Pelaksanaan Kurikulum Jawi di Sekolah Rendah : Suatu Penilaian Input

Implementation of Jawi Curriculum in Primary Schools: An Input Evaluation

Authors

  • Mohd Mazhan Tamyis Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Zahari Suppian Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Nor Hasnida Che Md. Ghazali Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Premalatha Sathianarayanan Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.2.2.2022

Keywords:

Kurikulum Jawi, Pelaksanaan Kurikulum, Penilaian Kurikulum, Model CIPP

Abstract

Model CIPP digunakan dalam kajian ini bagi menilai tahap dimensi input dalam pelaksanaan kurikulum Jawi di sekolah rendah. Kajian dilakukan menggunakan kaedah tinjauan dan temubual. Pengumpulan data kuantitatif melibatkan 120 orang guru sekolah rendah di empat buah daerah di Selangor dengan menggunakan borang soal selidik  secara atas talian melalui aplikasi Google Forms. Data kualitatif diperoleh melalui temubual berstruktur ke atas tiga orang responden yang mempunyai pengalaman mengajar lebih 8 tahun. Dapatan kajian secara keseluruhannya menunjukan persepsi responden terhadap pelaksanaan kurikulum Jawi dari aspek input berada pada tahap yang tinggi. Dapatan kajian melalui temubual menyokong data utama kajian. Implikasi kajian menunjukkan bahawa pelaksanaan kurikulum Jawi perlu ditambah baik  dari segi peruntukan masa, keperluan kursus dan kesesuaian silibus pembelajaran Jawi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rasid Jamian, Shamsudin Othman, Azhar Md. Sabil, dan Juanes Masamin. (2016). Kesediaan guru dalam pelaksanaan kemahiran berfikir terhadap pengajaran penulisan karangan murid bukan Melayu. PENDETA: Journal of Malay Languange, Education and Literature, 7, 1-8. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1187/849

Amran Mat Arriffen. (2019). Persepsi guru pendidikan Islam terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar lepasan program j-QAF. Tesis sarjana pendidikan. (tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Azizi Jaafar. (2015). Penilaian Kurikulum Pendidikan Islam Berasaskan Model Context, Input, Proces dan Produk. Tesis Doktor Falsafah (Tidak diterbitkan). Universiti Utara Malaysia, Sintok.

Bernard Tahim Bael, Suppiah Nachiappan, dan Maslinda Pungut. (2021). Analisis kesediaan guru dalam pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran, pengajaran dan pemudahcaraan abad ke 21 . Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 5(1), 100-119. https://doi.org/10.33306/mjssh/115

Cho Taeyoung. (2018). Tulisan arab: pembina tamadun Islam di Nusantara. Jurnal Arkeologi Siddhayatra, 23(2), 114-123. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/227157184.pdf#page=47

Fauziah Yahya. (2016). Penilaian kurikulum sains program ijazah sarjana muda perguruan dalam aspek konteks, input, proses dan produk. Tesis Doktor Falsafah (Tidak diterbitkan). Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru.

Farah Aziana Abdul Aziz dan Fadzilah Abd Rahman. (2018). Sorotan kajian kesediaan dan keperluan guru bahasa Melayu dalam pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) di bilik darjah. PENDETA: Journal of Malay Languange, Education and Literature, 9, 80 - 101. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol9.7.2018

Hirman Mohamed Khamis, Adi Yasran Abdul Aziz, Hashim Musa, dan Mohd Sukki Othman. (2016). Tahap kemahiran tulisan Jawi dalam kalangan pelajar sekolah di Singapura, Pertanika Mahawangsa, 3(2), 261- 280. Retrieved from https://journalfbmk.upm.edu.my/ojs3/index.php/mahawangsa/issue/view/23/23

Jamriy Zairul Anuwar. (2016). Strategi Pengajaran Pemulihan Jawi j-QAF di Sekolah Rendah Perak. Tesis Sarjana Pendidikan (tidak diterbitkan). Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjong Malim.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Malaysia 2013-2025: Pendidikan Prasekolah Hingga Lepas Menengah. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2), Putrajaya: Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam: Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tahun 5. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Lawshe, C.H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563-575. http://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x

Mohamad Maliki Ali. (2019). Penilaian pelaksanaan kurikulum pengajaran akidah pendidikan Islam dan amalan kemahiran berfikir kritis serta analitikal di sekolah menengah. Tesis Doktor Falsafah (tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Mohamed Rozi Kasim. (2021). Program LINUS bahasa Melayu: beberapa kelemahan dalam penilaian dan cadangan penambahbaikan. PENDETA: Journal of Malay Languange, Education and Literature, 12(2), 1-10. Retrieved from https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.2.1.2021

Mohd Mazhan Tamyis dan Zahari Suppian. (2021). Isu pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah (KSSR) Jawi: satu penilaian. E-Journal of Global Languange, Education and Information Technology (GLEIT), Vol. 4, 2021, 9-20. Retreived from https://worldconferences.net/journals/glit/toc/index3.html

Mohd Mazli Alias. (2019). Menilai pelaksanaan program Linus 2.0 di sekolah-sekolah dalam daerah Gombak. Tesis Sarjana (Tidak diterbitkan). Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim.

