Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Multimedia dalam Pendidikan Islam: Satu Perbincangan

Transformation of Multimedia Teaching and Learning in Islamic Education: A Discussion

Authors

  • Muhammad Zulazizi Mohd Nawi Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/jictie.vol7.2.2.2020

Keywords:

teknologi multimedia, transformasi, pengajaran dan pembelajaran, pendidikan Islam

Abstract

Abstrak

Artikel ini membincangkan satu kajian yang menelusuri transformasi pengajaran dan pembelajaran melalui teknologi multimedia bagi memastikannya menjadi agenda utama dalam pendidikan Islam. Keperluan ini wujud disebabkan pendekatan yang dibawa ialah signifikan dan sesuai dilakukan selaras dengan Pendidikan Abad Ke-21 (PAK21) yang banyak memfokuskan pembinaan kemahiran-kemahiran yang meliputi kemahiran berkomunikasi, kemahiran 4M (membaca, mengira, menulis dan menaakul), kemahiran sains dan reka bentuk teknologi, kemahiran interpersonal dan intrapersonal dan lain-lain lagi secara syumul. Pendekatan sebegini juga dipercayai dapat memberikan peluang kepada para pelajar untuk mempelajari pendidikan Islam dengan lebih komprehensif. Justeru, diharapkan guru juga dapat menjadi peneraju perubahan, pemikir holistik serta pemangkin kepada kejayaan sistem pendidikan negara ini selain dapat memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar supaya penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran dapat ditingkatkan.

Abstract

This article discusses a study that explores the transformation of teaching and learning approaches through multimedia technology to ensure that it is the main agenda in Islamic education. This need exists because the approach taken is significant and appropriate in line with 21st Century Education (PAK21) which focuses on building skills including communication skills, 4M skills (reading, counting, writing, and reasoning), science skill and design technology skill, interpersonal and intrapersonal skills and so on. This approach is also believed to provide opportunities for students to study Islamic education more comprehensively. Hopefully, teachers can also be leaders in change, holistic thinkers, and catalyst for the success of the country's education system besides playing a key role in guiding students to increase student engagement in learning activities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Majeed, A.B., & Othman, S. (1998). Cabaran Teknologi Maklumat dan Internet: Agenda Umat Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Abdul Talib, N.S., Awang, M.M., Abdul Ghani, K., & Yusuff, N.A. (2019). Penggunaan multimedia dalam mata pelajaran sejarah. INSANIAH: Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 2(2), 1-13.

Adzhar, H., Karim, A.A., & Sahrin, M.U. (2017). Pembangunan Instrumen Penerimaan E-Pembelajaran Pelajar Pascasiswazah Menggunakan Analisis Rasch (Development Instrument Acceptance of E-learning Postgraduate Students Using Rasch Analysis). Jurnal Pendidikan Malaysia, 42(2), 1-12.

Aina, M. (2013). Efektifitas Pemanfaatan Multimedia Interaktif Pembelajaran Ipa-Biologi Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pria Dan Wanita Smp 19 Kota Jambi. Dalam prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung, 125-130.

Alimom & Mohd Azlan. (2019). Koswer Pembelajaran Interaktif Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah: Penceritaan Khulafa Al-Rasyidin. Journal of Education and Social Sciences, 13(1), 53-60.

All, A., Nuñez Castellar, E. P., & Van Looy, J. (2016). Assessing the effectiveness of digital game-based learning: Best practices. Computers & Education, 92–93(April), 90–103. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.10.007

Azhar Stapa, Mohamad Ibrahim & Amri Yusoff. (2017). Kolaborasi dalam Pendidikan Vokasional: Mewujudkan Pembelajaran Teradun Melalui Teknologi Web 2.0. Journal of ICT in Education (JICTIE), 4, 35-51.

Basri, A.A & Lakulu, M.M. (2018). Kesan Penggunaan Teknik Inkuiri Penemuan Berbanding Tutorial dalam Pembinaan Koswer terhadap Pencapaian Pelajar. Journal of ICT in Education (JICTIE), 5, 40-47.

Berita Harian. (2020, April 21). Sedia hadapi kelas maya sesuai normal baharu. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/04/679003/sedia-hadapi-kelas-maya-sesuai-normal-baharu

Cooper, G. (1998). Research into cognitive load theory and instructtional design at University of New South Wales (UNSW). Url (last checked 1 December 2006). Retrieved from http://projects.ict.usc.edu/itw/materials/clark/UNSW.htm

Dale, E. (1946). Audio visual methods in teaching. New York: Dryden Press.

