Perlaksanaan Kbat Dengan Penggunaan Kaedah Jadual Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Tahun Empat

Implementation of HOTS Using The Table Method in Year Four Mathematical Problems

Authors

  • Shanmugavadivu Varatharaju Jabatan Pengajian Pendidikan, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Mohd Afifi Bahurudin Setambah Jabatan Pengajian Pendidikan, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol13.1.3.2023%20

Keywords:

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Penyelesaian Masalah Matematik, Sekolah Rendah, teknik jadual

Abstract

Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang dijalankan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid dalam mengikuti perlaksanaan KBAT dalam penyelesaian masalah dalam kalangan murid Tahun 4 di sebuah sekolah Jenis Kebangsaan Tamil di Karak, Pahang dengan kaedah persampelan mudah iaitu 5 orang murid dan 2 orang guru. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah soalan-soalan penyelesaian masalah matematik tahun empat yang mengandungi 5 soalan KBAT. Kemudian pengumpulan data dikumpul melalui temubual semi struktur, pemerhatian. 

Dapatan menunjukan bahawa masalah yang dihadapi oleh murid dalam mengikuti perlaksanaan KBAT dalam penyelesaian masalah adalah kurang minat menggunakan teknik jadual, tidak memahami soalan untuk membina jadual, komunikasi murid, pengajaran guru. Melalui responden guru, menggunakan teknik jadual merangsang fikiran aras tinggi jika mengajar dengan langkah-langkah dalam menimplementasikan KBAT juga menjad dapatan dalam kajian ini.   Dapatan ini amat penting dalam merangka cadangan untuk melaksanakan kemahiran penyelesaian masalah matematik berayat berdasarkan KBAT secara berleluasa oleh murid-murid dengan menggunakan jadual pada masa hadapan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd. Saad Ambatong (2006). Kemahiran Berfikir Merentasi Kurikulum. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Abdul Said Ambotang (2014) Profesionalisme guru dalam pengurusan pengetahuan, kesediaan mengajar dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) International Journal of Education, Vol. 18, Issue 6 (April) ISSN 2289-1552

Assim, Nooriza & Zakaria, Effandi. (2015). Integrasi kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik: Analisis keperluan guru & murid.

Chew, F. P. (2006). Pendidikan Matematik di Malaysia dan Permasalahannya. Jurnal Masalah Pendidikan, 29 (1): 143-157

Chorean & Myte. Seperability of metacognition and cognition: problem solving in learning disabled and regular students. Journal of Educational Psychology 77 (4): 437-445.

Cochran & Lytle, 2011 Skill For The 21st Century: Teaching Higher-Order Thinking. Journal of Curriculum & Leardership 12(14), An electronic Journal for leader in Education, http://www.curriculum.edu.au/leader/teaching higher order thinking, 37431.htmlissueID=12910 [Diakses pada 17 Dis 2021]

Dr. Arihasnida Binti Ariffin, 2017. "Penyoalan guru: Pemangkin pemikiran aras tinggi murid." Jurnal Pendidikan 26 (2006): 225-246.

Haresh & Anton (2012) SBSF 1103 kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Selangor Metoer Doc Sdn Bhd, introduction of creative thinking.

Hassan, Johari and Ab Aziz, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Herman, T.2020 Matematik di Sekolah Rendah: Sebuah Tinjauan Literatur (Sentence-Based Mathematics Problem Solving Skills in Primary School Mathematics Learning: A Literature Review).

Hernisiathi (2011). Critical thinking across the curriculum: process over output. International Journal of Humanities and Social Science, 1(9), 1-7.

http://moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Preliminary-Blueprint-BM.pdf

Kaedah Melukis Gambarajah: Satu Pendekatan Dalam Proses Penyelesaian Masalah Matematik

Kementerian Pelajaran Malaysia (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014). Modul 1 Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik KSSR. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum

Lai C., Soden & Low, J. (2011). Peer interaction and learning of critical thinking skills in futher education students. Instructions Science, 29(1).

