Pengimbuhan Kata dalam Bahasa Iban

The Affixation of Words in Iban Language

Authors

  • Ericca Eanna Bidi Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan, Sarawak, MALAYSIA
  • Salbia Hassan Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan, Sarawak, MALAYSIA
  • Dayang Sariah Abang Suhai Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan, Sarawak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.2.5.2022

Keywords:

Bahasa Iban, proses pengimbuhan awalan, kata kerja terbitan, imbuhan awalan

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti pengimbuhan kata dalam bahasa Iban. Pengimbuhan kata yang dikaji menfokuskan kepada imbuhan awalan yang hadir di hadapan kata kerja yang terdapat dalam teks cerita rakyat. Terdapat dua objektif utama yang diketengahkan, iaitu mengenal pasti bentuk imbuhan awalan dan kata dasar serta menghuraikan proses pengimbuhan dalam kata kerja terbitan. Dari segi kaedah kajian pula, kaedah kualitatif berbentuk deskriptif dipilih untuk menerangkan pengimbuhan kata kerja dalam bahasa Iban. Selain itu, instrumen yang digunakan dalam kajian ini merupakan teks-teks cerita masyarakat Iban yang terdapat dalam sebuah buku yang diberi tajuk Tiga Ensera (The Tun Jugah Foundation, 2009). Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencatat dan menyenaraikan sejumlah kata kerja terbitan yang terdapat dalam teks cerita Indai Jubang (Sang Lamat, 2003), Kumang Bunsu Ikan Buing (Muda Sandin, 2004) dan Kumang Nyera (Mathew Banyin Nyaru, 2003) dan dianalisis dengan berlandaskan Teori Linguistik Struktural yang dipelopori oleh Ferdinand De Saussure (1960). Berpandukan hasil analisis data, jelas menunjukkan bahawa kata kerja terbitan dalam bahasa Iban dibentuk melalui proses pengimbuhan morfem awalan dengan kata dasarnya. Terdapat beberapa bentuk morfem awalan yang terlibat iaitu morfem awalan /be-/, /di-/, /te-/, dan /en-/ yang diimbuhkan pada fonem awal kata dasar. Selain itu, analisis kajian juga mendapati proses penyengauan atau nasalisasi berlaku dalam pembentukan kata kerja terbitan bahasa Iban yang dilambangkan dengan /N-/. Melalui analisis ini, jelas menunjukkan bahawa bahasa Iban membentuk kata terbitannya melalui proses pengimbuhan dan memiliki sebahagian bentuk imbuhan awalan yang berbeza dengan bahasa lain. Justeru, kajian ini dapat memberi pemahaman dan mengenal pasti pengimbuhan kata dalam bahasa Iban.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Khair Mohd Nor. (2017). Teks lengkap tatabahasa bahasa Melayu. Selangor: Pustaka DarulSalam.

Amir Hatin Asmali Jauhari & Nasrun Alias. (2018). Struktur pasif dalam Hikayat Hang Tuah: Kajian berdasarkan Teori Ubah Alfa. Jurnal Wacana Sarjana, 2(4), 1-15.

Anne Jeffery Kihob & Saidatul Nornis Mahali. (2021). Penguasaan murid tentang penggunaan imbuhan meN-, di- dan beR- dalam penulisan karangan respons terbuka. Jurnal Pusat Penataran Ilmu & Bahasa, 32(2), 89-110.

Asmah Omar. (1993). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Omar & Rosline Sandai. (2012). Morfologi bahasa Iban. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Asmah Omar. (2013). The Iban language of Sarawak: A grammatical description. Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.

Chong Shin, Gedat, R. & Mohammed Azlan Mis. (2019). Bahasa Remun di negeri Sarawak: Kajian perbandingan dengan bahasa Iban. GEMA Online Journal of Language Studies, 19(4), 203- 218.

Chong Shin. (2021). Iban as a koine language in Sarawak. Wacana, 22(1), 102-124.

Dedy Ari Asfar. (2016). Kearifan lokal dan ciri kebahasaan teks naratif masyarakat Iban. LITERA, 15(2), 366-378.

de Saussure, F. (1960). Course in General Linguistic. Payot: French.

International Phonetic Association. (1999). Handbook of the Internationl Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge, U.K: Cambridge University Press.

Ismail Dahaman. (2017). Canggihnya bahasa Melayu: Sistem pembentukan kata, unsur bergabung tutur bersambung. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jasmin Badruddin, Mohammad Nur Latif & Shahidi Abdul Hamid. (2014). Fonologi Bahasa Kantuk: Kekerabatan dan keeratannya dengan bahasa Iban dan dialek Melayu Semenanjung. Malaysian Journal of Society and Space, 1, 94-100.

Lee, P. L., & Goh, S. S. (2020). Perbandingan kata kerja berimbuhan meN- bahasa Melayu dan padanannya dalam bahasa Cina. Jurnal Bahasa, 20(1), 22-48.

Mohd Syuhaidi Abu Bakar & Aliffluqman Mohd Mazzalan. (2018). Aliran pertuturan bahasa rojak dalam kalangan pengguna Facebook di Malaysia. e-Academia Journal, 7(1), 61-71

Osup, C. (2015). Bahasa etnik Iban di Sarawak. Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu (RUMPUN), 3, 100-113.

Rahim Aman, Mohammad Nur Latif, & Shahidi Abdul Hamid. (2014). Memupuk perpaduan di Malaysia: Unsur-unsur penyatuan di sebalik imbuhan bahasa Iban Sarawak Purba. Malaysian Journal of Society and Space, 6, 187-205.

Rozita Buyoh, Wong, J. K. L. & Atin, V. P. (2017). Proses dan fungsi pengimbuhan awalan kata kerja terbitan bahasa Kadazandusun: Fokus, masa, aspek, ragam (FMAR). PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 8, 96-107.

Siti Nur Hidayah Abdullah & Jais Sahok. (2019). Sinonim leksikal dalam bahasa Iban dan Salako. Sains Humanika, 11 (2), 35-45.

Stephen, C., Osup, C. & Siti Saniah Abu Bakar. (2017). Faktor campur kod dalam kalangan masyarakat Iban di Sarawak. PENDETA, 8, 108-115

Swadesh, M. (1955). Towards greater accuracy in lexicostatic dating. International journal of American linguistic, 21(2), 121-137.

The Tun Jugah Foundation, Sarawak. (2009). Tiga ensera. The Tun Jugah Foundation.

Wayan Simpen. (2021). Morfologi: Kajian proses pembentukan kata. Jakarta: Bui Aksara.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Bidi, E. E., Hassan, S., & Abang Suhai, D. S. (2022). Pengimbuhan Kata dalam Bahasa Iban: The Affixation of Words in Iban Language. PENDETA, 13(2), 55–71. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.2.5.2022

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)