Dunn, R. & Dunn, K. (1978). Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach. Reston. Virginia: Reston Publishing.

Eldy, E.F. & F. Sulaiman. (2015). E-learning in physics courses: A preliminary findings of students’ acceptance. International Journal of Technical Research and Applications, Special Issue, 30, 21-23.

Fitra, A. & Andrijanto, D. (2013). Pengaruh Media Audiovisual Pembelajaran Servis Forehand Dan Backhand Terhadap Hasil Belajar Servis Pada Permainan Tenis Meja (Studi Pada Siswa Kelas X-1 Dan X-5 Sma Negeri 3 Pamekasan). Jurnal Pendidikan Jasmani, 1(3), 1-10.

Gan, B., Menkhoff, T., & Smith, R. (2015). Enhancing students’ learning process through interactive digital media: New opportunities for collaborative learning. Computers in Human Behavior, 51, 652–663. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.048

H. Osman, R. &. Nasir, M.S. (2011). Karya Al Tawabi’ wa Al Zawabi’ oleh Ibn Shuhayd dan Risalat Al Ghufran oleh Al-Ma’ari: Satu Adaptasi Daripada Peristiwa Isra’ Mi’raj. Dinika Journal of Islamic Studies, Surakarta, Indonesia, 8(1), 1- 16.

Hamzah, H., Samuel, J.N., & Rafidah Kastawi. (2008). Perkembangan kanak-kanak untuk program perguruan pendidikan rendah pengajian empat tahun. Kumpulan Budiman: Subang Jaya.

Hj Mak Din, H.A., Zainal Arifin, A.N., & Mohamed Masrop, N.A. (2014). Permainan Pendidikan Digital: Satu Kajian Awal. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Sulaiman Shah, 1, 20-27.

Hussin, Z., Siraj, S., Darusalam, G. & Mohd. Salleh, N.H. (2013). Kajian Model Blended Learning Dalam Jurnal Terpilih: Satu Analisa Kandungan. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 1(2), 20-31.

Ismail, A., Salleh, S., & Jemali, M. (2016). Analisis Bentuk Didikan Ibu Bapa Bagi Membentuk Sahsiah Cemerlang: Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka. Perspektif: Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 8(2), 1 - 10. Retrieved from http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PERS/article/view/1737

Ismail, I. (1998). Matematik dan masyarakat. Jurnal Akademik Maktab Perguruan Kota Bahru, 6, 30-35.

Ishak, A., Kasa, Z., Selamat, M.H., & Abu Samah, B. (2009). Perbandingan Pengajaran Berasaskan Multimedia dan Tradisional ke Atas Pencapaian Matematik dan Sikap Matematik di Kalangan Pelajar Berisiko. Jurnal Teknologi Maklumat & Multimedia, 1(6), 1-11.

Isman, A., Aydin, C.H., & Simsek, I. (2015). The Online Journal of Distance Education and e-Learning. The Online Journal of Distance Learning and E-learning, 3(2), 71.

Jaafar, N. & Tamuri, A.H. (2012) Hubungan antara efikasi kendiri dengan kualiti guru pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia. JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education, 5(1), 41-60, ISSN 1985-6236.

Jamaludin, H. & Tasir, Z. (2001). Pengenalan Kepada Multimedia. Kuala Lumpur, Venton Publishing.

Martias, E. (2010) Pentingnya integrasi ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Tesis Sarjana Muda. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kaimin, S.K., & Che Noh, M.A. (2016). Kaedah Media Audio Visual Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Wacana Pendidikan Islam Siri II, 2016 Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Bangi, 15-16 November 2016, 1-10.

Kassim, Z. & Abdul Razaq Ahmad, A.R. (2010). E-Pembelajaran: Evolusi Internet Dalampembelajaran Sepanjang Hayat. In proceedings of Regional Conference on Knowledge Integration in ICT 2010, 209-218.

Kementerian Pendidikan Malaysia (Unit Komputer dalam Pendidikan). (2001). Pembangunan Pendidikan 2001-2010 Perancangan Bersepadu Kecermelangan Pendidikan. Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Koderi, R. (2015). Multimedia Interaktif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Dalam prosiding Teknologi Pendidikan Universitar Sebelas Maret. 1(1), 102-114.

