximum variation sampling method" was used to determine the participants. A "semi-structured interview form" was used to collect the research data. During the data collection process, interviews were held with the teachers. Content analysis technique was used in the analysis of the data obtained from the interviews. In the study, 4 sub-themes were reached under the theme of parental profiles of children with behavioral problems in preschool education. These sub-themes are attitude towards child, attitude towards teacher and school, personal characteristics and family environment. The attitudes of the parents of children with behavioral problems towards their children in preschool education are overprotective, authoritarian, liberating, inconsistent behaviors, exposure to the screen, not following the child, not helping, irrelevant, not communicating in a healthy way, comparing with other children, not allocating enough time and unrealistic expectations. In the research, 4 sub-themes were reached under the theme of teachers' expectations from the parents of children with behavioral problems in the preschool period. These sub-themes are expectations for the child, expectations for the teacher, expectations for the education-teaching process, and expectations for the family environment. The expectation of teachers from parents towards the child; setting boundaries, accepting the behavior problem, allocating time, being a role model, getting to know him well, providing socialization, showing love, giving responsibility, caring, understanding his feelings, acting consistently, communicating, playing together and being patient. When the research findings are evaluated in general, it is understood that the parent profiles of children with behavioral problems in preschool period have a multidimensional structure. Accordingly, it can be said that parents' attitude towards the child, attitude towards the teacher and school, In addition, it is understood that teachers have expectations from parents regarding the child, the teacher, the educational process and the family environment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Bakar Sedek, M. M., & Zaini, S. H. (2021). Parents’ perceptions of learning activities through play for preschool children. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan,10(2), 35-46. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.2.4.2021

Akbaba Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi [Examining the views of parents, teachers and students on the academic failures of primary school students]. İlköğretim Online, 8(2), 567-586. https://dergipark.org.tr/en/pub/ilkonline/issue/8598/107037

Akça, R.,P. (2012). Ana-babaların çocuk yetiştirmede aşırı koruyucu olmaları [Parents being overprotective in raising children]. Akademik Bakış Dergisi, (29), 1-13. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423868021.pdf

Akduman, G., Günindi, Y. & Türkoğlu, D. (2015). Okul öncesi dönem çocukları sosyal beceri düzeyi ile davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between social skills level and behavioral problems in preschool children]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 673-683. https://doi.org/10.17719/jisr.20153710633

Akyavuz, E. K. (2019). İlkokul öğrencilerinin sergiledikleri istenmeyen davranışlar [Undesirable behaviors exhibited by primary school students]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(35), 30-40. https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/48487/566912

Alisinanoğlu, F. & Kesicioğlu, O.S. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Giresun İli Örneği) [Investigation of behavioral problems of preschool children in terms of various variables (Giresun Province Sample)]. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 93-110. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29340/313969

Aydoğdu, F. & Dilekmen, M. (2016). Ebeveyn tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 569-585. https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/28762/307860

Aynacı, C. (2020). Lise öğrencilerinde anne-baba-ergen ilişkilerinin benlik saygısı ve davranış problemlerine etkisinin okul sosyal hizmeti bağlamında incelenmesi [Examining the effect of parent-adolescent relationships on self-esteem and behavioral problems in high school students in the context of school social work]. [Unpublished master's thesis]. Sakarya Üniversitesi.

Babaoğlan, E., Çelik, E., & Nalbant, A. (2018). İdeal öğrenci velisi üzerine nitel bir çalışma [A qualitative study on the ideal student parent]. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 51-65. https://doi.org/10.19160/ijer.370497

Bar-On M.E, Daniel DB, Buttross S., Corrigan S., Gedissman A., M. & Rosario González De Rivas. (2001). Çocuk, ergen ve televizyon, pediatri [Children, adolescents and television, pediatrics]. Pediatrics, 107(2):423–426. https://doi.org/10.1542/peds.107.2.423

Bartolome, M. T., Mamat, N., & Masnan, A. H. (2020). Exploring kindergarten teachers’ perspectives in parental involvement in the Philippines. Southeast Asia Early Childhood Journal, 9(1), 44-58. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/SAECJ/article/view/3331

Bayraktar, V. , Güven, G. & Temel, Z. (2016). Okul öncesi kurumlarda görev yapan öğretmenlerin aile katılım çalışmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi [Examining the attitudes of teachers working in preschool institutions towards family involvement activities]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 755-770. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22590/241298

Benzies, K., Keown, L. A., & Magill-Evans, J. (2009). Immediate and sus-tained effects of parenting on physical aggression in Canadian children aged 6 years and younger. The Canadian Journal of Psychi-atry, 54(1), 55-64. https://doi.org/10.1177/070674370905400109

Berk, L.E (2009). Child development (8th ed). Boston: Pearson.

