Gambaran kemewahan melalui perlambangan dalam lirik lagu hokkien “Ji Pa Ban”: Analisis semantik inkuisitif

Luxury description through symbolism in hokkien song "Ji Pa Ban" lyrics: An inquisitive semantic analysis

Authors

  • Wong Shia Ho Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Kuching, Sarawak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.1.7.2020

Keywords:

perlambangan, akal budi, falsafah, budaya, semantik Inkuisitif

Abstract

Pemilihan sesuatu ungkapan dalam penulisan lirik lagu memerlukan pemikiran yang tajam daripada penulis kerana fungsi lagu bukanlah semata-mata untuk hiburan tetapi terkandungnya falsafah dan pemikirannya untuk disampaikan kepada pendengar. Kajian ini menghuraikan makna dan akal budi penulis melalui unsur perlambangan yang digunakannya dalam lirik lagu “Ji Pa Ban” —百万 (Seratus Juta). Dua data yang mengandungi unsur perlambangan tentang kemewahan yang ingin dinikmati oleh penulis jika menjadi jutawan dipilih untuk dianalisis. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan semantik inkuisitif yang diasaskan oleh Nor Hashimah Jalaluddin (2014). Hasil kajian ini mendapati bahawa penggunaan kata-kata tertentu dalam unsur perlambangan dilakukan dengan bijaksana oleh penulis. Selain itu, kajian ini juga memperlihatkan gandingan data, teori, falsafah dan budaya dapat menghasilkan huraian makna secara mendalam sehingga akal budi penulis terserlah melalui penggunaan bahasanya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2003). Tesaurus Bahasa Melayu. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Allan, K. (2010). Concise encyclopedia of semantic. Amsterdam: Elsevier Ltd.

Aminnudin Saimon (2019). Penggunaan kiasan dalam plot konflik filem: Satu analisis pragmatik. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature. Jilid 10, 2019 (57-74).

Arba’ie Sujud (2000). Estetika dalam lirik lagu-lagu P. Ramlee. Monograf Sastera dan Budaya. Jabatan Bahasa Melayu, FBMK. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Asmah Omar (2011). Teori dan Kaedah nahu: Sejarah pertumbuhan aliran pemikiran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bizzari, C. (2017, MEI 29). Italy’s illustrious coffee culture. Diakses daripada
https://qz.com/992879/the-curious-tale-of-how-italy-became-the-world-capital-of-coffee/
[ 4 MAC 2020]

Blacking, J. (1995). The problem of music description. In R. Byron (Ed.), Music, culture and experience: Selected paper of John Balcking, Chicago Studies in Ethnomusicology. Chicago: University of Chicago Press.

Coy, W. (2016). How to eat spaghetti like a true Italian. Diakses daripada
https://www.mashed.com/30509/eat-spaghetti-like-true-italian/?utm_campaign=clip
[14 MAC 2020]

De Bono, E. (1992). Six thingking hats for schools. Melbourne: Hawker Brownlow Pty Ltd.

Diyana AR (2017, JULAI 10). 16 makanan Jepun yang popular di kalangan orang Malaysia. Diakses daripada
https://www.thevocket.com/makanan-jepun-popular-orang-malaysia/
[4 MAC 2020]

Distance from Japan to Malaysia (t.t). Diakses daripada
https://www.distancefromto.net/distance-from-japan-to-malaysia.
[14 APRIL 2020]

Elliott, G. (2020). 10 Hidangan Utama Tradisional Jepun.
https://ms.yourtripagent.com/10-best-traditional-japanese-dishes-1151
[ 4 MAC 2020]

Hamizatul Maizan Mohamad (2019). Tayang handbag & kereta mewah so ketinggalan, orang kaya kini ‘tayang” pendidikan & kesihatan. Diakses daripada
https://www.nona.my/tayang-handbag-kereta-mewah-so-ketinggalan-orang-kaya-kini-tayang-pendidikan-kesihatan-2/
[ 4 MAC 2020]

Hartini Mohd Ali & Normaliza Abd. Rahim (2017). Perlambangan kata kerja dalam lirik lagu “Bebaskan” berdasarkan teori relevans. Journal of Business and Social Development. 5(1), 102-111. Dimuat turun daripada
http://jbsd.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/53/2017/04/10-PERLAMBANGAN-w.pdf
[15NOVEMBER 2018].

Hassan Ahmad (2006). Memperkasa bangsa melalui kekuatan dalaman: Ke arah kelahiran Melayu Glokal. Shah Alam: ALAF 21 Sendirian Berhad.

Heckathorn, J. , Motteler, L. S. & Swenson J.P. M (t.t). Hawaii: Stat, United States. Diakses daripada
https://www.britannica.com/place/Hawaii-state
[ 4 MAC 2020]

Hishamudin Isam & Mashetoh Abd. Mutalib (2017). Simbol “Minyak” dalam Peribahasa Melayu: Analisis Makna dari Perspektif Linguistik Kognitif. Jurnal Melayu. 10(2).

