Tahap kepuasan pelajar terhadap kualiti pembelajaran dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak di Kolej Universiti Islam Melaka

Level of student satisfaction on the quality of learning in the field of early childhood education at the University College of Islam Melaka

  • Syarinah Mad Sehat Jabatan Pendidikan, Fakulti Bahasa & Pendidikan, Kolej Universiti Islam Melaka, Kuala Sg Baru, Melaka, MALAYSIA
  • Aziyati Zahirah Asnil Aimi Jabatan Pendidikan, Fakulti Bahasa & Pendidikan, Kolej Universiti Islam Melaka, Kuala Sg Baru, Melaka, MALAYSIA
  • Zaleha Damanhuri Jabatan Pendidikan, Fakulti Bahasa & Pendidikan, Kolej Universiti Islam Melaka, Kuala Sg Baru, Melaka, MALAYSIA
  • Nur Syakira Baharudin Jabatan Pendidikan, Fakulti Bahasa & Pendidikan, Kolej Universiti Islam Melaka, Kuala Sg Baru, Melaka, MALAYSIA
  • Norjumira Abd. Raof Jabatan Pendidikan, Fakulti Bahasa & Pendidikan, Kolej Universiti Islam Melaka, Kuala Sg Baru, Melaka, MALAYSIA
Keywords: student satisfaction, teaching, assessment, courses, guidance, early childhood education, University College of Islam Melaka (KUIM)

Abstract

Customer satisfaction is closely related to the quality of services received from certain sectors. For the education sector, students are recipients of services in the form of learning especially those provided by an institution. The quality learning process is of course closely related to the quality of the lecturers. However, student satisfaction with the quality of learning in the field of Early Childhood Education at Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) has not been seen. This study is important to implement because a student's success depends on the quality of a lecturer who can indirectly raise the image of an educational institution. This research was conducted to (i) identify the level of student satisfaction with the quality of learning in the field of Early Childhood Education at KUIM, (ii) identify the relationship between the quality of learning with the level of student satisfaction with the Early Childhood Education program and (iii) identify definitely a major factor contributing to student satisfaction levels. The survey study design was used by involving a total of 150 students from semester three to semester six using a questionnaire. The Google Form application is used to create the questionnaire and contains two parts, namely Part A (Demographic information) and Part B (Quality of learning). The results showed that the overall mean score value for the level of student satisfaction with the quality of learning in the field of Early Childhood Education was at a high level with a mean score value of 4.21 and a standard deviation of 0.59. Guidance factors contribute to the level of student satisfaction with the quality of learning. These results are supported by a moderate r value for each quality of learning. The findings of this study can be important for the lecturers as a guide in efforts to optimize the quality of Early Childhood Education at KUIM.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Halim Masnan, Nur Ellina Anthony, & Nur Arifah Syahindah Zainudin. (2019). Pengetahuan pengajaran dalam kalangan guru prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 8, 33–41. https://doi.org/10.37134/jpak.vol8.5.2019

Abdul Mutalib Mohamed Azim, Nurulhayah Muhamad, & Mohd Fahimi Sofian. (2018). Kesan faktor kualiti perkhidmatan terhadap kepuasan pelajar. Kolej Universiti Islam Melaka.

Abdul Rahman, H., Khalifah, Z., Arif, S., Sirin, R., Zainal Abidin, H., & Sulong, N. (2017). Kajian mengenai tahap kualiti pendidikan tinggi dari perspektif pelajar di Universiti Teknologi Malaysia [Tesis master tidak diterbitkan]. Pusat Pengajian Penyelidikan Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Firdaus Mohd. Noor, K. A. J., & K. A. S. (2018). Masalah sosial dalam kalangan pelajar dan peranan pensyarah pendidikan islam dalam pengajaran dan pembelajaran. E-Bangi, 13(5), 50–61.

Bernama. (2016). Guru prasekolah wajib ada diploma. Harian Metro. https://www.hmetro.com.my/node/163016

Bornschlegl, M., & Cashman, D. (2019). Considering the role of the distance student experience in student satisfaction and retention. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 34(2), 139- 155.

