Seni Hiasan ‘Kolam’: Analisis Motif dan Makna

Decorative Art of ‘Kolam’: Analysis the Meaning of Motives and Colour

  • Santhi A/P Letchumanan
  • Norzuraina Mohd Nor
Keywords: ‘Kolam’,, Sosialisasi, Kebudayaan, Pendidikan tidak formal

Abstract

Kertas kerja ini membentangkan hasil kajian yang akan dijalankan untuk mengkaji secara khusus tentang seni melukis ‘Kolam’. Seni ‘Kolam’ boleh didefinisikan sebagai kerja seni yang melibatkan kemahiran tangan yang memerlukan daya cipta dan diwarisi melalui pendidikan informal oleh masyarakat India. Fokus kajian ini ialah mengenalpasti makna di sebalik jenis-jenis motif yang digunakan untuk melukis ‘kolam’. Selain itu, fokus kajian ini juga adalah untuk mengkaji makna penggunaan warna dalam seni ‘kolam’ yang dihasilkan oleh masyarakat India di bandar Sitiawan, Perak  yang merupakan tempat popular melukis ‘Kolam’. Penyelidikan ini menggunakan pendekatan kualitatif kajian kes. Kaedah pengumpulan data melalui pemerhatian, temubual, rakaman visual dan kajian
dokumen. Data-data yang akan diperolehi dianalisis secara berterusan semasa di lapangan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992). Manakala kajian ini akan menggunakan pendekatan interdisiplin dengan konsep-konsep dalam teori kebudayaan sebagai teori utama, pendidikan dan
sosiologi. Hasil kajian ini mempertingkatkan kesedaran terhadap kepentingan seni ‘kolam’ dan ciri-ciri tradisional serta dapat mempertahankan warisan budaya dalam konteks sosial. Di samping itu, budaya tidak boleh dinafikan sumbangannya dalam pembentukan kurikulum pelbagai masyarakat dan etnik di
Malaysia agar dapat membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa melalui pemahaman terhadap kebudayaan pelbagai kaum.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-05-01
How to Cite
A/P Letchumanan, S., & Mohd Nor, N. (2019). Seni Hiasan ‘Kolam’: Analisis Motif dan Makna. KUPAS SENI: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni, 6. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JSPS/article/view/2284