How Many Countries are there in the world? (t.t). Diakses daripada
http://www.world-country.com/
[5 MAC 2020]

Huang, Y. (2014). Pragmatic: Second Edition. United Kongdom: Oxford University.

Huang Yi Fei. (2006). 一百万. Kuala Lumpur: Rock Record (滚石唱片公司).
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E7%99%BE%E4%B8%87/3954205#viewPageContent
[ 5 MAC 2020]

Hu, Y. H. (胡义华) (2016). 钱不是万能的,但没钱是万万不能的. Diakses daripada
https://www.jianshu.com/p/c3d28effd9f4.
[14 NOVEMBER 2019]

Itawrah (t.t.). 21 Makanan Jepun sedap perlu anda cuba (Rugi tak try). Diakses daripada
https://saji.my/makanan-jepun/
[4 MAC 2020]

Julaina Nopiah, Nor Hashimah Jalaluddin, Junaini Kasdan (2017a). Elemen dualisme dalam peribahasa: Pendekatan semantik inkuisitif. Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu. 10(1), 66-88. Diakses daripada
http://jurnalmelayu.dbp.my/wordpress/?p=881
[ 10 OKTOBER 2018]

Julaina Nopiah, Nor Hashimah Jalaluddin, Junaini Kasdan (2017b). Refleksi dualisme “durian-timun’ dalam peribahasa Melayu: Pendekatan semantik inkuisitif. Jurnal Linguistik. 21(2) 1-14. Dimuat turun daripada
http://jurnal.plm.org.my/wp-content/uploads/2018/01/1.Refleksi-Dualisme-Durian-Timun-Dalam-Peribahasa-Melayu-Pendekatan-Semantik-Inkuisitif.pdf
[ 10 OKTOBER 2018]

Junaini Kasdan (2015). Unsur asam dan akal budi Melayu: Analisis semantik inkuisitif. Diakses daripada
https://www.researchgate.net/publication/308691823_UNSUR_ASAM_DAN_ AKAL_BUDI_MELAYU_ANALISIS_SEMANTIK_INKUISITIF
[22 OKTOBER 2018].

Junaini Kasdan, Nor Hashimah Jalaluddin & Wan Nurasikin Wan Ismail (2016). ikan (pisces) dalam peribahasa Melayu: Analisis semantik Inkuisitif. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 4 (1). 31-42. Diakses daripada
http://journalarticle.ukm.my/10898/
[22 NOVEMBER 2018]

Kamus Dewan (2015). Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kelebihan Sushi Yang Kita Tidak Tahu (2014, DISEMBER 24). Diakses daripada
http://www.sentiasapanas.com/2016/10/kelebihan-makanan-sushi-yang-ramai.html #ixzz6FhWfkIxw
[ 4 MAC 2020].

Kingkin Puput Kinanti & Anita Kurnia Rachman (2019). Padi bagi masyarakat Indonesia: Kajian semantik inkuisitif pada Peribahasa Indonesia. Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastera Indonesia.Vol.8(1).
DOI: https://doi.org/10.24114/bss.v8i1.12937

Lima Pantai Tujuan Wisata Paling Cantik di Seluruh Dunia (t.t).
https://axa.co.id/inspirasi/lima-pantai-tujuan-wisata-paling-cantik-di-seluruh-dunia/
[ 5 MAC 2020].

Masitah Mad Daud, Zulkifley Hamid, Nirwana Sudirman & Nik Zulaiha Zakaria (2017). Perenggu minda Melayu dalam lirik lagu: Satu analisis makna. e-BANGI: Journal of Social Sciences and Humanities. Special Issue 2, 175-187. Diakses daripada
http://ejournal.ukm.my/ebangi/article/view/22499
[5 OKTOBER 2019]

Mohammad Haris Abd Azis (2016). Keunggulan dan nilai lagu patriotik berdasarkan aspek pemilihan kata dalam lirik dan kesesuaian elemen muzik. Proceeding of International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA, 25-27 October 2016 ICECRS, 769-780. Diakses daripada
http://ojs.umsida.ac.id/index.php/icecrs
[ 15 NOVEMBER 2018]

Muhamad Zaid Daud (2018). Gallus Gallus Domesticus dan Paradoxurus Hermaphroditus dalam peribahasa Melayu: Analisis semantik inkuisitif. Jurnal Sains Humanika. 10(2), 41-51. Diakses daripada
https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/ 1379
[22 NOVEMBER 2018]

Muhamad Zaid Daud & Mary Fatimah Subet (2018). Ayam (Gallus Gallus Domesticus) dalam peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif. Jurnal Kemanusiaan. 16(1), 18-22. Dimuat turun daripada
https://www.researchgate.net/publication/326293233_Ayam _Gallus_Gallus_ Domesticus_Dalam_Peribahasa_Melayu_Analisis_Semantik_Inkuisitif
[10 NOVEMBER 2018]

Nazri Atoh & Zubir Idris (2013). Simile sebagai Kesantunan Berbahasa dalam Syair Siti Zubaidah. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 4, 78 - 95. Retrieved from
http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1135.