Che Nidzam, Saidatul Ainoor, & Asmayati Yahaya. (2016). Kesesuaian persekitaran pembelajaran, interaksi guru-pelajar, komitmen belajar dan keselesaan pembelajaran dalam kalangan pelajar biologi. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia (JPSMM UPSI), 6(1), 101–120.

Chew, F. P., & Mohd Fikri Ismail. (2020). Pelaksanaan pendekatan bermain dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu murid prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 9(1), 14–25. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/789

Eftah Moh, & Abd. Aziz Abd. Shukor. (2014). Keberkesanan bimbingan kognitif dalam menghasilkan projek penyelidikan pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 3, 62–78. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/789

Landell, K. (1997). Management by menu. Wilay and Sms Inc.

Madhavan, S., Basri, R., Fauzi, A., Ayub, B. M., & Asimiran, S. (2020). Kualiti bimbingan pengajaran oleh “Pegawai Pembimbing Pakar Pembangunan Sekolah.”. Mjsshonline.Com, 4(3), 68–78. https://doi.org/10.33306/mjssh/82

Mazni Muhammad, Roslee Talip, & Muhammad Suhaimi Taat. (2019). Pengaruh kualiti pengajaran dan pembelajaran terhadap kepuasan belajar pelajar kolej-kolej swasta di Sabah. Jurnal Ilmi, 9, 102-119.

Mohamad Marzuki, A. H., Mhod Shukri, N., & Taha, H. (2019). Gaya pengajaran Grasha dalam kalangan pensyarah sains di Kolej Pra-Universiti di Pulau Pinang. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 9(2), 16–24. https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol9.2.3.2019

Mohamad Marzuki, A. H., Mohd Shukri, N., & Taha, H. (2019). Gaya pengajaran Grasha dalam kalangan pensyarah sains di Kolej Pra-Universiti di Pulau Pinang. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 9(2), 16–24. https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol9.2.3.2019

Mohamad Marzuqi Abdul Rahim, & Azmil Hashim. (2017). Pendekatan Pengajaran dalam Kalangan Pensyarah Tahfiz Al-Quran di Malaysia. Perspektif: Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan (Special Issue), 9(3), 79–88. http://202.45.132.61/index.php/PERS/article/view/1769

Mohamad Zuber Abd Majid, Muhammad Hussin, & Muhammad Helmi Norman. (2019). Kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan pendidikan teknikal dan latihan vokasional (TVET) di rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 4(2), 410-428. https://doi.org/10.24200/jonus.vol4iss2pp410-428

Mohd Akmal Firdaus Mohamad Hamim. (2017). Kompetensi guru reka cipta dalam bidang elektrik di sekolah menengah harian di Johor. http://eprints.uthm.edu.my/9576/1/mohd_akmal_firdaus_mohamad_hamim.pdf

Mohd Noor Hasman, & Muhamad Azrul Hisam. (2017). Kajian kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan Tunku Tun Aminah. Seminar PRAGMATIS USIM 2.0, 1–15.

Muhammad Alif Redzuan Abdullah, & Sanimah Hussin. (2019). Sikap dan persepsi pelajar terhadap penggunaan aplikasi Web 2. 0 dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Jepun di Universiti Putra Malaysia. Jurnal Linguistik, 23(1), 51–57.

Mustapha, N. A., & Mokhtar, A. I. (2019). Tahap kepuasan Mualaf terhadap pengurusan kelas bimbingan agama oleh Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK). Al-Hikmah, 11(2), 88–98.

Nasri, A. (2017). Pengamalan kompetensi dalam kalangan pensyarah Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru di Malaysia [Disertasi kedoktoran tidak diterbitkan]. Universiti Teknologi Malaysia. https://core.ac.uk/download/pdf/199242861.pdf

Nazihah Mohd Fauzi. (2018). Persepsi dan amalan pengajaran guru Pendidikan Islam, sekolah rendah daerah Hulu Langat, Selangor.

