Komuniti Banjar di Tanah Rantau: Ibadah haji sebagai satu dorongan tradisi Masyarakat Banjar ‘Madam Ka Banua Urang’

Banjar Community in Tanah Rantau: Hajj as a Motivation for the Banjar Community’s ‘Madam Ka Banua Urang’ Tradition

  • Aiza Maslan @ Baharuddin Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia
  • Norazlan Hadi Yaacob Jabatan Pengajian Kemasyarakatan & Kewarganegaraan, Universiti Pendidikan Sultan Idris
Keywords: Ibadah haji, Banjar, tradisi ‘madam’, Makkah, Masjidil Haram

Abstract

Masyarakat Banjar cukup sinonim dengan kecenderungan yang mendalam untuk merantau atau ‘madam ka banua urang’, selain kepatuhan beragama yang sangat kuat terhadap ajaran Islam. Sejak menjadi sebahagian daripada penganut agama Islam, ibadah haji menjadi sebahagian daripada tradisi ‘madam’ masyarakat Banjar yang dilakukan dengan kemahuan dan kehendak sendiri, sekali gus menjadi pendorong utama masyarakat Banjar mengerah keringat mencari rezeki dan mengumpul dana. Masyarakat Banjar, khususnya di Daerah Kerian mempunyai amalan tradisi mereka yang tersendiri berhubung ibadah haji. Ibadah haji, selain daripada bagi tujuan ibadah turut dilihat sebagai wadah untuk individu memperdalam pengetahuan ilmu agama di Masjidil Haram. Gelaran haji dan pendidikan keagamaan yang diperoleh dari Tanah Suci Makkah diberi penghormatan yang tinggi dalam masyarakat. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk menganalisis konsep ‘madam ka banua urang’ serta kaitannya dengan penyempurnaan ibadah haji masyarakat Banjar dan Rihlah al-Ilmi. Metodologi yang digunakan ialah kaedah kualitatif menggunakan kaedah analisis teks, kajian kepustakaan dan kajian lapangan. Temu bual berstruktur separa dilakukan terhadap sembilan orang responden dari kalangan orang Banjar yang pernah menunaikan ibadah haji menggunakan kapal laut atau yang pernah menyaksikan sendiri suasana perjalanan haji masyarakat Banjar menggunakan kapal laut. Artikel ini mendapati bahawa kedatangan Islam memberikan satu bentuk dimensi baharu terhadap tradisi ‘madam’ masyarakat Banjar, iaitu merealisasikan cita-cita dan keazaman untuk menunaikan ibadah haji sebagai pelengkap rukun Islam kelima dan untuk tujuan Rihlah al-Ilmi.

References

Aiza Maslan @ Baharudin. (2019). Kitab Manaqib dan Tradisi Manaqiban sebagai Satu Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Banjar. Dalam Mahani Musa (Ed.), Warisan Sakral di Malaysia (hlm. 155-174). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.

Anonymous. (t.t). Kitab Manakib Tuan Sheikh Muhammad Saman. Bagan Serai: SS Yamani Enterprise.

Anonymous. (1973). Peduman Bakal2 Haji. Pulau Pinang.

Alfani Daud. (1997). Islam & masyarakat Banjar: Diskripsi dan analisis kebudayaan Banjar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. 6th ed. Washington, DC: Author.

Azizi Muda. (1983). Penghijrahan penduduk Indonesia ke Semenanjung Malaysia. Malaysia dari Segi Sejarah, 12, 167-177.

Bryman, A. (2012). Social Research Methods. 4th ed. Oxford, UK: Oxford University Press.

Chek Mat. (1982). Sejarah Kedatangan Orang-orang Banjar: Satu Kajian Kes di Daerah Sabak Bernam, Selangor (Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda). Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

Mahani Musa. (2018). Reconstructing the Past Through Oral History: A Malaysian Experience. Kemanusiaan, 25(1), 39-58.

Muhammad Marwan. (2011). Manakib Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Kandangan: Penerbit Sahabat.

McDonnell, M. B. (1986). The conduct of Hajj from Malaysia and its socio-economic impact on Malay Society: A Descriptive and Analytical Study, 1860-1981. Phd Dissertation, Columbia University.

Mochtar Naim. (1984). Merantau pola migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mohd. Aris Othman. (1986). Kedatangan kelompok-kelompok etnik Indonesia ke Tanah Melayu dan penyesuaian mereka ke dalam masyarakat dan budaya Melayu. Sari, 4(2).

Noriah Mohamed & Ghazali Basri. (2012). Masyarakat Banjar Johor, Johor: Yayasan Warisan Johor.

Robson, C. (2002). Real world research. 2nd ed. Oxford, UK: Blackwell Publications.

Roff, W. R. (2003). Nasionalisme Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Salleh Lamry. (2016, Ogos 9-11). Madam ka Banua Urang: Migrasi dan Perubahan Sosial dalam Kalangan Orang Banjar di Malaysia. Kertas kerja dibentangkan di Konferensi Internasional: Transformasi Sosial dan Intelektual Orang Banjar Kontemporer, Banjarmasin, Indonesia.

Seidman, I. (2006). Interviewing as Qualitative Research A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences. 3rd ed. New York: Teachers College Press.

Siti Amirah Abdullah & Mohd Kasturi Nor Abd Aziz. (2015). Perniagaan Haji di Pulau Pinang dan dokumentasi Sultan Kedah. Kuala Lumpur: MBRAS.

Taufik Arbain. (2007). Migrasi Orang Banjar di Kalimantan Catatan Kecil Pola Migrasi Antar Kawasan. Kandil, 14(5), 16-31.

Taufik Arbain. (2009). Strategi migran Banjar. Yogyakarta: LKIS.

Vredenbregt, J. (1962). The Haddj. Bijdragen tot de taal-land-en volkendunde, 118(1), 91-154.
https://doi.org/10.1163/22134379-90002165.

Wan Mohd. Saghir Abdullah. (1990). Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.

Zulfa Jamalie. (2011, Mei 23-24). Batatamba: Ritual Pengobatan Tradisional Dalam Masyarakat Banjar. Kertas kerja dibentangkan di Konferensi Antaruniversiti se Borneo-Kalimantan (KABOKA 6), Universiti Palangka Raya, Indonesia.
Published
2020-06-29
How to Cite
Maslan @ Baharuddin, A., & Yaacob, N. H. (2020). Komuniti Banjar di Tanah Rantau: Ibadah haji sebagai satu dorongan tradisi Masyarakat Banjar ‘Madam Ka Banua Urang’. Perspektif: Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 12(1), 39-52. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PERS/article/view/3137