Keperluan modul pentaksiran pendidikan kesihatan untuk guru tahap satu dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah

The needs of health education assessment module for Level 1 teachers in the classroom assessment implementation

  • Kumaran Gengatharan Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Azali Rahmat Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
Keywords: Modul pentaksiran, Pendidikan Kesihatan, Pentaksiran Bilik Darjah

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk membangunkan modul pentaksiran Pendidikan Kesihatan dalam Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) untuk guru tahap Satu. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti keperluan modul pentaksiran Pendidikan Kesihatan dalam pentaksiran bilik darjah dalam pengajaran guru tahap satu. Reka bentuk yang digunakan dalam kajian ini adalah reka bentuk dan pembangunan (RBP) yang mempunyai tiga fasa. Fasa pertama ialah analisis keperluan, fasa kedua ialah reka bentuk dan pembangunan dan manakala fasa ketiga ialah fasa pelaksanaan dan penilaian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik untuk mengetahui keperluan bahan pentaksiran iaitu modul pentaksiran untuk guru Pendidikan Kesihatan yang mengajar murid tahap satu dalam pelaksanaan PBD. Dapatan kajian menunjukkan memang terdapat keperluan untuk membangunkan modul pentaksiran bagi subjek Pendidikan Kesihatan untuk guru tahap satu dalam pelaksanaan PBD.

 

 

References

Dahaman, A. (2014). Pembangunan modul m-Pembelajaran Bahasa Arab di Institut Pendidikan Guru (Doctoral dissertation, University of Malaya).

Darst, P. W., Pangrazi, R. P., Brusseau Jr, T., & Erwin, H. (2014). Dynamic physical education for secondary school students. Pearson.

Freeman. (2001). Physical education and sport in a changing Society. (6th ed). San Francisco: Benjamin Cummings.

Elias, H. (1991). Kesan Latihan Motivasi Pencapaian Ke Atas Pelajar-Pelajar Universiti. Tesis Phd, Jabatan Psikologi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kassim, J., & Ahmad, J. (2009). Kualiti Kepimpinan Pengetua Sekolah-sekolah Menengah Zon Selatan, Malaysia. In Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke-16 pada (pp. 21-24).

Kaviza, M. (2019). Analisis keperluan terhadap pembangunan modul aktiviti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah. e-Bangi, 16(6).

Kementerian Pendidikan Malaysia (2018). Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2011). Lembaga Peperiksaan Kementerian Malaysia Pentaksiran Rujukan Standard dalam Konteks Pentaksiran Sekolah.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2011).Surat Siaran Lembaga Peperiksaan. Bil 3-Pemakluman Pentaksiran Berasakan Sekolah (PBS) di sekolah Rendah dan Menengah Rendah.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2018). Surat Siaran KPM Bil 14-Pemansuhan Amalan Peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun Murid Tahap 1.

Kementerian Pelajaran Malaysia.(2014). Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.1/2014:Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).

Klein, J. D., & Richey, R. C. (2007). Design and Development Research. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erbaulm Associates.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research. Educational and Psychological Measurements, 30, 607-610.

Liza Saad (2106). Validity and reliability of learning assessment instruments for invasion. International Journal of Social and Related Science Vol. 1-No.2 pp. 7-11.

Hassan, M. N., Mustapha, R., Yusuff, N. A. N., & Mansor, R. (2017). Pembangunan modul kemahiran berfikir aras tinggi di dalam mata pelajaran sains sekolah rendah: analisis keperluan guru. Sains Humanika, 9(1-5).

Madmor, M. A., Kiong, T. T., Azman, M. N. A., Rus, R. C., Hanapi, Z., Yunos, J. M., ... & Mohamad, M. M. (2017). Modul Peta Minda Buzan dan pencapaian pelajar pendidikan asas vokasional di Malaysia: Satu kajian keberkesanan (Buzan Mind Map module and the educational achievement of Malaysian basic vocational students: An impact study). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 12(3).

Abdullah, N., Mohamed Noh, N., Mansor, R., Hashim, M., Talib, A., & Wong, K. T. (2015). Penilaian pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam kalangan guru sains. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 5(1), 89-102.

Yang, R., & Noordin, S. (2004). Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran kendiri Sifat Jirim Bagi Mata Pelajaran Fizik Kbsm tingkatan Empat (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).

Isa, N. M., & Naim, H. A (2013). Kajian Keperluan Pembinaan Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah Bagi Tajuk Dinamik Dalam Mata Pelajaran Sains Tingkatan 2. 2nd International Seminar on Quality and Affordable Education. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Tek, O. E., Kharuddin, R. M., Salleh, S., & Rahman, N. A. (2013). Keberkesanan penggunaan modul kartun dalam meningkatkan pencapaian Biologi pelajar. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, 3(1), 95-111.

Othman, L., Siti Esah, M., Ahmad Fuaad, D., Azali, R., & Omar Hisham, B. (2013). Pembinaan standard pentaksiran berasaskan sekolah bagi sekolah rendah di Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjong Malim, Malaysia

Pangrazi, R. P & Dauer, V. P., (1995). Dynamic Physical education for elementary school children (11th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Shahril Effendi Ibrahim (2017). Modul Pentaksiran Perkembangan Murid di Prasekolah. Open University Malaysia Digital Library Portal.

Shahrom Noordin & Yap, K.C. (1991). Ke arah mengindividukan pengajaran menerusi pengajaran bermodul. Jurnal Pendidikan Guru, 7, 89-107.

Shepard, L. A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher,
29 (7), 4–14. https://doi.org/10.3102/0013189X029007004.
Published
2019-12-10
How to Cite
Gengatharan, K., & Rahmat, A. (2019). Keperluan modul pentaksiran pendidikan kesihatan untuk guru tahap satu dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 8(2), 19-27. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JSSPJ/article/view/2532