Khairuddin, N.S. & Mailok, R. (2020). Pembelajaran Berasaskan Permainan Dalam Mata Pelajaran Sejarah Menggunakan Teknik Mnemonik. Journal of ICT in Education (JICTIE), 7(1), 9-15.

Mahamod, Z. & Embi, M.A. (2008). Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma Publication Sdn. Bhd.

Md Ibharim, L.F., & Mohamad Yatim, M.H. (2014). Kreativiti dan Kemahiran Kanak-Kanak dalam Mereka Bentuk Permainan Digital bagi Tujuan Pembelajaran. Journal of ICT in Education, 1, 87-100.

MdSharif, N. (2012) Kesan penggunaan multimedia dalam kalangan pelajar politeknik yang berbeza gaya kognitif. Tesis Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohid, S.Z., Ramli, R., Abdul Rahman, K., & Shahabuddin, N.N. (2018). Teknologi Multimedia Dalam Pendidikan Abad 21. In proceedings of the 5th International Research Management & Innovation Conference (5th IRMIC 2018). Palm Garden Hotel, Putrajaya 7 August 2018, 1-9.

Munusamy, T. & Mohamad Yatim, M.H. (2017). Keberkesanan Penggunaan Kaedah Frog VLE Terhadap Pencapaian Matematik Sekolah Rendah. Journal of ICT in Education (JICTIE), 4, 66-73.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. 9(5), On the Horizon: MCB University Press

Putra, C.A. (2018). Pemanfaatan Teknologi Multimedia untuk Media Instruksional. Journal of ICT in Education (JICTIE), 5, 1-8.

Rahman, S., M. Yasin, R., Salamuddin, N., & Surat, S. (2014). The Use of Metacognitive Strategies to Develop Research Skills among Postgraduate Students. Asian Social Science, 10(19), 271-274.

Rahman, S., Yasin, R.M., Jusoff, K., Ariffin, S.R., Hayati, N., & Yusof, S. (2011a). The promotion of metacognitive development in the classroom. Worlds Applied Sciences Journal, 13(1), 95-99.

Rogers, C. & Freiberg, J. (1994). Freedom to Learn. (3rd ed.). New York : Macmillan.

Rosni, A. (2000). Pembangunan perisian multimedia Ekonomi Asas bagi Tajuk “Pengenalan kepada Ekonomi”. Tesis Sarjana Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Setiawan, A., Suryani, N., & Asrowi. (2017). Urgensi Pemanfaatan Multimedia pada Pendidikan Agama Islam Jenjang SMK. Teknodika, 15(1), 41-48. Retrieved from https://doi.org/10.20961/teknodika.v15i2.34742

Said., C.S., Umar., I.N., Muniandy., B. & Desa, S. (2015). Aplikasi Teknologi Multimedia dalam Pembelajaran Sains Biologi: Kesan Terhadap Pelajar Berbeza Tahap Keupayaan Spatial. Journal of ICT in Education (JICTIE), 2, 15-25.

Syaibani, A. (1997). Falsafah Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Suparman, R.H. et al. (2016). WLA 104/03 Pengajian Islam. Georgetown, Pulau Pinang: Universiti Terbuka Wawasan.

Wanda Wibawanto. (2017). Desain dan Pemrograman Multimedia Pembelajaran Interaktif. Cerdas Ulet Kreatif.

Wan A.R. & Yunus, F. (2017). Cabaran Dalam Meningkatkan Kemahiran Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah: Penaksiran Autentik Sebagai Alternatif. Dalam prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial & Kemanusiaan, 1-8.

Wilson, D., Calongne, C., & Henderson, B. (2015). Gamification Challenges and a Case Study in Online Learning. Internet Learning, 4(2).

Yusopp, A. (2002). Kurikulum Baru Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia Menghadapi Era Globalisasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaibon, S. B. (2015). User testing on game usability, mobility, playability, and learning content of mobile game-based learning. Jurnal Teknologi, 77(29), 131-139.

Downloads

Published

2020-06-06

How to Cite

Mohd Nawi, M. Z. (2020). Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Multimedia dalam Pendidikan Islam: Satu Perbincangan: Transformation of Multimedia Teaching and Learning in Islamic Education: A Discussion. Journal of ICT in Education, 7(2), 14–26. https://doi.org/10.37134/jictie.vol7.2.2.2020