Penerapan Teras Hati Budi Melayu dalam Pengajaran Bahasa Melayu melalui Lakuan Pertuturan Guru

Authors

  • Muhammad Zuhair Zainal Pusat Pengajian Ilmu Penididikan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia
  • Hasmidar Hassan Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darusalam
  • Aznan Che Ahmad Pusat Pengajian Ilmu Penididikan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol15.1.1.2024

Keywords:

hati budi Melayu, pengajaran dan pembelajaran, bahasa Melayu, lakuan pertuturan, pragmatik

Abstract

Dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu, Teras Hati Budi Melayu (THBM) sangat relevan dijadikan nilai murni. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menjelaskan bentuk lakuan pertuturan guru dalam usaha menerapkan THBM dalam pengajaran bahasa; khususnya THBM dalam  kelompok nilai. Kajian fenomenologi hermeneutik ini menggunakan pendekatan pragmatik berdasarkan Lakuan Pertuturan Searle (1969). Data kajian ialah 10 ujaran terpilih yang diambil daripada transkripsi rakaman video pengajaran Bahasa Melayu milik Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahawa penerapan THBM dalam PdP Bahasa Melayu boleh berlaku melalui lakuan pertuturan guru. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aminin, S., Huda, M., Ninsiana, W., & Dacholfany, M. I. (2018). Sustaining civic-based moral values: Insights from language learning and literature. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(4), 157-174.

Asmah Haji Omar. (2000). Wacana perbincangan, perbahasan dan perundingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. (2008). Nahu kemas kini: Panduan bahasa yang baik dan betul. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Awang Sariyan. (2004). Teras pendidikan Bahasa Melayu asas pegangan guru. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Awang Sariyan. (2010). Keperluan akan falsafah bahasa yang wajar. Diambil daripada http://klikweb.dbp.my/wordpress/?p=910

Awang Sariyan. (2014). Peranan bahasa dalam pembinaan insan dan pembangunan negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2016). Buku penerangan Standard Kurikulum Sekolah Rendah (Semakan 2017). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2016). Buku penerangan Standard Kurikulum Sekolah Menengah (KSSM). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Banks, M. (2007). Using visual data in qualitative research. London: Sage Publications.

Beden, S. (2019). Prinsip dan strategi kesantunan penulisan dalam artikel ruangan agenda bahasa. Issues in Language Studies, 8(1), 105-129.

Brown, H. D. (1997). The place of moral and political issues in language pedagogy. Asian Journal of English Language Teaching, 7(1), 21–33

Farizah Hanim Ismail. (2010). Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan remaja di sekolah menengah: Suatu cabaran. Jurnal Linguistik, 10 (edisi khas), 1-17.

Hashim Hj Musa. (2008). Hati Budi Melayu: Pengukuhan Menghadapi Cabaran Abad ke-21. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Hashim Hj. Musa, Normahdiah Sheik Said, Rozita Che Rodi & Siti Sarah Ab Karim. (2012). Hati budi Melayu: Kajian keperibadian sosial Melayu ke arah penjanaan Melayu gemilang. GEMA Online™ Journal of Language Studies, 12(1), 163-182.

Hashim Hj. Musa, Rozita Che Rodi & Salmah Jan Noor Muhammad. (2014). Pelestarian Bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam persuratan dan pembudayaan ilmu, sains dan teknologi di rantau ini. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2(2), 3-19.

Hashim, N. H. (2000). Pemahaman guru terhadap penerapan nilai-nilai murni di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Laporan Penyelidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia.

Hesse-Biber, S.N & Leay, P. (2005). The practice of qualitative research. Thousand Oak, CA: Sage Publications.

Johnston, B. (2003). Values in English language teaching. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Kempson, Ruth. M. (1991). Teori semantik. (Terjemahan Zaiton Ab. Rahman). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Maslida Yusof dan Karim Harun (2015). Analisis lakuan tutur dalam ruangan status Facebook. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 31(2), 151-168.

Mohamad Khairi Haji Othman. (2014). Hubungan penerapan nilai murni dalam pengajaran Bahasa Melayu dengan penghayatan nilai murni pelajar. Journal of Human Development and Communication, 3(Edisi khas), 81-92.

Mohd Khaidir Abdul Wahab & Mohd Rashid Md. Idris (2016). Interprestasi guru Bahasa Melayu terhadap penyerapan elemen falsafah bahasa untuk penyatupaduan nasional: Satu kajian analisis keperluan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6(1), 1-15.