Mohd Syaubari Othman. (2021). Permasalahan Kemahiran Menetapkan Objektif Pengajaran Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam (GPI) Sekolah Rendah Berteraskan Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 191-207. Retrieved from https://ejpi.kuis.edu.my/index.php/ejpi/article/view/22

Noor Fadilah Ambo. (2015). Penilaian pelaksanaan program hafazan dalam kalangan pelajar MRSM Negeri Perak. Tesis Sarjana (Tidak diterbitkan), Universiti Pendidikan Sulatan Idris, Tanjong Malim.

Norzuraina Mohd Nor. (2019). Penilaian KIPP dalam pembelajaran dan pemudahcara murid ketidakupayaan penglihatan menggunakan buku teks Braille pendidikan kesenian. Tesis Doktor Falsafah (Tidak diterbitkan), Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim.

Nur Farhana Ramli, Othman Talib, Umi Kalthom Abdul Manaf & Siti Aishah Hassan. (2018). Content validity of STEMTIP using CVR Method. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7), 1119-1125. http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v8-i7/4559

Rabi’atul Athirah Muhamad Isa, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad, Latifah Abdul Majid dan Nik Md. Saiful Azizi Nik Abdullah. (2021). Kesediaan Dan Kefahaman Guru Maharat Al-Quran Terhadap Pembelajaran Abad ke-21 di Sekolah Menengah Tahfiz Model Ulul Albab. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(2), 93-102. Retrieved from https://jqss.usim.edu.my/index.php/jqss/article/view/117

Rubio, D.M., Berg-Weger, M., Tebb, S.S., Lee, E.S., & Rauch, S. (2003). Objectifying content validity:conducting a content validity study in social work research. Social Work Research, 27(2), 94-104. https://doi.org/10.1093/swr/27.2.94

Sabariah Sulaiman, Nur Hidayah Rashidi & Teo Kok Seong. (2015). Pengaruh Islam, Arab dan Parsi dalam Inovasi Sistem Tulisan Jawi. PENDETA: Journal of Malay Languange, Education and Literature, 6, 214 - 229. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1165

Sharida Hanim Sarif. (2019). Penilaian pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Tesis Doktor Falsafah (Tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Siti Uzairiah Mohd Tobi. (2017). Kajian Kualitatif dan Analisis Temu bual. Kuala Lumpur: Aras Publisher Sdn. Bhd.

Sofiana Hassan. (2020). Tahap pengetahuan dan sikap guru bahasa Melayu dalam mengaplikasikan kemahiran abad ke-21. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu-JPBM-MyLEJ, 10(2), 74-81. http://journalarticle.ukm.my/16197/

Stufflebeam, D.L, (1971). The relevance of the CIPP evaluation model for educational accountability. Paper read at the Annual Meeting of the American Association of School Administrators. Atlantic City, New Jersey, February 24, 1971. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED062385.pdf

Wan Sakiah Wan Ngah, Kamarulzaman Abdul Ghani dan Maimun Aqsha Lubis. (2017). Persekitaran pembelajaran kefahaman bacaan bahasa Arab dalam kalangan murid J-Qaf. O-JIE: Online Journal of Islamic Education, 3, 1-7. Retreived from https://juku.um.edu.my/index.php/O-JIE/article/view/5289

Zelzy Shahar al-Johary dan Muhamad Suhaimi Taat. (2019). Hubungan penguasaan Jawi dan kurikulum dengan proses pengajaran dalam kalangan guru sekolah rendah di Negara Brunei Darussalam. Borneo International Journal of Education, volume 1 (2019), 91-100. Retrived from https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/bije

Downloads

Published

2022-12-08

How to Cite

Tamyis, M. M., Suppian, Z., Che Md. Ghazali, N. H., & Sathianarayanan, P. (2022). Pelaksanaan Kurikulum Jawi di Sekolah Rendah : Suatu Penilaian Input: Implementation of Jawi Curriculum in Primary Schools: An Input Evaluation . PENDETA, 13(2), 13–24. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.2.2.2022

Issue

Section

Articles