Pelaksanaan pendekatan bermain dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu murid prasekolah

The implementation of play approach in teaching and learning of Malay language for preschool students

Authors

  • Fong Peng Chew Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Mohd Fikri Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/jpak.vol9.1.2.2020

Keywords:

pendekatan bermain, pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, murid prasekolah, play approach, teaching and learning of Malay language, preschool students

Abstract

Kaedah pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang sesuai perlu digunakan bagi mencungkil potensi dan menarik minat kanak-kanak. Kaedah bermain dikenal pasti sebagai salah satu pendekatan PdP yang berkesan. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti pelaksanaan pendekatan bermain dalam PdP Bahasa Melayu murid prasekolah, dan menganalisis hubungan antara sikap dan motivasi guru dengan pelaksanaan pendekatan bermain dalam PdP Bahasa Melayu murid prasekolah. Kajian ini melibatkan 66 orang guru prasekolah di Kuala Lumpur dengan menggunakan persampelan bertujuan. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen dalam pengumpulan data kajian. Dapatan kajian menunjukkan sikap dan motivasi guru terhadap pelaksanaan pendekatan bermain dalam PdP Bahasa Melayu murid prasekolah berada pada tahap tinggi. Dapatan ini juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan motivasi guru dengan pelaksanaan pendekatan bermain dalam PdP Bahasa Melayu murid prasekolah. Kajian ini dapat membantu guru, pihak sekolah ataupun pihak kementerian untuk mengenal pasti sikap dan motivasi guru terhadap pelaksanaan pendekatan bermain dalam PdP Bahasa Melayu murid prasekolah.

Appropriate teaching and learning (T&L)methods should be used to unlock the potential and interest of children. In this regard, play is identified as one of the effective teaching approaches. Therefore, this study was carried out to investigate the implementation of play approach in T&L of Malay language among preschool student, and analyze the relation between teachers’ attitude and motivation with the implementation of play approach in T&L of Malay language among preschool pupils. This study involved 66 preschool teachers in Kuala Lumpur by using purposive sampling. This study utilized a questionnaire as the instrument in collecting data. The findings of this study revealed that Malay language teachers’ attitude and motivation on the implementation of play approach in T&L of Malay language among preschool pupils was at a high level. The findings also showed that there was a significant relation between teachers’ attitude and motivation with the implementation of play approach in T&L among preschool pupils. This study can help teachers, school authorities or the ministry to identify the attitude and motivation of teachers in implementation of the play approach in T&L of Malay language among preschool pupils.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rasid Jamian & Hasmah Ismail. (2013). Pelaksanaan pembelajaran menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3(2). 49-63.

Aimi Najlaa Muhammad Noor & Faridah Yunus. (2017). Kualiti aktiviti di prasekolah KPM dari perspektif guru. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 71-82.

Ainun Rahmah Iberahim, Zamri Mahamod & Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad. (2017). Pembelajaran abad ke-21 dan pengaruhnya terhadap sikap, motivasi dan pencapaian Bahasa Melayu pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(2), 77-88.

Auni Bazilah Alias & Mohd Jasmy Abd Rahman. (2019). Tahap penggunaan pendekatan belajar melalui bermain dalam pengajaran Bahasa Inggeris di kalangan guru sekolah rendah. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 6(1), 176-190.

Brock, A., Dodds, S, Jarvis, P. & Olusoga, Y. (2009). Perspectives on play: Learning for life. London: Routledge.

Erma Abu, N., & Leong, K. (2014). Hubungan antara sikap, minat, pengajaran guru dan pengaruh rakan sebaya terhadap pencapaian Matematik Tambahan Tingkatan 4. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 2(1), 1–10.

Haslinda Tahir Shah. (2015). Kaedah bermain dalam meningkatkan minat murid orang asli terhadap Sains. International Conference on Language, Education and Innovation, 16th – 17th March.

