Amalan Pengajaran Akhlak dalam kalangan Guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Langat

Authors

  • Nurhidayah Ramli Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/firdaus.vol3.2.4.2023

Keywords:

Pengajaran akhlak, Guru Pendidikan Islam (GPI), Pendidikan Islam, kuantitatif

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti amalan pengajaran akhlak dalam kalangan guru Pendidikan Islam di daerah Kuala Langat. Pengajaran akhlak adalah satu topik yang diajarkan dalam subjek Pendidikan Islam. Kajan ini dijalankan untuk menilai pendekatan pengajaran akhlak yang digunakan oleh Guru Pendidikan Islam (GPI), kaedah pengajaran akhlak, tahap kemahiran pengajaran dan halangan serta kekangan yang dihadapi oleh GPI dalam pengajaran akhlak. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan serta soal selidik telah digunakan dalam kajian ini. Sampel kajian terdiri daripada 60 orang guru Pendidikan Islam di daerah Kuala Langat dengan menggunakan teknik pensempelan rawak mudah. Dapatan kajian menunjukkan tahap kemahiran dalam amalan pengajaran akhlak dalam kalangan GPI Kuala Langat adalah tinggi dan dalam aspek kaedah pengajaran akhlak, guru perlu mempunyai kaedah yang berkesan untuk memastikan pengajaran yang dilakukan adalah berkesan. Implikasinya, kajian ini dapat memberi idea untuk mempelbagaikan teknik dan kaedah pengajaran akhlak dalam kalangan GPI.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asmawati Sahid. (2005). Pemantapan Komponen Akhlak Dalam Pendidikan Islam Bagi Menangani Era Globalisasi. Jurnal Kemanusiaan 3 (2). Diperoleh daripada: https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/150

Asmawati Suhid, (2007) Pengajaran Adab & Akhlak Islam Dalam Membangunkan Modal Insan. MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara, 8. 167-178. Diperoleh daripada: http://journalarticle.ukm.my/1151/

Azhar Ahmad & Abdul Halim Tamuri. (2005). Penghayatan Akhlak Pelajar Sekola Menengah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Diperoleh daripada: http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/seminarpapers/2005/azharUKM.pdf

Basri Mokmin. (2012). Bab 4: Kaedah Kajian. Diperoleh daripada: https://www.researchgate.net/publication/283479198_Bab_4_Kaedah_Kajian Chua,

Y. P. (2011). Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Kaedah Penyelidikan. McgrawHill Education

Hasbullah Mat Daud, Ahmad Yussuf & Fakhrul Adabi Abdul Kadir. (2020). Pembentukan Akhlak Dan Sahsiah Pelajar Melalui Pembelajaran Sosial Menurut Perspektif Islam. 17, (9). 75-89. Diperoleh daripada: https://ejournal.ukm.my/ebangi/article/view/44628

Jamilah Binti Mohd Noor. (2014). Keberkesanan Pendidikan Akhlak Di Sekolah Menengah Kebangsaan di Seremban Negeri Sembilan. Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Diperoleh daripada: http://studentsrepo.um.edu.my/5005/5/Tesis_Pn_Jamilah_Mohd_Noor_KULIT_KER AS.pdf

Kamarul Azmi Jasmi. (2012). Kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kualitatif. Kursus Penyelidikan Kualitatif siri 1. Diperoleh daripada: http://eprints. utm.my/id/eprint/41093/1/KamarulAzmiJasmi2012_Kesahan%26KebolehpercayaanK ajianKualitatif.pdf

Siti Rashidah Binti Abd Razak, Haslina Binti Hamzah & Zetty Nurzuliana Bt Rashed. (2016). Cabaran Guru Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Akhlak Pelajar. Journal of Social Sciences and Humanities, Special Issues 3, 13 (4). 100-110. Diperoleh daripada: https://ejournal.ukm.my/ebangi/article/view/15589

Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi & Muhammad Azhar Zailaini. (2016). Akhlak Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Akademika Journal of Douthest Asia Social Sciences and Humanities 86 (2). 31-42. Diproleh daripada: https://ejournals.ukm.my/akademika/article/view/8248

Zulfahmi Syamsuddin & Wan Hasmah Wan Mamat. (2014). Perbandingan Pemikiran Konsep

Akhlak Al-Ghazali Dan Ibn Miskawayh Dalam Aspek Intelek. The Online Journal of Islamic Education 2 (2). 107-119. Diperoleh daripada: https://www.researchgate.net/publication/308103529_PERBANDINGAN_PEMIKIRAN_KONSEP_AKHLAK_ALGHAZALI_DAN_IBN_MISKAWAYH_DALAM_ASPEK_INTELEK

Downloads

Published

2023-12-26

How to Cite

Ramli, N. (2023). Amalan Pengajaran Akhlak dalam kalangan Guru Pendidikan Islam di Daerah Kuala Langat . Firdaus Journal, 3(2), 43–50. https://doi.org/10.37134/firdaus.vol3.2.4.2023

Issue

Section

Articles