Diagnosis penguasaan kemahiran dan kesilapan pelajar tingkatan satu bagi tajuk Pembinaan Geometri

  • Shariza Fazliana Mat Yusof Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, Bandar Tun Razak, Pahang, Malaysia
  • Tee Sok Ting SJKC Yit Khwan, Tanjong Karang, Selangor, Malaysia
  • Hafsah Taha Fakulti Sains Dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
Keywords: pembinaan sudut, pembahagi dua sama sudut, kemahiran membina sudut

Abstract

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kefahaman dan kesilapan pelajar dalam membina sudut 30 ,60 ,45& 90 serta pembahagi dua sama sudut dalam kalangan pelajar tingkatan satu. Pelajar juga diharapkan dapat menerangkan langkah-langkah pembinaan yang dibuat. Kajian kualitatif ini menggunakan rekabentuk kajian kes dan kaedah persampelan bertujuan. Tiga orang pelajar tingkatan satu terpilih sebagai responden kajian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpul data adalah protokol pemerhatian pemikiran verbal (think-aloud interview protocol). Kajian mendapati pelajar menghadapi masalah dalam pembinaan sudut dan tidak dapat melabelkan sudut dengan betul. Pelajar juga kurang mahir menggunakan alat tepi lurus.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdulkadir Tuna, Cagri Biber & Samet Korkmaz. (2013). The Mistakes and the Misconceptions of the Eight Grade Students on the Subject of Angles. European Journal of Science and Mathematics Education, 1(2), 50–59.

Azlina, M. K., & Lok, Y. L. (n.d.). Keberkesanan perisian geometer’s sketchpad untuk tajuk pembinaan geometri dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.

Chua Yan Piaw 2006. Asas Statistik Penyelidikan. Jilid 3. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

Cresswell, J.W. (2012). Educational Research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (4th Ed.). Boston, MA: Pearson Education Inc.

Hendroanto, A., & Fitriyani, H. (2019). Analyzing the need of math geometry drawing tools in mathematics classroom Analyzing the need of math geometry drawing tools in mathematics classroom. Journal of Physics: Conference Series, 1188, 11. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1188/1/012051

Keith Morrison, Lawrence Manion & Louis Cohen (2007). Research Methods in Education (6th Edition). Madison Avenue, New York : Routledge, Taylor & Francis Group.

Lisa M. Given. (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Doi : https://www.pdfdrive.com/the-sage-encyclopedia-of-qualitative-research-methods-e34331350.html

Marjorie L. DeVault, Robert Bogdan & Steven J Taylor. (2016). Introduction to Qualitative research Methods, A Guidebook and Resource. Doi : https://www.pdfdrive.com/introduction-to-qualitative-research-methods-e34555026.html

Meor Ibrahim Bin Kamaruddin & Siti Hajar Binti Ramzan. (n.d.). Tahap Penguasaan Topik ‘Lines and Angles’ Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Matematik Di Universiti Teknologi Malaysia.

Merriam, S.B. (2001). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco : Jossey-Bass Publishers.

Mohd Faizal Nizam, L. A., & Leow, T. W. (2017). Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen penilaian kendiri pembelajaran geometri tingkatan satu. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 14(1), 211–265.

Noraini Idris. (2013). Penyelidikan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2000). Sukatan Pelajaran KBSMMatematik Tingkatan 1. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ranjit Kumar. (2011). Research Methodology, A Step by Step Guide for a Beginners. (3rd Edition). London : Sage Publications.

Sarah J Tracy. (2013). Qualitative Research Methods. Doi : https://www.pdfdrive.com/qualitative-research-methods-e18822833.html

Yin, R.K. (2003). Case Study Research : Design and Methods. (3rd Edition) . Newburry Park, CA : Sage Publication.
Published
2019-05-17
How to Cite
Mat Yusof, S. F., Ting, T. S., & Taha, H. (2019). Diagnosis penguasaan kemahiran dan kesilapan pelajar tingkatan satu bagi tajuk Pembinaan Geometri. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 5(1), 7-14. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol5.1.2.2019