Analisis kandungan kemahiran Bahasa Melayu dalam kurikulum prasekolah di Malaysia

Authors

  • Habibah @ Artini Ramlie Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  • Norshahrul Marzuki Mohd Nor Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia
  • Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia
  • Saifulazry Mokhtar Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.1.4.2020

Keywords:

Prasekolah, kemahiran Bahasa Melayu; Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2001, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK), Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dan pentaksiran sekolah

Abstract

Kajian ini bertujuan meneroka kandungan kemahiran Bahasa Melayu kurikulum prasekolah di Malaysia khususnya dalam aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca serta Kemahiran Menulis. Data diperoleh melalui kaedah analisis kandungan. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2001 serta Dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pendidikan Prasekolah (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran - DSKP Semakan 2017) digunakan untuk mengenalpasti kandungan mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat prasekolah dalam kemahiran yang dinyatakan. Dapatan kajian menunjukkan dokumen berkenaan memenuhi keperluan kurikulum pendidikan prasekolah yang bertujuan supaya murid menguasai kemahiran bahasa  secara berkesan. Justeru kajian mencadangkan guru melakukan persediaan pengajaran dengan efektif agar murid memperoleh pembelajaran menyeronokkan. Hal ini akan meningkatkan kreativiti guru dalam menghasilkan bahan pengajaran serta mempelbagaikan kaedah pembelajaran mengikut kesesuaian murid berpandukan KSPK Semakan 2017 terkini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Halim Masnan. (2014). Amalan pedagogi guru prasekolah permulaan. (Tesis Doktor Falsafah Tidak Diterbitkan). Universiti Sains Malaysia.

Aliza Ali & Zamri Mahamod. (2015) Analisis keperluan terhadap pengguna sasaran modul pendekatan berasaskan bermain bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa kanak-kanak prasekolah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 3 (1), 1-8.

Anida Sarudin, Dahlia Janan, Zulkifli Osman & Ahmad Khair Mohd Noor. (2018). Kefahaman aspek linguistik dalam meneliti perkembangan kognitif kanak-kanak prasekolah. Kajian Linguistik dan Sastra, 3 (1), 51-67.

Clarke, D. & Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and Teacher Education, 18, 947–967.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. Oxon : Routledge.

Ghazali Darussalam & Sufean Hussin. (2016). Metodologi penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.

Jain Chee. (2017). Penerokaan pengetahuan teknologi, pedagogi dan kandungan dalam kalangan guru prasekolah di daerah Sandakan, Sabah. (Tesis Doktor Falsafah Tidak Diterbitkan). Universiti Malaya.

Kamisah Buang & Rohaty @ Rohatiah Mohd Majzub. (2012) Pembangunan dan pengujian modul intervensi membaca Bahasa Melayu prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 2(1), 65-86.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Putrajaya : Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Panduan pelaksanaan pentaksiran sekolah. Putrajaya : Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017a). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Pendidikan Prasekolah (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Semakan 2017). Putrajaya, Bahagian Pembangunan Kurikulum. Diakses pada Mac 25, 2020 dari
http://bpk.moe.gov.my/index.php/terbitan-bpk/pra-sekolah/category/40-dsk?download=1882:01-dskp-kspk-semakan-2017.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017b). Buku Penerangan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Semakan 2017). Putrajaya : Bahagian Pembangunan Kurikulum. Diakses pada Mac 25, 2020 dari
http://bpk.moe.gov.my/index.php/terbitan-bpk/buku-penerangan-kssr-kssm

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018a). Modul Pendidikan Awal Kanak-Kanak PAKKD2023 Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Cyberjaya : Institut Pendidikan Guru Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018b). Panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Putrajaya, Bahagian Pembangunan Kurikulum. Diakses pada Mac 25, 2020 dari
http://bpk.moe.gov.my/index.php/panduan-pelaksanaan-pentaksiran-bilik-darjah-2018

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Brosur KSPK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2017. Diakses pada Mei 22, 2019 dari
http://bpk.moe.gov.my/index.php/terbitan-bpk/brosur

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Maklumat prasekolah. Diakses pada Mac 25, 2020 dari
https://www.moe.gov.my/pendidikan/pendidikan-prasekolah/senarai-sekolah

Lihanna Borhan. (2005). Ke arah pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti. Dlm. Suffian Hussien et al. (pnyt). Pentadbiran dalam pembangunan berkualiti. (30-43). Bentong : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Mariani Md Nor. (2006) Realiti trend dan isu dalam pendidikan awal kanak-kanak. Masalah Pendidikan, 29, 81-90.

Mohd Nazri Abdul Rahman & Wan Nurul Baizura Wan Mohamad Noor. (2018) Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Semakan 2017: Retrospeksi guru. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 5 (3), 59-71.

Nur Idayu Yusi. (2017) Pelaksanaan literasi visual dalam pengajaran dan pembelajaran. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 8, 66-71.

Ornstein, A.C. & Hunkins F.P. (2012). Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. (6th ed.) Pearson.

Sharipah Amalhayaty Syed Ahmad. (2015) Penggunaan kaedah Fonik dalam pengajaran kemahiran bacaan awal kanak-kanak prasekolah. (Disertasi Sarjana Tidak Diterbitkan). Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sharifah Nor Puteh & Aliza Ali. (2011) Pendekatan bermain dalam pengajaran bahasa dan literasi bagi pendidikan prasekolah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(2), 1-15.

Sulaiman Masri. (2003). Kaedah penyelidikan dan panduan penulisan tesis (esei, proposal, tesis). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Suppiah Nachiappan, Subashini Santhrasaygran, Hari Krishnan Andi, Velayudhan, P. K. Veeran & Fatimah Mohd Zulkafaly. (2012) Aplikasi kognisi dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah melalui analisis pedagogi hermeneutik. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak, 1, 34-52.

Suppiah Nachiappan, Gan Sue Yin & Sangkari Chandra Sehgar. (2018) Aplikasi kemahiran kognisi dalam pengajaran dan pembelajaran karangan Bahasa Melayu di SJK (Cina) daerah Sabak Bernam. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 9, 32-40.

Surayah Zaidon & Aminah Ayob. (2013) Kemahiran bahasa, penjanaan idea dan penulisan kanak-kanak prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 2 (1), 58-82.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9 Tahun 2010: Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Thanavalli Subrahmonion. (2016) Analisis aplikasi kognisi dalam tunjang komunikasi Bahasa Malaysia prasekolah. (Disertasi Sarjana Tidak Diterbitkan). Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Yin, C.C, Mo, M.C.M. & Kwok, T.T. (2001). Towards a new knowledge based for teaching effectiveness and teacher development. Teaching Effectiveness and Teacher Development Towards a New Knowledge Base. Hong Kong : The Hong Kong Institute of Education.

Downloads

Published

2020-06-17

How to Cite

Ramlie, H. @ A., Mohd Nor, N. M., Wan Mohammad, W. M. R., & Mokhtar, S. (2020). Analisis kandungan kemahiran Bahasa Melayu dalam kurikulum prasekolah di Malaysia. PENDETA, 11(1), 46–67. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.1.4.2020