Bogdan, R. C., & Biklen, K. S. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory methods. Boston: Allyn and Bacon.

Budak, S. (2017). Psikoloji sözlüğü [Dictionary of psychology]. Ankara: Bilim Sanat Yayınları.

Cai, X., Kaiser, A.P. & Hancock, T.B., (2004). Parent and teacher agreement on child behavior checklist ıtems in a sample of preschoolers from low-income and predominantly Africanamerican families. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. 33(2), 303-312. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp3302_12

Caldarella, P. & Merrll, K.W.(1997). Common dimensions of social skills of children and adolescents: A taxonomy of positive behaviors. School Psychology Rewiew, 26(2), 264–268. https://doi.org/10.1080/02796015.1997.12085865

Can, G. (2004). Kişilik gelişimi [Personality development]. Binnur Yeşilyaprak (Ed), Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi [Psychology of Development and Learning]. PegemA Yayınları.

Catron, C. & Allen, J. (2003). Partnerships with Parents. Early chıldhood curriculum a creative play model. New Jersey Colombus :Merrill Prentice Hall Upper Saddle River.

Coşkun, T. K., & Filiz, O. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının dijital oyun bağımlılığına yönelik farkındalıkları [Preservice preschool teachers' awareness of digital game addiction]. The Turkısh Journal On Addictions, 6(2), 239-267. https://doi.org/10.15805/addicta.2019.6.2.0036

Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni [Qualitative research methods: Qualitative research and research design according to five approaches] (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal.

Cüceloğlu, D. (2015). İçimizdeki biz [The us in us]. İstanbul: Remzi.

Çağdaş, A. (2003). Anne-baba-çocuk iletişimi [Parent-child communication]. Konya: Eğitim

Çağdaş, A. ve Seçer Ş.Z. (2002). Ahlak gelişimi. Arı, R. (Ed.). Çocuk ve ergende sosyal ve ahlak gelişimi [Social and moral development in children and adolescents], Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Çayak, S., & Ergi, D. Y. (2015). Öğretmen-veli işbirliği ile ilkokul öğrencilerinin sınıf içindeki istenmeyen davranışları arasındaki ilişki [The relationship between teacher-parent cooperation and primary school students' undesirable behaviors in the classroom]. Eğitim ve insani bilimler dergisi: Teori ve uygulama, (11), 59-77. https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/22656/241980

Çelik, O. (2019). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öz yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öz yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi]. [Unpublished master's thesis]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.

Dam, H., (2008). Öğrencinin okul başarısında aile faktörü [Family factor in student's school success]. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 75-99. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititilahiyat/issue/7691/100764

Demir, T. Karabay, Ş. O. & Ası, D.,Ş. (2017). 5 yaş çocuklarının sosyal duygusal uyumları ile ebeveynlerinin tutumları arasındaki ilişki [The relationship between 5-year-old children's social emotional adjustment and their parents' attitudes]. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-14. https://dergipark.org.tr/en/pub/jier/issue/33877/322344

Doctoroff, G.L. & Arnold, D.H., (2004). Parent rated externalizing behavior in preschoolers: The predictive utility of structured ınterviews, teacher reports, and classroom observations. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33(4), 813-818. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp3304_16

Durmuş, R. (2006). 3-6 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin kişilik özellikleri ile anne baba tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi [Investigation of personality traits and parental attitudes of parents with children aged 3-6 years according to some variables]. [Unpublished master's thesis]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ekinci Vural, D., İkiz, F. E. & Mete Otlu, B., (2016). Erken çocukluk döneminde görülen problem davranışlar: Öğretmenlerin değerlendirmesi [Problem behaviors in early childhood: Teachers' evaluation]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 216-229. https://dergipark.org.tr/tr/pub/makusobed/issue/45268/567026

Erbaş, D. & Yücesoy-Özkan, Ş. (2010). Problem davranışları azaltmada olumlu davranışsal destek uygulamaları: Aile ve öğretmen el kitabı [Positive behavioral support practices in reducing problem behaviors: Family and teacher handbook]. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.

