Kefahaman Masyarakat Terhadap Kewujudan Akronim Baharu Semasa COVID-19

Authors

  • Mary Fatimah Subet Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Malaysia Sarawak, Sarawak, MALAYSIA
  • Roslan Ali Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Malaysia Sarawak, Sarawak, MALAYSIA
  • Shahira Johan Universiti Islam Antarabangsa, Kuala Lumpur, MALAYSIA
  • Muhammad Zaid Daud Pusat Pembelajaran Bahasa, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Melaka, MALAYSIA https://orcid.org/0000-0002-4394-5181
  • Salbia Hassan Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Malaysia Sarawak, Sarawak, MALAYSIA
  • Dayang Sariah Abang Suhai Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Malaysia Sarawak, Sarawak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.edisikhas.8.2021

Keywords:

COVID-19, akronim, bahasa Melayu, mesej pesanan ringkas (SMS)

Abstract

Beberapa akronim baharu telah wujud sejak dunia dilanda pandemik COVID-19. Kajian ini bertujuan mengesan dan mengetengahkan beberapa akronim baharu dalam bentuk singkatan yang muncul daripada penularan COVID-19. Kajian berbentuk kualitatif dan kuantitatif ini menggunakan kerangka pengkategorian akronim Nik Safiah Karim et.al (2013). Data diperoleh melalui mesej pesanan ringkas (SMS) yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN). Sebanyak 200 kongsian SMS mulai 30 April 2020 hingga 26 Mei 2021 kepada pengguna talian telco telah dikenal pasti dan dianalisis. Kaedah pemerhatian informasi di laman sesawang serta borang soal selidik berstruktur dirangka untuk melengkapkan dapatan kajian. Sebanyak 152 orang responden telah terlibat dan dapatan kajian mendapati bahawa terdapat akronim popular yang berkaitan dengan COVID-19 telah berakar kukuh dalam ujaran bahasa seharian masyarakat Malaysia. Penemuan ini membuktikan bahawa kewujudan akronim baharu ini telah memperkaya dan menambah akronim sedia ada dalam bahasa Melayu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Hassan (2006). Morfologi. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Abdullah, N. A., & Daud, M. Z. (2020). Pemaknaan Semula Sinonim Leksikal “Nepotisme” Berteraskan Data Korpus: Analisis Pragmatik. LSP International Journal, 7(1), 61-79.

Berita Harian Online. Kronologi COVID-19 di Malaysia. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/666122/kronologicovid-19-di-malaysia

Derak, R., Manap, N. A., & Ahamad, A. (2021). Impak Pandemik COVID-19 dalam Penulisan Puisi di Malaysia. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12, 49-57.

Junaini Kasdan., Rusmadi Baharudin., & Anis Shahira Shamsuri. (2020). Covid-19 dalam Korpus Peristilahan Bahasa Melayu: Analisis Sosioterminologi. Journal of Language Studies, 20(3), 221-241. Capaian dari http://doi.org/10.17576/gema-2020-2003-13

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2020). COVID-19 Malaysia. Dilayari pada 17 Mac 2020 daripada http://covid-19.moh.gov.my/ Kronologi COVID-19 di Malaysia.

Majlis Keselamatan Negara (n.d.). Home [Facebook page]. Facebook. Dilayari pada 17 Mac 2020 daripada https://www.facebook.com/MajlisKeselamatanNegara/posts/2840199146082973/

Mustafa, A. S., & Yaakub, R. (2021). An Experimental Approach by Using WhatsApp for Teaching and Learning of Bahasa Malaysia to International Students at Engineering Campus, Universiti Sains Malaysia (USM) Due to Pandemic of COVID-19. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12, 1-9.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Musa & Abdul Hamid Mahmood (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Musa & Abdul Hamid Mahmood (2013). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

P. Veeramuthu, S., Abdul Rahman, M. L., & Harun, J. (2021). Persepsi Pelajar Terhadap Kesan Pembelajaran Kesusasteraan Melayu Secara Dalam Talian. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12, 58-71.

Raminah Hj. Sabran & Rahim Syam (1985). Kajian Bahasa. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Saimon, A., Abdul Latif, N. A., Abdul Rahim, N., Mohd Yusoff, A. I., & Mohammad, N. S. H. (2021). Tahap Pemahaman Pelajar terhadap Istilah Baharu COVID-19: Kajian terhadap Universiti Awam di Malaysia. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12, 33-48.

Subet, M. F., Ali, R., Hassan, S., Abang Suhai, D. S., Daud, M. Z., & Johan, S. (2021, September 8-9 Pandemik Covid-19 Memperkaya Akronim Bahasa Melayu. Kertas persidangan yang dibentangkan The 3rd International Conference on Language Studies (iCLS2021), Kuching, Sarawak.

Subri, M. R., Yaakub, R., & Boheran Nudin, A. (2021). Pelaksanaan Pengajaran Guru Cemerlang dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu ketika Pandemik COVID-19: Satu Kajian Kes. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12, 21- 32.

Suliman, M. S., Hiroyuki, Y., Ab. Jabar, N., Xuan, L. Y., & Mat Daud, M. S. (2021). Impak Pandemik COVID-19 terhadap Bidang Bahasa, Sastera dan Budaya di Malaysia. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12, 10-20.

Tan, K.H., Woods, P., Hazita Azman, Imran Ho Abdullah, Ruzy Suliza Hashim, Hajar Abdul Rahim, Mohd Muzhafar Idrus, Nur Ehsan Mohd Said, Lew, R., & Kosem, I. (2020). COVID-19 Insights and Linguistic Methods. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language and Studies, 26(2), 1-23. http://doi.org/10.17576/3L-2020-2602-01

Tengku Yahya, T. S., & Haron, R. (2021). Daya Ujaran dalam Wacana Perutusan Perdana Menteri Mengenai COVID-19. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12, 72-80.

Wahyu Oktovia & Nur Hayati. (2020). Pola Karakteristik Ragam Bahasa Istilah Pada Masa Pandemi COVID 19 (CORONAVIRUS DISEASES 2019). Tabasa: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, 1(1), 1-15. https://ejournal.iainsurakata.ac.id/index.php/tabasa

World Health Organization (n.d.). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Downloads

Published

2021-12-21

How to Cite

Subet, M. F., Ali, R., Johan, S., Daud, M. Z., Hassan, S., & Abang Suhai, D. S. (2021). Kefahaman Masyarakat Terhadap Kewujudan Akronim Baharu Semasa COVID-19. PENDETA, 12, 81–90. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.edisikhas.8.2021