Nooraini Idris (2010). Penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Education (Malaysia) Sdn Bhd.

Nor Hashimah Jalaluddin. (2014). Semantik dan Akal budi Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nur Afiqah Wan Mansor & Nor Hashimah Jalaluddin (2015). Deria rasa dalam kiasan Melayu: Analisis semantik inkuisitif. Pertanika Journals. 2(1), 101-115. Serdang: Universiti Putra Malaysia

Obringer, L.A. & Dove, L.L. (t.t.). How to make a million dollars. Diakses daripada
https://money.howstuffworks.com/personal-finance/budgeting/how-to-million-dollars 1.htm
[ 4 MAC 2020).

Pahrol Mohd. Juoi (t.t). Apa itu bahagia? Diakses daripada
http://www.addeen.my/index.php/keluarga/motivasi/item/824-apa-itu-bahagia
[ 6 MAC 2020]

Pedro Zurita (2015). What are some false stereotypes of rich people? Diakses daripada
https://www.quora.com/What-are-some-false-stereotypes-of-rich-people
[04 MAC 2020]

Rai Illani (2018). 8 selebriti Hollywood yang berbelanja besar untuk makanan.
https://iluminasi.com/bm/8-selebriti-hollywood-yang-berbelanja-besar-untuk-makanan.html
(4 MAC 2020)

Saidatul Nornis Mahali & Mohd. Rasdi Saamah (2013). Haiwan Sebagai Perlambangan Dalam Perbahasa Orang Semai. GEMA Online. Journal of Language Studies Volume 13(1), 83-98. Diakses daripada
http://ejournal.ukm.my/gema/article/view/2224/1632
[ 4 JAN 2020]

Siti Suhana Mohd Amir (tt). kopi dan budaya. Diakses daripada
http://klikweb.dbp.my/wordpress/?p=18026
[ 4 MAC 2020].

Sperber, D. & Wilson, D. (1999). Relevans Komunikasi & Kognisi. Terj. Nor Hashimah Jalaluddin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Suriati Zakaria & Nor Hashimah Jalaluddin (2016). Konsep ruang dalam Anggun Cik Tunggal: Analisis Semantik Inkuisitif. GEMA Online ® Journal of Language Studies. 16(3) 187-2014
DOI: http://doi.org/10.17576/gema-2016-1603-12

Syazwani Mehat (2017, OKTOBER 17). Biar Nampak Tak Ikut Zaman, Dari hutang semata-mata Mahu bergaya macam orang.
https://www.mingguanwanita.my/biar-nampak-tak-ikut-zaman-dari-berhutang-semata-mata-mahu-bergaya-macam-orang/
[ 4 MAC 2020]

Spaghetti recipes (t.t.). Diakses daripada
https://www.bbc.co.uk/food/spaghetti
(14 MAC 2020) .

Tangaprabu Murthy & Mary Fatimah Subet (2018). Imej rumput dalam peribahasa Tamil: Suatu kajian semantik inkuisitif. Issues in Language Studies. 7(1), 37- 56. Diakses daripada
https://ir.unimas.my/21679/
[ 10 OKTOBER 2018]

Winda Destiana Putri (2015). Melarikan diri menikmati keeksotisan pesona Hawaii. Diakses daripada
https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/15/05/06/nnwkhg-melarikan-diri-menikmati-keeksotisan-pesona-hawaii
[ 5 Mac 2020]

Zoltan Dornyei. 2007. Research Methods in Applied Linguistics . Oxford: Oxford University Press.

Zurinah Hassan (2001). Penggunaan unsur alam sebagai perlambangan dalam puisi Melayu moden. Tesis Master Sastera. Universiti Putra Malaysia. Diakses daripada
http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/9940/1/FBMK_2001_8_A.pdf

10 tempat wisata di Hawaii yang wajib dikunjungi (t.t.). Diakses daripada
https://anekatempatwisata.com/10-tempat-wisata-di-hawaii-yang-wajib-dikunjungi/.
[16 APRIL 2020]

Kopi “espresso” (t.t.). Diakses daripada
https://pixabay.com/photos/coffee-espresso-coffee-foam-drink-3107235/
[ 16 APRIL 2020]

Downloads

Published

2020-06-21

How to Cite

Shia Ho, W. (2020). Gambaran kemewahan melalui perlambangan dalam lirik lagu hokkien “Ji Pa Ban”: Analisis semantik inkuisitif: Luxury description through symbolism in hokkien song "Ji Pa Ban" lyrics: An inquisitive semantic analysis. PENDETA, 11(1), 98–114. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.1.7.2020