Flores, S. (2016). Parental involvement strategies for student achievement success in elementary school as recommended by parents and experts. [Doctoral dissertation], University of La Verne.

İbiloğlu A. O. (2012). Aile içi şiddet [Domestic violence]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(2), 204-222. https://doi.org/10.5455/cap.20120413

Kahraman, PB & Çubukçu, A. (2019). Okul öncesi dönem çocukluk annelerinin istismar kullanımı, ebeveyn tutumları ve aşırı davranış kalıpları arasındaki ilişki [The relationship between abuse use, parental attitudes and extreme behavior patterns of mothers of preschool children]. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1304-1331. https://doi.org/10.26466/opus.507909

Kaizer, A. E., Hancock, B. T., Cai, X., Foster, E.M. & Hester P.P. (2000). Parent reported behavioral problems and language delays in boys and girls enrolled in head start clasrooms, Behavioral Disorders,( 26), 26-41. https://doi.org/10.1177/019874290002600104

Kandır, A. & Alpan, Y. (2008). Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişime anne baba davranışlarının etkisi [The effect of parental behaviors on social-emotional development in preschool period]. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 14(4), 33-38. https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/21109/227348

Kanlıkılıçer, P. (2005). Okul öncesi davranış sorunları tarama ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Preschool behavior problems screening scale: Validity and reliability study]. [Unpublished master's thesis]. Marmara Üniversitesi.

Karadeniz-Akdoğan, K. (2017). 36-72 aylık çocukların sınıf ortamındaki istenmeyen davranışlarının incelenmesi. [Investigation of 36-72 month old children's undesirable behaviors in the classroom environment]. [Unpublished master's thesis]. Ankara Üniversitesi.

Kazancı, E., & Serin, N. B. (2022). Meslek lisesi öğrencilerinde zorbalik davraniş eğilimlerinin bazi psiko-sosyal değişkenler açisindan incelenmesi [Investigation of bullying behavior tendencies in vocational high school students in terms of some psycho-social variables]. International journal of su-ay development association (IJOSDA), 1(1), 41-50. http://www.samder.org/index.php/tst/article/view/57

Kimter, N. (2015). İlgili-seven anne-baba tutumları ile din ve dindarlık arasındaki ilişki üzerine [On the relationship between caring and loving parental attitudes and religion and religiosity]. Dini Araştırmalar, 18(46), 9-44. https://doi.org/10.15745/da.69845

Kılıç, M., Kalkan, S., & Avcı, C. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin çocuklardaki problem davranışı belirleme ve davranışa müdahale stratejileri [Preschool teachers' strategies for identifying and intervening in children's problem behaviors]. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 38-52. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351239

Köyceğiz, M. & Özbey, S. (2019). Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin iletişim becerileri ile çocuklarının sosyal becerileri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship between communication skills of parents with preschool children and their children's social skills and problem behaviors]. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3), 1707-1734. https://dergipark.org.tr/en/pub/gefad/issue/50907/377786

Kural, E., & Ceylan, R. (2022). Child misbehavior in an early childhood classroom: Montessori educators’ views and practices.Southeast Asia Early Childhood Journal,11(1), 1-17. https://doi.org/10.37134/saecj.vol11.1.1.2022

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage. https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8

Marchand, J. F., Schedler, S., & Wagstaff, D. A. (2004). The role of parents’ attachment orientations, depressive symptoms, and conflict behaviors in children’s externalizing and internalizing behavior problems. Early Childhood Research Quarterly, 19(3), 449-462. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2004.07.003

Mcwayne, C.& Owsianik, M. (2004). Parent involvement and the social and academic compentence of urban kindergarten children. Cambridge MA: Harward Family Research Project. https://doi.org/10.1002/pits.10163