Noorafini Kassim, Saini Ag. Damit, & Muhammad Suhaimi Taat. (2017). Pengaruh sikap pelajar dan pengajaran guru terhadap penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar PPPIB, UMS. Jurnal ‘Ulwan, 1(2017), 125–142. http://journal.kuim.edu.my/index.php/JULWAN/article/view/183/162

Nor Fatinah Jaafar, Azizah Zain, & Zarina Eshak. (2020). Peranan ibu bapa dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak melalui aktiviti bermain semasa perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan (Special Issues), 9, 52–60.

Norhana Ahad, Mohammad Fahmi, Aslinda Mohd Noor, & Zazalli Lazin. (2020). Analisis faktor tekanan yang mempengaruhi pelajar Kolej Komuniti negeri Johor ketika perintah kawalan pergerakan (Analysis of stress factors affecting Johor Community College students during movement control order). Jurnal Dunia Pendidikan, 2(3), 158–172.

Normiati Batjo, & Abdul Said Ambotang. (2019). Pengaruh pengajaran guru terhadap kualiti pengajaran guru (The influence of teacher’ s teaching towards quality of teachers’ teaching). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 4(2), 30–42.

Nur Azreen Ismael. (2017). Faktor yang mempengaruhi tahap kepuasan pelajar terhadap Program Pengurusan Aset dan Fasiliti. Universiti Teknologi Malaysia.

Ortega-Maldonado, A. & Salanova, M. (2018) Psychological capital and performance among undergraduate students: The role of meaning-focused coping and satisfaction. Teaching in Higher Education, 23(3), 390-402. https://doi.org/10.1080/13562517.2017.1391199

Poon, J. (2019). Examining graduate-built environment student satisfaction in the UK. What matters the most? International Journal of Construction Education and Research, 15(3), 179-197.

Radin Eksan, S. H., & Abu Bakar, N. R. (2017). Amalan pengurusan kualiti menyeluruh dalam pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah QFD (Quality Function Deployment). Malaysian Online Journal of Education, 1(1), 12–19.

Shaari, A. S., Ghazali, M. I., Yusof, N. M., & Awang, M. I. (2017). Amalan pedagogi berpusatkan pelajar dan masalah yang dihadapi guru-guru pelatih program pensiswazahan guru untuk mengamalkan pedagogi berpusatkan pelajar semasa praktikum. Proceedings of the ICECRS, 1(1), 599–608. https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.531

Shea, T., & Parayitam, S. (2019). Antecedents of graduate student satisfaction through e-portfolio: Content analysis. Emerald Publishing Limited.

Tang Swee, M., & Lim Kong, T. (2002). Hubungan antara kualiti pengajaran dan pembelajaran dengan kepuasan pelajar: Satu tinjauan. Ultra Managemement Review, 3(1), 67–85.

Weerasinghe, I. M. S., & Fernando, R. L. S. (2017). Critical factors affecting students's satisfaction with higher education in Sri Lanka. Quality Assurance in Education 26(1), 115–130.

Vo, T. K. A., Pang, V., & Lee, K. W. (2018). Kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) di rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. Journal of Nusantara Studies, 3(2), 32–40.

Wong, K. L., Ong, S. F., & Kuek, T. Y. (2012). Constructing a survey questionnaire to collect data on service quality of business academics. European Journal of Social Sciences, 29(2), 209–221.

Zarien Nurlieyana Aminuddin, Azhar Md. Sabil, & Abdul Rasid Jamian. (2020). Teknik interaksi lisan dalam pengajaran kursus Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru (IPG). PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 6812(2),18–32.

Published
2021-09-28
How to Cite
Mad Sehat, S., Asnil Aimi, A. Z., Damanhuri, Z., Baharudin, N. S., & Abd. Raof, N. (2021). Tahap kepuasan pelajar terhadap kualiti pembelajaran dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak di Kolej Universiti Islam Melaka. Southeast Asia Early Childhood Journal, 10(2), 36-48. https://doi.org/10.37134/saecj.vol10.2.3.2021