Persekitaran Kanak-kanak: Satu Penelitian Terhadap Novel Kanak-kanak Terpilih

Children Environment: An Analysis of Selected Children’s Literature

Authors

  • Rohayati Junaidi Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Keywords:

Novel kanak-kanak, Teori Ekologi Bronfenbrenner, persekitaran, sahsiah, tingkah laku

Abstract

Peranan karya sastera sebagai medium menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat telah menjadi asas dalam kewujudan karya sastera. Novel kanak-kanak dihasilkan daripada persekitaran yang diambil daripada realiti kehidupan dan diolah dengan bahasa yang indah sebagai santapan pembaca. Bertitik-tolak daripada pegangan karya sastera merupakan cerminan masyarakat, perkara ini selari dengan pelbagai kes yang melibatkan kanak-kanak yang sering terpampang di dada akhbar mutakhir ini. Justeru, sebagai salah satu bidang ilmu yang turut menyumbang ke arah mendidik modal insan yang berguna, maka kajian ini dilakukan bagi menjelaskan secara kritis peranan persekitaran yang melingkungi kehidupan kanak-kanak terhadap perkembangan sahsiah dan tingkah laku kanak-kanak yang dapat dilihat dalam novel Suteki Da Ne Aleena (2013), Umairah dan Kuda Putih (2008) dan Memori Atikah (2002). Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif, iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah analisis teks.  Manakala, aspek persekitaran dalam novel dianalisis dengan menggunakan kelima-lima prinsip Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979, 1986), iaitu mikrosistem, mesositem, ekosistem, makrosistem dan kronosistem. Dapatan kajian memperlihatkan perkembangan sahsiah, tingkah laku, emosi dan akademik kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang berhubungan secara langsung dalam kehidupan kanak-kanak. Namun, persekitaran mikrosistem merupakan persekitaran yang paling dominan mempengaruhi kehidupan kanak-kanak. Kesimpulannya, persekitaran yang terdapat dalam novel kanak-kanak dapat dijelaskan dengan Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979, 1986) sekali gus memberi ilmu baharu kepada masyarakat dalam mendidik kanak-kanak menjadi individu yang cemerlang dalam kehidupan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd. Razak Zakaria. (2011). Hubungan Konteks Keluarga dengan Penglibatan Ibu Bapa dan Pencapaian Akademik Anak-anak di Sekolah Menengah. [Unpublished Doctoral thesis, Universiti Malaya, Kuala Lumpur].

Aras, G, (2015) Personality and individual differences: Literature in psychology-psychology in literature. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 185, 250-257.

Arba’ie Sujud & Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi, (2011) Pembentukan emosi kanak-kanak melalui bahan bacaan sastera. Jurnal Pengajian Melayu, 22, 66-89.

Awang Abdullah. (2002). Memori Atikah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bates, J. W. (2002). Play. In Salkind, N.J (ed.). Child development. (p.309-312). New York: Macmillan Reference USA.

Berk, L. E. (1989). Child development. Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon.

Bettina Kummerling-Meibauer, (2014) What goes on in strangers’ minds? How reading children’s books affects emotional development. Narative Works: Issues, Investigations & Interventions, 4 (2), 64-65.

Bronfenbrenner, U, (1977) Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, 32, 513-531.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bronfenbrenner, U, (1986) Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. Developmental Psychology, 22, 723-742.

Burgess, E. W. & Locke, H. J. (1960). The family: From institution to companionship (2nd ed.). New York, NY: American Book Company.

Charlesworth, R. (2011). Understanding child development (8th. ed.). Wadsworth: Cengage Learning.

Christensen, J, (2016) A critical reflection of Bronfenbrenner's development ecology model. Problems of Education in the 21st Century, 69, 22-28.

Denis, C. M. (2012). Attention deficit hyperactivity disorder and Bronfenbrenner’s ecology of human development (Georgia Southern University). Retrieved November 20, 2018 from
https://digitalcommons.georgiasouthern.edu.

Farra Humairah Mohd & Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi, (2016) Pemikiran kerohanian dalam cerpen kanak-kanak pilihan mutakhir dan kesan positif kepada kanak-kanak. PENDETA Journal of Malay Language, Education & Literature, 7, 35-51.

Kaithiri Arumugam & Rohaya Md Ali, (2019) Buku kanak-kanak: Analisis unsur estetika. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 10, 151-165.

Kamus Dewan. (4th ed.). (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kusyi Hirdan. (2008). Umairah dan Kuda Putih. Selangor: PTS One Sdn. Bhd.

Hadijah Rahmat, (1991) Sastera dan manusia Melayu baru. Dinamika Budaya, 175-212.

Jas Laile Suzana Jaafar. (2016). Psikologi kanak-kanak & remaja. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mass Ruhaiza Ali. (2013). Suteki Da Ne Aleena. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia.

Mohd Salleh Lebar. (1994). Asas psikologi perkembangan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Mohd. Sharani Ahmad. (2004). Psikologi kanak-kanak. Pahang: PTS Publications.

Neal, J.W. & Neal, Z. P, (2013) Nested or networked? Future directions for ecological systems theory. Social Development, 22 (4), 722-737.

Noralina Omar. (2016). Ekologi Keluarga dan Kesejahteraan Hidup Kanak-kanak Miskin di Malaysia. [Unpublished Doctoral thesis, Universiti Malaya, Kuala Lumpur].

Noralina Omar. (2018). Kesejahteraan hidup kanak-kanak. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Rahil Mahyuddin. (2002). Psikologi pendidikan untuk perguruan. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Rohaty Mohd Majzub. (1992). Psikologi perkembangan untuk bakal guru. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat @ Mustaffa, (2019) Perubahan persekitaran mempengaruhi kanak-kanak dalam novel terpilih. Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu (RUMPUN), 7, 125-151.

Rosa, E. M. & Tudge, J, (2013) Urie Bronfenbrenner’s Theory of Human Development: It’s Evolution from Ecology to Bioecology. Journal of Family Theory & Review, 5, 243-258.

Rozumah Baharudin, Siti Nor Yaacob, Rojanah Kahar, Abdullah Al-Hadi Muhamed & Hanina Halimatusaadiah Hamsan. (2003). Keluarga dan Penyesuaian Tingkah Laku Kanak-kanak. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Salmah Ayob, (1981) Sastera untuk Kanak-kanak: Fungsi dan Implikasinya. Pendidik dan Pendidikan, 3 (1), 73-82.

Stivaros, H. (2007). An Ecological Perspective of Children’s School Experiences and Educational Outcome. [Doctoral dissertation, University of Huddersfiel]. Retrieved November 20, 2018 from
http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/959/1.

Zakaria Stapa, Ahmad Munawar Ismail & Noranizah Yusuf, (2012) Faktor persekitaran sosial dan hubungannya dengan pembentukan jati diri. Jurnal Hadhari Special Edition, 155-172.

Zarinah Arshat, Rozumah Baharudin, Rumaya Juhari & Rojanah Kahar, (2002) Tingkah laku keibubapaan dan penyesuaian tingkah laku anak dalam keluarga berisiko di luar bandar. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 10 (2), 165-178.

Downloads

Published

2020-06-06

How to Cite

Junaidi, R. (2020). Persekitaran Kanak-kanak: Satu Penelitian Terhadap Novel Kanak-kanak Terpilih: Children Environment: An Analysis of Selected Children’s Literature. PENDETA, 11(1), 1–17. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/3419

Most read articles by the same author(s)