Melekoğlu, M., Tunç Paftalı, A. & Melekoğlu, M. A. (2015). Öğrenciyi tanıma ve problem davranışları belirlemede öğrencilerin çizdikleri resimleri inceleme eğitim programının öğretmen uygulamalarına etkisi [The effect of the training program of examining students' drawings on teacher practices in identifying students and problem behaviors]. Eğitim ve Bilim, 40(181), 19-39. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4280

Mustafaoğlu R. & Yasacı Z. (2018). Dijital oyun oynamanın çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerine olumsuz etkileri [Negative effects of digital gaming on children's mental and physical health]. Bağımlılık Dergisi, 19(3): 51-58. https://dergipark.org.tr/en/pub/bagimli/issue/38282/447021

Parsak, B. & Kuzucu, Y. (2020). Ebeveyn tutumları ile okul öncesi dönem çocuklarında saldırganlık arasındaki ilişkide çocukların empati ve sosyal becerilerinin rolü [The role of children's empathy and social skills in the relationship between parental attitudes and aggression in preschool children]. Humanistic Perspective , 2(3), 347-374. https://doi.org/10.47793/hp.778702

Prinzie, P., Onghena, P., Hellinckx, W., Grietens, H., Ghesoquiere, P. & Colphin, H. ( 2004). Parents and child personality characteristics as predictors of negatif discipline and externalizing problem behavior in children. European Journal of Personality, (18), 73-102. https://doi.org/10.1002/per.501

Rius, M. (2013). Escuela: Los 12 errores de los padres. La Vanguardia, 1-4.

Sailor, D. (2004).Supporting children in their home, school and community. Boston: Pearson Press, 288-292.

Santrock, J. W. (2015). Yaşam boyu gelişim: Gelişim psikolojisi. [Development across the lifespan: Developmental psychology] (G. Yüksel, Çev.). Ankara: Nobel.

Schiff, M., & BarGil, B. (2004). Children with behavior problems: Improving elementary school teachers’ skills to keep these children in class. Children and Youth Services Review, (26), 207–234. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2004.01.009

Stadelmann, S., Perren, S., Wyl, A. W. & Klitzing, K. W. (2007). Associations between family relationships and symptoms/strengths at kindergarten age: what is the role of children's parental representations?. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(10), 996–1004. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01813.x

Stormont, M. (2002). Externalizing behaviour problems in young children:Contributing factors and early intervention, Psychology in Schools, (39),127-138. https://doi.org/10.1002/pits.10025

Sucuka, N.ve Kimmet, E. (2005). Aile destek programlarının okul-aile işbirliğindeki önemi [The importance of family support programs in school-family cooperation. (ed. Müzeyyen Sevinç). Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar [New approaches in early childhood development and education]. Ankara: Morpa Yayınevi.

Türkarslan, N. (2007). Boşanmanın çocuklar üzerine olumsuz etkileri ve bunlarla başetme yolları [The negative effects of divorce on children and ways to cope with them]. Aile ve Toplum, 9(3), 99-108. https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/21120/227484

Uyanık, G. B., Şimşek, Z., & Akman, B. (2008). Okul öncesi eğitim alan çocukların davranış problemlerinin anne ve öğretmen değerlendirilmeleri açısından karşılaştırılması [Comparison of behavioral problems of preschool children in terms of mother and teacher evaluations]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 263-275. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87553

Yalçın, O., M., Durmuşoğlu Saltalı, N. & Ateş, M. A. (2020). Okul öncesi eğitimde aranan veli profili [Parent profile sought in pre-school education]. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2(2), 1-23. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed/issue/53691/661118

Yavuzer, H. (1996). Çocuk ve suç [Children and crime]. İstanbul: Remzi.

Yavuzer, H. (2013). Ana-baba-çocuk [Parent-child]. İstanbul: Remzi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı) [Qualitative research methods in social sciences (12th Edition)]. Ankara: Seçkin.

Downloads

Published

2023-12-04

How to Cite

Özdoğru, M. (2023). Parental profiles of children with behavior problems in preschool period and teachers’ expectations from parents. Southeast Asia Early Childhood Journal, 12(2), 100–117. https://doi.org/10.37134/saecj.vol12.2.6.2023