Lembaga peperiksaan (2014) Pentaksiran berasaskan Kemahiran berfikir aras tinggi. Kementerian pendidikan Malaysia

Livien, 2017 Mathematical Thinking Learning oleh (Our Prospective Mathematic Teachers Are Not Critical Thinkers Yet. Journal on Mathematics Education Volume 8, No. 2, July 2017, pp. 145-156

Mahmud, Yunus,dan Sulaiman, 2020 Kemahiran Penyelesaian Masalah Matematik Berayat dalam Pembelajaran Matematik di Sekolah Rendah: Sebuah Tinjauan Literatur (Sentence-Based Mathematics Problem Solving Skills in Primary School Mathematics Learning: A Literature Review)

Marzani Binti Mohamed Mokhtar, 2018 Pengetahuan, Sikap dan Kesediaan Pelajar Tehadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Pemahaman Bacaan. Tesis. UKM

Mathematical Thinking and Learning Volume IV. Child Psychology in Practice

Mohd Syaubari Othman. (2019). Kaedah Melukis Gambarajah: Satu Pendekatan Dalam Proses Penyelesaian Masalah Matematik International Virtual Conference on Education, Social Sciences and Technology 2021 (IVEST2021) e-ISBN: 978-967-2476-24-5 Kuala Lumpur, Malaysia

Muhammad Raflee, S. S., & Halim, L. (2021). The Effectiveness of Critical Thinking in Improving Skills in KBAT Problem Solving. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, 11(1), 60- 76. https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol11.1.6.2021

Mohd Safarin & Muhamad Sukri, 2010 Kemahiran visualisasi dan gaya pembelajaran pelajar-pelajar sekolah-sekolah menengah daerah Johor Bahru dalam mata pelajaran matematik Paperwork Safarin For Seminar Majlis Dekan Pendidikan Ipta 2010.Doc

Mohd Zamri Abdullah, 2019 The role of problem-based learning to improve students’ mathematical problem-solving ability and self confidence by visualitation. Journal on Mathematics Education, 9(2), 291–300. Retrieved from https://files.eric.ed.gov

Mohd.Sharif (2016). Kemahiran Berfikir Dan Belajar. Shah Alam : Penerbitan Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Mohini Mohammed 2018 proses tingkah laku Metakognitif dalam penyelesaian masalah matematik – fasa model De corte – pusat pengurusan penyelidikan -UPM

Muhammad Sofwan Mahmud, 2018. Teachers’ perceptions of obstacles to incorporating a problem-solving style of mathematics into their teaching. Proceedings of the 41st Annual Conference of the Mathematics Education Research (pp. 210–217). Retrieved from https://eric.ed.gov/

Munirah Kepekaan Nombor, Numerasi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pendidikan Matematik Sekolah Rendah

Ng Beng Senf 2020Analysis of Students’ Errors in Solving Higher Order Thinking Skills (HOTS) Problems for the Topic of Fraction. Asian Social Science, 11(21), 133.

Nilam Syahrina, 2013 Kaedah penyelesaian masalah dalam pengajaran Matematik guru-guru sekolah menengah: pengetahuan, amalan dan kemahiran Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Non-routine problem-solving performances of mathematics teacher candidates. Educational Research and Reviews, 15(5), 214–224. doi.org/10.5897/err2020.3907

Norazlin Mohd Rusdin & Siri Rahaimah Ali, 2019 Penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran Matematik: Satu kajian kes. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris

Ong Eng Tek & Bibi Hazliana Mohd Hassan.(2019). Penguasaan Kemahiran Proses Matematik Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Di Selangor Berdasarkan Jantina, Lokasi Sekolah dan Aras Tahun. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia,3(2),77-90 Retrieved fromhttps://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPSMM/article/view/2119Othman Lebar. (2011). Kajian Tindakan dalam Pendidikan: Teori dalam Pendidikan. UPSI.

Palinussa, L.A. (2013). Student’s critical mathematical thinking skill and characters. experimentsfor junior high school students through realistic mathematics education culture-based. Journal on Mathematics Education, 4(1), 75-94.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025). Dimuat turun daripada

Philip, J. A. (1997). Pengajaran Kemahiran Berfikir: Teori dan Amalan, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Rajendran Nagappan (2008). Teaching & Acquiring Higher Order Thinking Skills:Theory&Practice. Tanjong Malim. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rajendran, N. S. (2010). Teaching thinking skills at institutions of higher learning: Lesson learned. Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 18, 1- 141. Research Advances and Implications for Practice in Education

Salihuddin Suhadi, Baharuddin Aris, Hasnah Mohammed, Norasykin Zaid & Zaleha Abdullah. (2014). Penguasaan Pelajar dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dengan Pembelajaran Kaedah Sokratik. Konvensyen Antarabangsa Jiwa Pendidik, 11-13.

