Eufemisme dan Disfemisme dalam Komunikasi Pelajar berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech

Eufemism and Dysphemism among Students’s Communication Based on Leech Politeness Principle

  • Rahizian binti Mohd Shukor Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Nur Farahkhanna binti Mohd Rusli Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Kesavan Nallaluthan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
Keywords: eufemisme, disfemisme, komunikasi, pelajar, Prinsip Kesantunan Leech

Abstract

Kajian ini bertujuan menjelaskan penggunaan eufemisme dan disfemisme dalam komunikasi berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech (1993). Kajian ini merupakan suatu tinjauan yang menggunakan kaedah kualitatif. Proses pengumpulan data melibatkan dua kaedah, iaitu kaedah kepustakaan dan pemerhatian dengan bantuan instrumen seperti buku catatan, alat perakam dan borang maklum balas. Responden kajian merupakan 30 orang pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Haji Kamaruddin, Kuala Kubu Bharu, Selangor. Hasil kajian menunjukkan pelajar mempunyai pengetahuan mengenai eufemisme dan disfemisme, serta boleh menggunakannya mengikut situasi tertentu. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat dua maksim yang dominan yang digunakan oleh pelajar iaitu maksim penghargaan dan maksim kerendahan hati. Dari segi implikasi, kajian ini bertujuan mengetengahkan kepentingan penggunaan bahasa yang santun ketika berkomunikasi.

The aim of this study is to explain the used of euphemism and dysphemism in communication based on Leech Politeness Principle (1993). This is a survey study that using qualitative method. Data of the study were obtained through library research and observations with the aids of instruments such as notebooks, recorder, feedback form. The respondent were selected among 30 form 1 students from Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Haji Kamaruddin, Kuala Kubu Bharu, Selangor. The result of this study shows that students have knowledge about euphemism and dysphemism, and can apply it in communication based on specific situations. The finding also shows that there are two maxims that has been used by students which is approbation maxim and generosity maxim. The implication of this study is to explain the importance of politeness aspects in communication.

Keywords: euphemism; dysphemism; communication; students; Leech Politeness Principle

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra’in Shaari. (2009). Semantik dan pragmatik bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd.

Abdul Mua’ti. (2001). Santun komunikasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Arina Johari dan Indirawati Zahid. (2016). Manifestasi kesantunan Melayu dalam ujaran memberi dan meminta nasihat. GEMA Online® Journal of Language Studies, Vol. 16 (2), 73-94.

Cresswell J. W. & Garret A. L. (2008). The “movement” of mixed methods researchand the role of educators. South African Journal of Education, 28, 321-333.

Elisa Nurul Laili. (2017). Disfemisme dalam perspektif semantik, sosiolinguistik dan analisis wacana. LiNGUA Vol. 12, No. 2. 110-118.

Gómez M. C. (2012). The expressive creativity of euphemism and dysphemism. Lexis Journal in English Lexicology 7, 43-64.

Hamidah Abdul Wahab, Khazriyati Salehuddin, Mohammed Azlan Mis dan Imran Ho Abdullah. (2020). Eufemisme perceraian dalam masyarakat Melayu Sarawak: Analisis semantik kognitif. GEMA Online® Journal of Language Studies, Vol. 20 (4), 74-94.

Lailatul Wahidah dan Hendriana Wijaya. (2017). Analisis kesantunan berbahasa menurut Leech pada tuturan bahasa Arab guru Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017 (Kajian Pragmatik). Jurnal A- Bayan, Vol. 9, No. 1, 1-16.

Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. New York: Longman.

Leech, G. (1993). Prinsip pragmatik. (Terj). Azhar M. Simin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohammad bin Idris. (2000). Kesantunan berbahasa dalam perbualan keluarga Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Nafisah Abdul Hamid. (2015). Kesantunan bahasa: Penggunaan sistem sapaan dan eufemisme dalam komunikasi. Jurnal Pusat Bahasa Melayu Singapura, 1, 6-35.

Noraiti A. Rashid. (2005). Kesantunan orang Melayu dalam majlis pertunangan. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Norshariza Mohamed Faizal, Siti Saniah Abu Bakar dan Hasrina Baharum. (2020). Seni penolakan Melayu antara pemimpin berdasarkan Teks Sulalat Al-Salatin. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature. Jilid 11, No.2. 33-43.

Sara Beden dan Indirawati Zahid. (2014). Analisis kesopanan bahasa Leech & Grice: Manifestasi struktur dalam peristiwa Melunas Rindu. Jati. Vol. 19, 151-168.

Tenas Effendy. (2011). Kesantunan dan semangat Melayu. Pemerintah Kota Pekanbaru & Tenas Effendy Foundation: Pekanbaru.

Zaitul Azma Zainon Hamzah & Ahmad Fuad Mat Hassan. (2012). Penggunaan Strategi Ketidaksantunan dalam Kalangan Remaja di Sekolah. Jurnal Linguistik, 16, 62-74.

Zarien Nurlieyana Aminuddin, Azhar Md. Sabil dan Abdul Rasid Jamian. (2020). Teknik interaksi lisan dalam pengajaran kursus bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Guru (IPG). PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature. Jilid 11, No.2. 18-32.

Zuraini Ramli, Husna Faredza Mohamed Redzwan, Dahlia Janan dan Khairul Azam Bahari (2014). Amalan kesantunan berbahasa sebagai cerminan santun budaya dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Ibu: Pelestarian dan Pesona Bahasanya. Bandung: Unpad Press, Gedung Rektorat Lantai IV Jalan Raya Jatinang DK, Semedang.

Published
2021-04-20
How to Cite
Mohd Shukor, R., Mohd Rusli, N. F., & Nallaluthan, K. (2021). Eufemisme dan Disfemisme dalam Komunikasi Pelajar berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12(1), 1-10. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.1.1.2021

Most read articles by the same author(s)