Penguasaan Morfologi Pelajar Cina dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Tahap 2 di Daerah Asajaya

  • Hasanah Binti Adon Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, MALAYSIA
  • Rozita Che Rodi Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, MALAYSIA
Keywords: Penguasaan, Morfologi, Bahasa Melayu, Pelajar Cina, Pembelajaran Bahasa Melayu

Abstract

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti dan mengklasifikasikan kesalahan bahasa dari aspek bentuk kata. Sampel kajian terdiri daripada 50 orang pelajar Cina Tahap 2 di enam buah sekolah SJKC di Daerah Asajaya. Data kajian terdiri dari Kertas Ujian PraUPSR AR2 Bahasa Melayu dianalisis menggunakan Teori Analisis Kesalahan Bahasa oleh Corder (1981). Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah analisis teks. Secara keseluruhan, memang terdapat masalah penguasaan morfologi oleh pelajar Cina Tahap 2 mengikut jenis bentuk kata merangkumi kesalahan bentuk kata selapis 45.24 %, kata terbitan 40.48%, kata ganda 9.52% dan kata majmuk 4.76%. Dapatan menunjukkan penguasaan morfologi pelajar Cina masih pada tahap kurang memuaskan. Kajian ini amat penting agar setiap warganegara dapat menguasai dan fasih berbahasa Melayu serta mempunyai kesedaran untuk melazimi bahasa Melayu sebagai resam utama kehidupan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asmah Haji Omar. (2015). Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Selangor Darul Ehsan. Dewan Bahasa Pustaka.

Asmah Haji Omar. (2015). Ensiklopedia Bahasa Melayu. Terengganu Darul Iman. Dewan Bahasa Pustaka.

Awang Sariyan. (2011, Mac). Pendidikan Bahasa Melayu dalam pembentukan jati diri bangsa: Pengajaran seni bahasa untuk penghayatan bahasa kepada pelajar asing. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Bahasa Melayu 2011. Anjuran Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

Chew Fong Peng & Lee Tan Luck (2009, Disember). Masalah pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan pelajar Cina dan Melayu di Kuala Terengganu. 2ndInternational Conference Issues in Language Teaching and Learning amongst Non-Native Speaker: Language Competence and Performance. UiTM, Shah Alam.

Chew Fong Peng. (2016). Masalah pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (2):10-22.

Chua Yan Piaw. (2014). Kaedah Penyelidikan Edisi Ketiga. Selangor Darul Ehsan: Mc Graw Hill Education.

Corder, S.P. (1973). Introducing applied linguistics. Harmondsworth: Penguin Education.

Dayang Sufilkawany Ujai & Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad. (2017). Pengaruh Faktor Sosial dalam pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Iban. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 7(1):74-84.

Ellis, Rod. (2008).The study of second language acquisition. Oxford, UK: Oxford University Press.

Hazlina Abdul Halim, & Ang Lay Hoon. (2015). Kesalahan Pemilihan Dan Pembentukan Kata Dalam Terjemahan Bahasa Perancis, GEMA Online Journal of Language Studies.

Jeniri Amir. (2005). Bahasa Melayu mudah dipelajari, tetapi sukar dikuasai. Jurnal Dewan Bahasa. Jilid 5(4).

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah 2019. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Gred Terkini UPSR. Putrajaya: Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan Tahun 6. Putrajaya: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Ooi Chwee Hwa. (2017). Faktor Timbulnya Pengaruh Bahasa Pertama Dalam Mempelajari Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kedua. Ulum Islamiyyah Vol. 20.

Salinah Jaafar & Rohaidah Haron. (2016). Kesilapan Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar-Pelajar Universiti Kebangsaan Yunnan di Akademi Pengajian Melayu. Jurnal Melayu Bil. 15(2).

Tengku Nor Faizul Tengku Embong. (2006). Analisis kesilapan dalam pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di kalangan pelajar-pelajar Cina. Disertasi Sarjana Pendidikan, Universiti Malaya.

Zamri Mahamod, Kamiliah Ayu Ab. Ghani & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2016). Penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina berdasarkan sikap dan kemahiran bahasa. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6(1):38-51.

Published
2021-12-30
How to Cite
Adon, H., & Che Rodi, R. (2021). Penguasaan Morfologi Pelajar Cina dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Tahap 2 di Daerah Asajaya. Jurnal Peradaban Melayu, 16(2), 45-53. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol16.2.5.2021