Daya Ujaran dalam Wacana Perutusan Perdana Menteri Mengenai COVID-19

Speech Act in The Prime Minister’s Message on Covid-19

Authors

  • Tengku Shahrolnizam Tengku Yahya Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA
  • Rohaidah Haron Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.edisikhas.7.2021

Keywords:

tekstual, daya ujaran, wacana perutusan, Perdana Menteri, COVID-19

Abstract

Satu daripada aspek bahasa yang penting dibincangkan dalam penelitian sesebuah wacana ialah daya ujaran. Daya ujaran bukan sekadar dikaitkan dengan unsur tekstual dalam teks ataupun penyampaian mesej secara berkesan tetapi lebih daripada itu. Daripada perspektif analisis wacana, daya ujaran dikaitkan fungsi ujaran yang membentuk sesebuah wacana. Bertepatan dengan wacana perutusan, penggemblengan daya ujaran oleh pewacana menggambarkan hasrat, sikap, dan tindakan beliau selaku Perdana Menteri Malaysia dalam usaha menangani pandemik COVID-19 yang melanda negara. Sehubungan dengan itu, makalah ini bertujuan untuk mengenal pasti daya ujaran yang wujud dalam perutusan khas Perdana Menteri mengenai COVID-19. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis daya ujaran sebagai suatu bentuk penyampaian mesej dalam perutusan khas Perdana Menteri mengenai COVID-19. Kaedah kajian yang diterapkan dalam penelitian aspek daya ujaran ini ialah analisis tekstual. Dengan berpandukan konsep daya ujaran (speech act) oleh Fairclough (1989), penulis mendapati wujud lima bentuk daya ujaran yang telah digembleng oleh pewacana dalam perutusan beliau, iaitu daya ujaran doa, daya ujaran peringatan (amaran), daya ujaran suruhan, daya ujaran pernyataan dan daya ujaran ajakan. Kelima-lima bentuk daya ujaran ini telah digembleng oleh pewacana terutama dalam memastikan kebolehsampaian maklumat berkaitan COVID-19 kepada rakyat. Keupayaan pewacana memanfaatkan aspek bahasa seperti daya ujaran secara tidak langsung menunjukkan bahawa keberkesanan sesuatu wacana amat bergantung pada sejauh mana aspek-aspek bahasa digembleng atau disusun oleh pewacana.

One of the important aspects of language discussed in the study of a discourse is the speech act. The speech act is not only associated with textual elements in the text or the effective delivery of a message but more than that. From the perspective of discourse analysis, the speech act is linked to the function of utterance that forms a discourse. Coinciding with the discourse of the message, the mobilization of speech by the discourse reflects his intentions, attitudes, and actions as the Prime Minister of Malaysia in an effort to address the COVID-19 pandemic that hit the country. Accordingly, this paper aims to identify the eloquence inherent in the Prime Minister’s special message on COVID-19. In addition, this study also aims to analyze speech act as a form of message delivery in the Prime Minister's special message on COVID-19. The research method applied in the study of this aspect of speech act is textual analysis. Guided by the concept of speech act by Fairclough (1989), the author found that there are five forms of speech that have been mobilized by the discourse in his message, namely the power of prayer utterance, warning utterance, command utterance, statement utterance. and the power of solicitation. These five forms of expression have been mobilized by the discourse, especially in ensuring the accessibility of information related to COVID-19 to the people. The ability of the discourse to utilize aspects of language such as the power of utterance indirectly indicates that the effectiveness of a discourse is highly dependent on the extent to which aspects of language are mobilized or arranged by the discourse

Keywords :textual, speech act, discourse message, Prime Minister, COVID-19

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Razak Ab. Karim. (2000). Bentuk strategi komunikasi masyarakat Melayu: Satu analisis berdasarkan warkah Melayu lama. Jurnal Dewan Bahasa. 44, 797-808.

Abd Ganing Laengkang, Ab Razak Ab Karim dan Rohaidah Haron. (2020). Lakuan bahasa janji dan ekspresi: Kajian terhadap ucapan lisan Tun Dr. Mahathir dalam isu 1MDB. INSANIAH: Online Journal of Language, Communication and Humanities. 3(2), 73-89.

Aminnudin Saimon, Lisa Licson, Nur Aisyah Mohamad Taufek, Siti Hajar Japar & Siti Nor Asmira Razali. (2021). Lakuan bahasa arahan dalam teks ucapan Perdana Menteri berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Pendeta Journal of Malay Language, Education and Literature. 12(1), 63-77.

Asmah Omar. (2015). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Omar. (2016). Bahasa Iklan Perniagaan Satu Kajian Bahasa Retorik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fairclough, Norman. (1989). Language And Power. Second edition, London: Longman.

Idris Aman (2008) Bahasa dan Kuasa: Analisis wacana Barisan Nasional dalam Pilihan Raya Umum Malaysia Ke-11. Akademika, 72(1), 69-96.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2016). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Othman Mohamed. (2001). Penulisan Tesis Dalam Bidang Sains Sosial Terapan. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Oxford Concise Dictionary Of Linguistics Third Edition. (2014). Oxford: Oxford University Press.

Pejabat Perdana Menteri. (2021). Penjelasan terkini mengenai pelaksanaan proklamasi darurat dan pemasyhuran Ordinan Darurat dalam menangani pandemik COVID-19. Retrived From https://www.pmo.gov.my/2021/02/perutusan-khas-penjelasan-terkini-mengenai-pelaksanaan-proklamasi-darurat/.

Sabitha Marican. (2009). Penyelidikan Sains Sosial Pendekatan Pragmatik. Kuala Lumpur: Percetakan Naz Sdn. Bhd.

Downloads

Published

2021-07-06

How to Cite

Tengku Yahya, T. S., & Haron, R. (2021). Daya Ujaran dalam Wacana Perutusan Perdana Menteri Mengenai COVID-19: Speech Act in The Prime Minister’s Message on Covid-19. PENDETA, 12, 72–80. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.edisikhas.7.2021