Penggunaan “Teknik Jalinan Cerita” untuk meningkatkan penguasaan dan ingatan pelajar terhadap kata majmuk bentuk mantap

Using Storytelling Techniques to improving the mastery and memory of compound words composed in Malay Language among students

Authors

  • Shia Ho Wong Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Kuching, Sarawak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol10.8.2019

Keywords:

Kata Majmuk, Bahasa Melayu, Teknik Jalinan Cerita

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk melihat kesan penggunaan “Teknik Jalinan Cerita” dalam usaha membantu pelajar menguasai dan mengingati 15 kata majmuk bentuk mantap bahasa Melayu. Kajian ini juga untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran saya ketika mengajarkan topik kata majmuk. Selain diri saya, peserta kajian terdiri daripada 38 orang pelajar semester satu berpengkhususan bahasa Melayu di bawah Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Data kajian dikumpul melalui lembaran kerja dan soal selidik. Penyemakan data dilakukan melalui triangulasi antara kaedah, sumber dan masa. Hasil analisis data mendapati bahawa “Teknik Jalinan Cerita” dapat membantu pelajar menguasai kata majmuk bentuk mantap selain menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran guru. Walau bagaimanapun, mereka lupa akan kata majmuk tersebut apabila diuji setelah tiga bulan. Oleh itu, kajian ini bercadang untuk memasukkan elemen latih tubi terhadap “Teknik Jalinan Cerita” ini pada masa akan datang kerana dijangka dapat menghasilkan kesan yang lebih positif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alizah Lambri & Zamri Mahamod (2015). Pelaksanaan aktiviti pembelajaran berasaskan masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Pendeta: Jurnal Bahasa, Pendidikan Dan Sastera Melayu, 6, 98 - 117. Retrieved from http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1160 [ 10 DISEMBER 2019]

Bailey, K.D. (1984). Kaedah penyelidikan sosial. Terj. Hashim Awang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

DeNeen, J. (2012). 30 storytelling tips for educators: How to capture your student's attention. Diakses daripada https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/30-storytelling-tips-for-educators/ [5 DISEMBER 2019]

González, N. I. P. (2010). Teaching english through stories: A meaningful and fun way for children to learn the language. PROFILE Issues in Teachers' Professional Development.Vol. 12 (1). 2010 http://dx.doi.org/10.15446/profile

Liu, S. (2016). The power of storytelling in the classroom: 5 ways it can be a great help. Diakses daripada https://teach.com/great-educational-resources-the-power-of-storytelling/ [ 5 DISEMBER 2019]

Loi, K. S (2012). Kesan penggunaan kaedah bercerita dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains tahun lima. Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP SN Amb. Januari 2009, Seminar Penyelidikan Tindakan IPGKBL Tahun 2012, ms.102-115

Maizan Mat@Muhammad (2017). Teknik mnemonik sebagai strategi kognitif dalam meningkatkan keupayaan ingatan pelajar peringkat pengajian Pra-U: Sorotan kajian lepas. Proceeding National Pre University Seminar 2017 (NpreUS2017) RHR Hotel, 23 Ogos 2017. Dimuat turun daripada http://conference.kuis.edu.my/npreus/2017/document/35Maizan
%20binti%20Mat@Muhammad.pdf (16 OGOS 2018)

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

Mohd. Ghani Awang (1996). Kemahiran belajar di Institut Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Musa & Abdul Hamid Mahmood (2014). Tatabahasa dewan edisi ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nguyen, K., Stanley, N., Stanley, L. (2014). Storytelling in teaching Chinese as a second/foreign language. Linguistics and Literature Studies 2(1): 29-38, 2014. DOI: 10.13189/lls.2014.020104

Othman Mohamed (2001). Penulisan tesis dalam bidang sains sosial terapan. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Powell, R. M. & Murray, O. (2012). Using storytelling strategies to improve student comprehension in online classes. The Journal of Effective Teaching, Vol. 12, No. 1, 2012, 46-52. Dimuat turun daripada https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1092135.pdf [ 5 DISEMBER 2019]

Ramlan Hamzah & Lily Mastura Harun (2005). Kemahiran belajar untuk Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Pendidikan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2007). Pedagogi: strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. Kuala Lumpur: PTS Professional.

Siti Zuhaida Zakeria & Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi (2014). Konflik dalam cerita rakyat dan kesannya kepada kanak-kanak. Pendeta: Jurnal Bahasa, Pendidikan Dan Sastera Melayu, 5, 185 - 206. Diakses daripada http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1201 [ 10 DISEMBER 2019]

Tay, M.G. & Wong, S. H. (2016). Minat pelajar bukan penutur natif terhadap pembelajaran bahasa Melayu: Satu Kajian Kes. Jurnal Penyelidikan IPGKBL. 13, 53-63.

Zulkifli Osman, Anida Sarudin, Dahlia Janan dan Ani Omar (2016). Keberkesanan pendekatan autentik dalam meningkatkan tahap penulisan karangan pelajar. Pendeta: Jurnal Bahasa, Pendidikan Dan Sastera Melayu, 7, 142 - 155. Retrieved from http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1210 [10 DISEMBER 2019].

Zuraini Jusoh & Abdul Rashid Jamian (2014). Kesan bercerita terhadap pencapaian penulisan karangan naratif bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM. Vol. 4, Bil. 1 (Mei 2014): 11-18. Diakses daripada http://journalarticle.ukm.my/7109/1/11-18_Zuriani_et_al.UPM.pdf ( 5 APRIL 2018)

Downloads

Published

2019-12-24

How to Cite

Wong, S. H. (2019). Penggunaan “Teknik Jalinan Cerita” untuk meningkatkan penguasaan dan ingatan pelajar terhadap kata majmuk bentuk mantap: Using Storytelling Techniques to improving the mastery and memory of compound words composed in Malay Language among students. PENDETA, 10, 106–120. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol10.8.2019