Samsudin Drahman, 2017 Mathematical connection of elementary school students to solve mathematical problems. Journal on Mathematics Education, 10(1), 69–80. Retrieved from https://ejournal.unsri.ac.id/

Simamora, R. E., Saragih, S., & Hasratuddin. (2019) improving students’ mathematical problem-solving ability and self-efficacy through guided discovery learning in local culture context. International Electronic Journal of Mathematics Education, 14(1), 61–72. doi.org/10.12973/iejme/3966

Siti Nor Akma, Mat Isa, Siti Mistima Maat, 2018 Analisis Faktor Pengesahan bagi Instrumen Pengetahuan Guru Matematik Sekolah Rendah dalam Pentaksiran Penyelesaian masalah. Jurnal Pendidikan Malaysia SI 1(1)(2018): 11-20 DOI: http://dx.doi.org/10.17576/JPEN-2018-43.03-02

Siti Ruzila Hassan, Roslinda Rosli, Effandi Zakaria (2016) The Use of i-Think Map and Questioning to Promote Higher-Order Thinking Skills in Mathematics- . Creative Education, 7, 1069-1078 Faculty of Education, The National University of Malaysia, Bangi, Malaysia

Soew: model De Corte 2004. Visualisasi dalam Penyelesaian Masalah Matematik Berayat Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 47-66.

Stein & Lake (2006). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory IntoPractice, 41, 212-218.

Stein Grover, (2016). Building Student Capacity for Mathematical Thinking and Reasoning: An Analysis of Mathematical Tasks Used in Reform Classrooms. American Educational Research Journal, 33(2), 455-488.

https://www.researchgate.net/publication/304629657_The_Link_between_Higher_Order_Thinking_Skills_Representation_and_Concepts_in_Enhancing_TIMSS_Tasks [accessed Dec 21st 2021].

Sukiman Saad, Noor Shah Saad, & Mohd Uzi Dollah. (2012). Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Persepsi dan Amalan Guru Matematik Semasa Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 2(1), 18-36

Sukiman. et al. (2012). Pengajaran Kemahiran Berfikir: Persepsi dan Amalan Guru Matematik Semasa Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah. Jurnal Sains dan Matematik. Vol. 2 No.1 ISSSN 2232-0393

Sumartini, T.S. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa melalui Pembelajaran Berbasis Masalah- Jurnal Pendidikan Matematika STKIP Garut

Suppiah Nachiappan. (2017). Kaedah tematik: kaedah interpretasi teks secara kualitatif. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Tarumingkeng OECD. (2014). PISA 2012 Results: What Students Know and Can do – Student Performance in Mathematics and Science (Volume I, Revised edition, February 2014). PISA. OECD Publishing. http://dx.doi.org/101787/9789264201118-en.Teknologi Malaysia), Terhadap Matematik Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah.Universiti

Vijayaletcmy Muniyandy & Selvam Narayanasamy. (2015). Pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi di sekolah menengah: Tinjauan terhadap tahap pengetahuan guru-guru tentang KBAT dan pelaksanaannya. Jurnal SPPK2015/037

Wan Hasnah & Efandi Zakaria (2015). Integrasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik – jurnal pendidikan Matematik

Yahya Othman, (2009). Pemerkasaan Matematik Daripada Teori Ke Praktik. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distibutor Sdn Bhd.

Yee et al, (2010). Penjanaan idea berdasarkan kemahiran berfikir aras tinggi bagi mata pelajaran Pendidikan Kejuruteraan. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010. Kelantan: Universiti Kelantan Malaysia. ms. 5-14

Downloads

Published

2023-05-16

How to Cite

Varatharaju, S., & Bahurudin Setambah, M. A. (2023). Perlaksanaan Kbat Dengan Penggunaan Kaedah Jadual Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Tahun Empat: Implementation of HOTS Using The Table Method in Year Four Mathematical Problems. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 13(1), 22–30. https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol13.1.3.2023

Issue

Section

Articles