Mohd Khaidir Abdul Wahab, Mohd Rashid Md Idris & Abdul Kadir Ariffin (2016). Penyerapan elemen falsafah bahasa untuk penyatupaduan nasional: Satu kajian analisis keperluan terhadap guru Bahasa Melayu. Tinta Artikulasi Membina Ummah 2(1), 1-22.

Mohd Rashid Hj. Md Idris & Abu Hassan Abdul. (2012). Amalan falsafah pendidikan bahasa di sekolah menengah. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 3, 20-38.

Mohd Rashid Md. Idris, Norliza Jamaluddin, Abu Hassan Abdul & Adenan Ayob. (2012). Tatabahasa wacana. Selangor: Emeritus Publications.

Morris, P., & Morris, E. (1999). Civic education in Hong Kong: from depoliticisation to Chinese values. International Journal of Social Education, 14(1), 1–18.

Nor Fariza Mohd Nor, Harith Faruqi Sidek, Raja Noor Azri Raja Noor Afandi, Mohd Hanafiah Omar, Hazelina Ghazaly, Mohd Yazid Abzal Khan & Zulhaidi Amil. (2017). Kajian jati diri kakitangan dalam organisasi Universiti Kebangsaan Malaysia. GEMA Online® Journal of Language Studies, 17(4), 293-309.

Pink, S. (2001). Doing visual ethnography: Image, media and representation in reasearch. London: Sage Publications.

Rose, G. (2001). Visual methodologies: An introduction to the interpretation of visual materials. London: Sage Publications.

Rozita Che Omar & Jagdish Kumar. (2017). Penggunaan strategi komunikasi dalam rutin perundingan makna. GEMA Online® Journal of Language Studies, 17(1), 203-222.

Rozita Che Rodi. (2013). Bahasa sebagai cerminan nilai hati budi melayu dari sudut medan semantik. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Saimon, A., & Hamzah, Z. A. Z. (2019). Penggunaan kiasan dalam plot konflik filem: Satu analisis pragmatik. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 10, 37-74.

Saimon, A., & Hamzah, Z. A. Z. (2019). Ujaran saling memahami dalam Filem Nordin Ahmad. Issues in Language Studies, 8(1), 162-180.

Searle, J. R. (1983). Intentionality: an essay in philosophy of mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Shaaban, K. (2005). A proposed framework for incorporating moral education into the ESL/EFL classroom. Language, Culture And Curriculum, 18(2), 201–217.

Siti Nor Azhani Mohd Tohar, Adlina Ab Halim & Ku Hasnita Ku Samsu. (2017). Pengukuran tahap pemartabatan bahasa kebangsaan dalam kalangan mahasiswa institusi pengajian tinggi. GEMA Online® Journal of Language Studies, 17(2), 105-122.

Tajul Ariffin Noordin & Nor’Aini Dan. (1992). Pendidikan dan wawasan 2020. Kuala Lumpur: Arena Ilmu.

Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. (1993). Wawasan pendidikan: Agenda pengisian. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Zainal, M.Z. (2017). Lakuan ilokusi guru dalam pengajaran Bahasa Melayu. GEMA Online® Journal of Language Studies. 17(4), 191-208.

Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2005). Bahasa, konteks dan pemikiran kanak-kanak melayu: Satu analisis pragtmatik. Jurnal Bahasa. Vol. 5(2), 135-153.

Zakaria Kasa, Abdul Rahman Md. Aroff, Abdul Majid Mohd Isa & Rahil Hj. Mahyuddin. (1996). Penerapan nilai murni merentas kurikulum. Satu tinjauan. Laporan Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Pertanian Malaysia.

Zamri Salleh & Abdullah Sukor Shaari. (2009). Kesan modul unsur tautan terhadap pengajaran Bahasa Melayu. Malaysian Journal of Learning and Instruction,6, 55-78.

Zanariah Ibrahim, Maslida Yusof & Karim Harun. (2017). Analisis lakuan bahasa direktif guru pelatih dalam komunikasi di bilik darjah. Jurnal Melayu, 16(2), 163-178.

Downloads

Published

2024-01-04

How to Cite

Zainal, M. Z., Hassan, H., & Che Ahmad, A. (2024). Penerapan Teras Hati Budi Melayu dalam Pengajaran Bahasa Melayu melalui Lakuan Pertuturan Guru. PENDETA, 15(1), 1–15. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol15.1.1.2024

Issue

Section

Articles