Nilai Pendidikan Dalam Tangon-Tangon Masyarakat Kadazandusun

The Educational Values in Tangon-Tangon Kadazandusun Community

Authors

  • Florina Jumil Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Norjietta Julita Taisin Universiti Pendidikan Sultan Idris

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol8.4.2017

Keywords:

tangon-tangon, nilai pendidikan, teori pendekatan moral, toeri formalistik, kaedah analisis teks, educational value, moral theory, formalistictheory, textual analysis

Abstract

Masyarakat Kadazandusun merupakan kaum peribumi asli terbesar di Sabah yang sungguh kaya dengan khazanah berbentuk sastera lisan. Tangon-tangon ataupun lebih dikenali sebagai cerita rakyat merupakan salah satu sastera lisan yang mempunyai fungsi universal kerana peranannya sebagai alat kawalan sosial dalam kehidupan seharian khasnya dalam mendidik anak-anak. Maka kajian ini diketengahkan untuk mengenal pasti nilai pendidikan yang terdapat dalam beberapa tangon-tangon Kadazandusun. Teori Pendekatan Moral M.Atar Semi (1993) dijadikan landasan utama manakala Teori Formalistik sebagai teori sokongan pengkaji. Pengaplikasian kaedah analisis teks ‘Himpunan Cerita Kadazandusun’ dan kajian kepustakaan juga telah digunakan. Kajian mendapati bahawa terdapat banyak nilai pendidikan yang terdapat dalam tangon-tangon yang mampu membentuk karakter seseorang pembaca terutama kanak-kanak. Implikasinya, kajian ini menjadi pemangkin dalam mendidik para pembaca berfikir lebih kritis dan kreatif.

 

Kadazandusun community is the largest indigenous ethnic groups in Sabah who are wealthy with oral literature such as Tangon-tangon. Tangon-tangon or better known as folktale has a universal function as a medium of educational material as it is an instrument of social control in everyday life. Accordingly, this research was done to identify the educational value in some selected tangon-tangon (folktale). The Moral Approach Theory by M.Atar Semi (1993) is the main foundation while the Formalistic Theory is used as the supporting theory. This research used textual analysis through ‘Himpunan Cerita Kadazandusun’ and library studies. The study found that there are a lot of educational values in tangon-tangon that are able to shape the character of a reader especially children. Thus, this study is a catalyst in educating readers to think more critically and creatively.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-11-24

How to Cite

Jumil, F., & Taisin, N. J. (2017). Nilai Pendidikan Dalam Tangon-Tangon Masyarakat Kadazandusun: The Educational Values in Tangon-Tangon Kadazandusun Community. PENDETA, 8, 36–46. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol8.4.2017