Keberkesanan Modul Ulul Albab secara atas talian: Satu kajian di Universiti Malaysia Terengganu

  • Abdul Hanis Embong Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan, Universiti Malaysia Terengganu, MALAYSIA
  • Mohd Faiz Mohd Yasin Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan, Universiti Malaysia Terengganu, MALAYSIA
  • Maziah Ghazaly Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu , MALAYSIA
Keywords: Keberkesanan, Modul Ulul Albab, Atas Talian, Universiti Malaysia Terengganu, Personaliti Ulul Albab, Penghayatan Kerohanian

Abstract

Ulul Albab merupakan istilah yang tidak asing lagi di Malaysia. Ia dikaitkan dengan konsep pembelajaran integrasi antara aspek keagamaan dengan akademik sama ada pada peringkat rendah, menengah mahu pun tinggi. Di institusi pendidikan tinggi seperti di Universiti Malaysia Terengganu misalnya, terdapat kursus berbentuk keagamaan yang membawa konsep Ulul Albab telah ditawarkan kepada pelajar dikenali dengan kursus Personaliti Ulul Albab. Kursus ini memfokuskan kepada hafalan al-Quran serta memahami elemen Ulul Albab yang digariskan oleh al-Quran. Namun begitu, Modul Ulul Albab ini terpaksa dilaksanakan secara atas talian sepenuhnya oleh kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Oleh itu, dua objektif artikel ini telah ditetapkan iaitu melihat keberkesanan Modul Ulul Albab secara atas talian dan kemampuan kursus dalam memberi penghayatan kerohanian keagamaan dalam diri pelajar. Kajian ini berbentuk kuantitatif dengan menggunakan soal selidik Google Form untuk mendapatkan maklumat responden dan dianalisis menggunakan Microsoft Excel seterusnya dipaparkan melalui 7 graf perbandingan. Hasil kajian menunjukkan keberkesanan modul yang digunakan meskipun dilaksanakan secara atas talian, manakala 78.1% responden bersetuju kursus ini mampu memberi penghayatan kerohanian agama dalam diri pelajar. Penghayatan kerohanian ini amat penting kepada para pelajar khususnya yang bukan mengambil jurusan keagamaan di UMT agar dapat menyeimbangi perihal pelajaran, sosial dan agama sepanjang pengajian seterusnya membentuk personaliti Ulul Albab dalam diri mereka.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adnan, A.A.Z., Ali, A.H. & Rahman, M.H.A. 2020. ‘Designing Firdaus 2050’: Kerangka Pembangunan Insan Berteraskan Model Ulul Albab. Prosiding E-Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2020, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, UPSI, 167173.

Adnan, A.A.Z., Rahman, M.H.A., Kasan, H., and Yaakob, M.F.M. (2020) The Ulul Albab Thinking Model for Student Development in Institutions of Higher Education, Psychology and Education, (2020) 57(8): 550-557.

Arshad, A.M. (2015). Ulasan Sistematik: Program Ulul Albab Dalam System Pendidikan Di Malaysia. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 3(4): 2235.

Azuara, S., Abidin, S. Z., & Hassan, Z. (2021). Keberkesanan Pembelajaran dan Pengajaran dalam Talian (e-Pembelajaran) terhadap Pembelajaran Pelajar di Kolej Komuniti Hulu Langat. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 10(2), 1-14.

Dalhat, Y. (2015). The Concept of al-AQL (Reason) in Islam. International Journal of Humanities and Social Science, 5, 9(1), 77-83.

Ibrahim, S. S. B. (2015). Ciri Sahsiah Dalam Pemilihan Pelajar Ke Program Ulul Albab Maktab Rendah Sains MARA Gemencheh, Negeri Sembilan. Universiti Putra Malaysia.

Ismail, F. Z., Yusof, N. H., Osman, A. F. A., Embong, R., Omar, N., Abdelgelil, M. F. M., ... & Rashid, R. A. (2020). Strategi Murajaah al-Quran bagi Huffaz di Peringkat Tertiari [Strategies in Murajaah al-Quran for Huffaz at The Tertiary Level]. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080), 3(4), 177-189.

Ismail, S. N., Abdullah, Z., Komariah, A., Kurniatun, T. C., Kurniady, D. A., Sunaengsih, C., & Sanjaya, A. J. (2020). Influence of the Professional Learning Community of Malay Language teachers at the transformation school in Selangor. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 12(6), 236-254.

Ismail, S. N., Abdullah, Z., Othman, A. J., & Shafie, S. (2018). Amalan Komuniti Pembelajaran profesional dalam kalangan guru Bahasa Melayu di Selangor. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 5(4), 1-19.

Kasim, Y. (2017). Rentetan Sumbangan Bakti Ke Arah Melahirkan Generasi Ulul Albab di Bumi Besut. Majlis Kebajikan Pelajaran Besut: Terengganu.

Mohamad, Z. (2006). Ulul Albab Konsep dan Pengertian menurut Syarak. Majlis Agama Islam dan Adat melayu Terengganu: Terengganu.

Mohamad, Z. (2008). Tafsir Al-Quran Ayat-Ayat Ulul Albab. Percetakan Yayasan Islam Terengganu: Terengganu.

Subirin, N. A., Alwi, N. H., Fakhruddin, F. M., Manaf, U. K. A., & Salim, S. S. (2017). Ulul Albab Generation: Roles of Ulul Albab Teachers in Malaysian Selected School. In Proceedings from 4th International Conference on Educational Research and Practice (Vol. 7, pp. 1022-1032).

Subirin, N. A., Alwi, N. H., Fakhruddin, F. M., Manaf, U. K. A., Salim, S. S. (2017). Ulul

Taib, M. R. (2016). RekaBentuk Model Kepimpinan Ulul Albab Maktab Rendah Sains MARA. PhD thesis, Universiti Malaya: Kuala Lumpur.

Published
2021-12-23
How to Cite
Embong, A. H., Mohd Yasin, M. F., & Ghazaly, M. (2021). Keberkesanan Modul Ulul Albab secara atas talian: Satu kajian di Universiti Malaysia Terengganu. Firdaus Journal, 1(1), 93-102. https://doi.org/10.37134/firdaus.vol1.1.9.2021