Ho, E., & Funk, S. (2018). Promoting young children’s social and emotional health. Diperoleh semula daripada https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2018/promoting-social-and-emotional-health

Jabatan Pelajaran Johor. (2011, April). Jauhari: Transformasi kurikulum dan implikasi kepada pemikiran profesionalisme guru.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Semakan). Kuala Lumpur: Penulis.

Lai, L. C., Chin, H. L., & Chew, F. P. (2017). Amalan pengajaran guru Bahasa Melayu Tingkatan Empat dalam penulisan karangan dari aspek kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta pembelajaran kolaboratif. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 4(1), 1-12.

Mohd Nazri & Wan Nurul (2018). Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Semakan 2017: Retrospeksi guru. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 5(3), 59-71.

Muhammad Zaki, Azman Hassan, Razali Hassan & Mohd As’ed. (2014). Kreativiti guru dalam pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup. Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru 2013 (hlm.1-14). Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.

Nell, M. L., Drew, W. F. & Bush, D. E. (2013). From play to practice: Connecting teachers' play to children's learning. National Association for the Education of Young Children.

Nor Amalina Ab Hakim & Zanaton Iksan. (2018). Pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru terhadap Pembelajaran berasaskan Masalah (PBM) dalam mata pelajaran Sains. Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan (ISPEN2018), 5 Julai 2018, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Norismayati Aida Idris, Anida Sarudin & Mohd. Rashid Md. Idris. (2013). Amalan guru dan penguasaan aspek ilmu linguistik dalam kalangan guru Bahasa Melayu di Perak. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 4, 116 - 142.

Norlizah Mat Ali & Fadzilah Abd Rahman. (2016) Sikap guru Bahasa Melayu terhadap Pendekatan Pembelajaran berasaskan Masalah (PBM) dalam pengajaran dan pembelajaran di daerah Petaling Perdana. International Journal of Education and Training, 2(2),1-8.

Piaget, J. (1951). Play, dreams and imitation in childhood. Heinemann.

Ramlah Jantan. (2013). Faedah bermain dalam perkembangan kanak-kanak prasekolah (4–6 tahun). Dlm. Mahizer Hamzah. (pngr.). Trend dan isu: Pengajaran dan pembelajaran (hlm.59-69). Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rozita Radhiah Said, Latifah Mohd Shariff & Fadzilah Abd Rahman. (2017). Pembelajaran koperatif dalam pengajaran karangan Bahasa Melayu Menengah Atas. International Journal of Education and Training, 3(2), 1- 12.

Sharifah Nor Puteh dan Aliza Ali. (2011). Pendekatan bermain dalam pengajaran bahasa dan literasi bagi pendidikan prasekolah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(2), 1-15.

Tan, C. T, Chew, F. P., Fonny, H., Zanariah Hamid. (2019). Integrative and instrumental motivation among the Chinese Language pre-service teachers. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 9(6), 1216–1227.

Whitebread, D., & Bingham, S. (2013). Too much, too young. New scientist, 220(2943), 28-29.

Zaharah Kamaruddin & Suziyani Mohamed. (2019). Keberkesanan Pendekatan Bermain dalam Kemahiran mengenai Huruf Melalui Permainan Bahasa. E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Zakiah Mohamad Ashari & Mohamad Kamis Baharuddin. (2016). Pedagogi berasaskan bermain di prasekolah: Satu kajian meta analisis. Kertas kerja yang dibentangkan dalam 3rd International Education Postgraduate Seminar 2016. 18-19 Disember, 2016. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

Zakiah Mohammad, Azlina Kosnin & Yeo, K. J. (2013). Keberkesanan Modul Belajar Melalui Bermain terhadap kefahaman pengalaman pranombor kanak-kanak prasekolah. Kertas kerja yang dibentangkan dalam 2nd International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE 2013), 7-10 Oktober, 2013, Johor Bahru.

Downloads

Published

2020-05-11

How to Cite

Peng Chew, F., & Fikri Ismail, M. (2020). Pelaksanaan pendekatan bermain dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu murid prasekolah: The implementation of play approach in teaching and learning of Malay language for preschool students. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 9(1), 14–25. https://doi.org/10.37134/jpak.vol9.1.2.2020