TPACK dalam Pendidikan Seni Visual: Satu Kajian Mengenai Kesediaan Pelajar Menggunakan E-Pembelajaran dalam Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

Tpack in Visual Art Education: A Study on the Willingness of Students to Use E-Learning in the Learning of Visual Arts

  • Roslaili Anuar
  • Wan Zamani Wan Zakaria
Keywords: sikap, e-pembelajaran, kesediaan teknologi, pendidikan seni visual

Abstract

Satu kajian telah dijalankan dalam kalangan pelajar Program Pendidikan Seni dan Seni Reka di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA (UiTM) untuk mengetahui kesediaan mereka untuk menggunakan e-Pembelajaran dalam subjek Pendidikan Seni Visual (PSV). Kertas kerja ini membincangkan penggunaan Technological, Pedagogical, And Content Knowledge (TPACK) untuk mengkaji kesediaan pelajar terhadap e-pembelajaran melalui pemahaman mereka tentang teknologi dan pengetahuan kandungan pedagogi. Data yang dikumpulkan daripada 27 pelajar tahun akhir program Pendidikan Seni dan Seni Reka. Satu set soal selidik telah diedarkan untuk menentukan kesediaan dan keupayaan pelajar untuk menerima pakai pendekatan teknologi baru dalam pembelajaran PSV. Soal selidik diukur Technological Knowledge (TK), Content Knowledge (CK) dan Technological Pedagogical Knowledge (TPK). Dapatan pada TK menunjukkan bahawa pelajar belajar dengan menggunakan teknologi dengan mudah dan mempunyai kemahiran teknikal yang diperlukan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran PSV. Majoriti pelajar bersetuju bahawa mereka mempunyai CK mencukupi dan boleh memikirkan pelbagai cara untuk menggunakan teknologi untuk membangunkan pemahaman PSV. Berdasarkan TPK pelajar, keputusan menunjukkan dapatan yang signifikan terhadap keupayaan mereka untuk menyesuaikan teknologi dalam aktiviti pembelajaran.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-05-01
How to Cite
Anuar, R., & Wan Zakaria, W. Z. (2019). TPACK dalam Pendidikan Seni Visual: Satu Kajian Mengenai Kesediaan Pelajar Menggunakan E-Pembelajaran dalam Pembelajaran Pendidikan Seni Visual. KUPAS SENI: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni, 3. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JSPS/article/view/2236