Pertembungan Bahasa antara Bahasa Parsi dan Bahasa Melayu: Penelitian dari Sudut Perubahan Makna Perkataan

The Malay-Persian Language Contact: Analysis from the Perspective of Meaning Change

Authors

  • Mohamad NorTaufiq NorHashim Universiti Sains Malaysia, MALAYSIA
  • Aniswal Abd Ghani Universiti Sains Malaysia, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.2.1.2022

Keywords:

pertembungan bahasa, kata pinjaman, bahasa Parsi, bahasa Melayu, makna

Abstract

Antara bahasa asing yang turut menyumbang kepada pertambahan kosa kata bahasa Melayu ialah bahasa Parsi. Bahasa Parsi merupakan salah satu bahasa yang dituturkan di negara Iran dan negara berdekatan seperti Afghanistan, Tajikistan dan di beberapa negara lain lagi. Terdapat dua objektif utama kajian ini, iaitu mengenal pasti cara berlakunya pertembungan bahasa antara bahasa Parsi dan bahasa Melayu. Kedua ialah menganalisis kata pinjaman Parsi dalam bahasa Melayu dari sudut makna. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kajian kualitatif. Kajian ini akan mengaplikasikan kerangka pedoman yang digagaskan oleh Collins (2003). Data kajian yang akan diteliti dari sudut makna diambil daripada kamus yang dihasilkan oleh Wilkinson (1901, 1902), iaitu A Malay-English Dictionary. Sebanyak lima data kata pinjaman Parsi terpilih diambil untuk dianalisis dari sudut makna. Pertembungan bahasa antara masyarakat Parsi dan Melayu telah menyebabkan berlakunya kemasukan perkataan Parsi dalam bahasa Melayu. Analisis kajian ini juga mendapati bahawa peminjaman yang berlaku telah menyebabkan kata pinjaman Parsi dalam bahasa Melayu mengalami penyempitan dan peluasan makna.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alias Ismail. (2018). Peluasan makna kata dedak: Satu analisis semantik kognitif. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 3(10), 28-39.

Anida Sarudin & Nor Hashimah Jalaluddin. (2015). Peluasan makna wakaf: Analisis berdasarkan proses dan prinsip kognitif. Mahawangsa, 2(2):9 – 30

Bukhari Lubis. (1990). Bunga Rampai Sastera Parsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Bynon, T. (1977). Historical linguistics. Cambridges: Oxford University Press.

Beg, M. A. (1982). Persian and Turkish loan words in Malay. Kuala Lumpur: University of Malay Press.

Collins, J. T. (2003). Mukadimah ilmu etimologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Durkin, P. (2009). The Oxford guide to etymology. New York: Oxford University Press.

Gonda. (1973). Sanskrit in Indonesia. New Delhi: International Academy of Indian Culture.

Harimurti, K. (1983). Kamus linguistik. Jakarta: Penerbit Gramedia.

Hartmann, R. R. & Greogery, J. (1988). Dictionary of lexicography. London: Routledge.

Heah Lee Hsia, C. (1989). The Influence of English on The Lexical Expansion of Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Husin bin Fateh Din. (2016). Etimologi kitab pengetahuan bahasa. Universiti Putra Malaysia.

Jones, R. (2007). Chinese Loan-Words in Malay and Indonesia. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2015). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan Perdana. (2020). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Liberman, A. (2009). Word origins and how we know them etymology for everyone. Oxford University Press.

Mohamad NorTaufiq NorHashim & Aniswal Abd. Ghani. (2022). Etimologi Kata Pinjaman Sanskrit Terpilih dalam Bahasa Melayu. Jurnal Pengajian Melayu-JOMAS, 33(1), 2022: 69-86.

Mohamad NorTaufiq NorHashim, Mohd Khaidir Abd Wahab, & Aniswal Abd Ghani. (2022). Etimologi Kata Pinjaman Parsi dalam Bahasa Melayu. Jurnal Melayu, 21(1), 81-95.

Nathesan, S. (2015). Etimologi bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Noresah Baharom et al. (2009). Kamus dan perkamusan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Hashimah Jalaluddin, Anida Sarudin, & Zaharani Ahmad. (2012). Peluasan makna alim: Analisis semantik kognitif. GEMA Online Journal of Language Studies, 12(2),457-473.

Notosudirjo. (1981). Etimologi. pengetahuan bahasa Indonesia. Mutiara Jakarta.

Rohaidah Haron, Ab. Razak Ab. Karim, & Indirawati Zahid. (2018). Pertembungan Bahasa di Selatan Thailand: Faktor dan Implikasi. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature. 9, 117-129.

Wilkinson, R. J. (1901). A Malay-English dictionary. Singapore: Kelly and Walsh.

Wilkinson, R. J. (1902). A Malay-English dictionary. Singapore: Kelly and Walsh.

Winstedt, R. O. (1959). An unabridged Malay-English dictionary. Singapore-Kuala Lumpur. Marican & Sons.

Windstedt, R. O. (1914). Malay grammar. London: Oxford University Press.

Sanskrit Dictionary for Spoken Sanskrit. (n.d.). Diperoleh daripada https://www.learnsanskrit.cc/

Sasi, A. S. (2018). Persian and Malay: 1000 words in common. International Journal of Language and Linguistics. 5 (2), 55-73.

Singam, D. R. (1957). What the Malay Language Owes to Sanskrit. Kuantan.

Shellabear, W.G. (1902). A Malay-English vocabulary. Singapore: American Mission Press.

Steingass, F. J. (1981). A comprehensive Persian-English dictionary: Including the Arabic Words and Phrases to be Met with in Persian Literature. New Delhi: Oriental Reprint.

Suliah Mohd Aris, Baterah Alias, Safinaz Abdul Samat & Fadhilah Adibah Ismail. (2015). Islamisasi di alam Melayu: Kesan dan pengaruh dalam aspek pendidikan. ICOMHAC 2015 eproceedings, 467-480.

Thomason, S. G. (2001). Language contact. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Weinreich, U. (1979). Languages in contact: Findings and problems. London: Mounton Publishers.

Za’ba. (1965). Ilmu mengarang melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. (2009). Aktiviti perdagangan pedagang Arab-Parsi di Semenanjung Tanah Melayu berdasarkan sumber asing dan data arkeologi. Sari- International Journal of the Malay World and Civilisation, 27(2), 155-174.

Zulkiflee Haron, Ramli Awang, Mohd Nasir Ripin, Siti Norlina Muhamad, Farawahida Mohd Yusof. (2015). Tamadun Islam & tamadun Asia. Johor Bahru: UTM.

Downloads

Published

2022-09-13

How to Cite

NorHashim, M. N., & Abd Ghani, A. (2022). Pertembungan Bahasa antara Bahasa Parsi dan Bahasa Melayu: Penelitian dari Sudut Perubahan Makna Perkataan: The Malay-Persian Language Contact: Analysis from the Perspective of Meaning Change. PENDETA, 13(2), 1–12. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.2.1.2022

Issue

Section

Articles