Mengenal Pasti Tahap Kesediaan Penggunaan Webinar bagi Subjek Intervensi dalam Pendidikan Khas di UPSI

Identifying the Level of Readiness for the Use of Webinars for Intervention Subjects in Special Education at UPSI

Authors

  • Nurul Hidayah Ishak Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Ashardi Abas Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/jictie.vol8.sp.1.4.2021

Keywords:

Penggunaan, webinar, pembelajaran dalam talian, UPSI

Abstract

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan pelajar mengikuti pembelajaran dalam talian menggunakan webinar bagi subjek Intervensi dalam Pendidikan Khas di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Kajian ini dihasilkan berdasarkan tiga penyataan masalah iaitu terdapat sesetengah pelajar kurang kemahiran menggunakan medium webinar untuk pembelajaran dalam talian, kekurangan kemudahan peranti dalam mengakses pengajaran dalam talian dan cabaran pelajar ISMP melestarikan pembelajaran dalam talian untuk kursus Intervensi dalam Pendidikan Khas. Metodologi kajian adalah kaedah kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal selidik untuk mengumpul data. Pengumpulan data untuk soal selidik mengandungi tiga aspek yang diambil perhatian dalam kajian ini iaitu domain pengetahuan, kemudahan peranti dan cabaran dalam pembelajaran atas talian menggunakan webinar. Google form digunakan sebagai platform membina soal selidik dan edaran soal selidik dilakukan dalam talian menggunakan aplikasi Whatsapp dan penghantaran pautan ke dalam emel responden. Responden adalah terdiri daripada pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang sedang mengambil subjek Intervensi dalam Pendidikan Khas. Hasil analisis untuk kajian ini menunjukkan domain pengetahuan mendapat min 3.46, aspek kemudahan peranti mendapat min 3.84 dan aspek cabaran mendapat nilai min 3.51. Nilai min keseluruhan adalah 3.60. Kesimpulannya, kesediaan pelajar terhadap penggunaan webinar menunjukkan kesan positif dalam subjek Intervensi dalam Pendidikan Khas.

Abstract
The purpose of this study was to identify the level of readiness of students to follow online learning using webinars for subject Intervention in Special Education at Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). This study was produced based on three problem statements. Number one, there are some students lacking skills in using webinar medium for online learning, problem number two is lack of device facilities in accessing online teaching and problem number three is the challenge of ISMP students to preserve online learning for subject Intervention in Special Education. The research methodology is using quantitative methods and questionnaire instruments were chosen to collect data. Data collection for the questionnaire contains three aspects that are given attention into this study, first the domain of knowledge, second, device facilities and third challenges in online learning using webinars. Google form is used as a platform to build questionnaires and the distribution of questionnaires is done online using the WhatsApp application and sending links into respondent emails. Respondents are students of Sultan Idris University of Education who are taking the subject of Intervention in Special Education. The results of the analysis for this study showed that the knowledge domain got a mean of 3.46, the aspect of device convenience got a mean of 3.84 and the challenge aspect got a mean value of 3.51. The overall mean value is 3.60. In conclusion, student’s readiness for the use of webinars shows a positive effect in the subject of Interventions in Special Education.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahrens, A., Zaščerinska, J., Hariharan, R., Andreeva, N. (2016). Educators’ Opinion on Webinars in Higher Education. Dalam Proceedings of the International Scientifical Conference Society, Integration, Education, Volume 1 Higher Education Pedagogy, May, 27th-28th, 2016, pp. 15-27. http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1488.

Chandrakar, R., Kushwaha, A., & Choubey, N. (2015). Evaluation of routing protocols AODV, DSR and DSDV to enhance video transmission over Mobile Ad hoc Networks. Dalam 2015 International Conference on Signal Processing and Communication Engineering Systems. http://dx.doi.org/10.1109/spaces.2015.7058217

Fadhilah Mat Yamin & Wan Hussain Wan Ishak (2016). Penerimaan dan Kepuasan Pelajar Terhadap Penggunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran. Dalam Proceedings of National Innovation and Invention Competition through Exhibition (iCompEx'16), 1-8.

Faizatul Hafilah Abdul Halim & Nor Syahilia Aris (2016). Persepsi pelajar terhadap pembelajaran teradun (blended learning). Journal on Technical and Vocational Education, 1(2), 53-63.

Filius, R. M., Kleijn, R. A. M., Uijl, S. G., Prins, F. J., van Rijen, H. V. M., & Grobbee, D. E. (2019). Audio peer feedback to promote deep learning in online education. Journal of Computer Assisted Learning, 35(5), 607-619. https://doi.org/10.1111/jcal.12363

Gonzales, A. L., McCrory Calarco, J., & Lynch, T. (2020). Technology problems and student achievement gaps: a validation and extension of the technology maintenance construct. Communication Research, 47(5), 750–770. https://doi.org/10.1177/0093650218796366

Henrie, C. R., Halverson, L. R., & Graham, C. R. (2015). Measuring student engagement in technology-mediated learning: A review. Computers & Education, 90, 36-53. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.09.005

Hudiya Adzhar, Fariza Khalid dan Aidah Abdul Karim (2017). Penggunaan massive open online course (MOOC) sebagai kaedah pembelajaran baharu. Pembelajaran Abad ke-21: Trend Integrasi Teknologi, 179-188.

Indrawati & Muhammad Nicky Has (2016, September). Examining factors influencing webinar adoption using UTAUT model (Case study at distance learning program, ABC University, Bandung-Indonesia 2016). Dalam 2016 IEEE Asia Pacific Conference on Wireless and Mobile (APWiMob) (pp. 52-58). IEEE. https://doi.org/10.1109/APWiMob.2016.7811434

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Putrajaya, Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Khechine, H., & Lakhal, S. (2018). Technology as a double-edged sword: from behavior predictionwith utaut to students'outcomes considering personal characteristics. Journal of Information Technology Education, 17, 63-102. https://doi.org/10.28945/4022

Mohd Paris Saleh & Saedah Siraj (2017). Analisis keperluan pembangunan model pengajaran M-Pembelajaran mata pelajaran Sejarah sekolah menengah. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 4(4), 12-24.

Mukhtar, K., Javed, K., Arooj, M., & Sethi, A. (2020). Advantages, limitations and recommendations for online learning during COVID-19 pandemic era. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(COVID19-S4), S27. 10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2785

Norazah Nordin ,Sham Ibrahim, Zamri Mahamod, & Mohd. Izham Mohd. Hamzah (2009). Reka bentuk dan pembangunan pembelajaran atas talian menggunakan sumber terbuka dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan. ASEAN Journal of Teaching Learning in Higher Education, 1(2),47-58.

Norlia Harun & Faizah A. Ghani (2016). Kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik amalan belajar pelajar berpencapaian rendah sekolah berasrama penuh. Jurnal Kemanusiaan, 14(3), 40-52.

Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 3(2), 333-352. https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i2.945

Pejabat Perdana Menteri (2020). Perutusan Khas YAB Perdana Menteri Mengenai COVID-19 – 16 Mac 2020. https://www.pmo.gov.my/ms/2020/03/perutusan-khas-yab-perdana-menteri-mengenai-covid-19-16-mac-2020-2/?fbclid=IwAR0J7AQXaKq-n-gW23n4m7VKb072wuZhJDMvbynkjTbnGdeaLZaIvFeGBc8

Rafiza Abdul Razak (2017). Strategi pembelajaran aktif secara kolaboratif atas talian dalam analisis novel Bahasa Melayu. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 1(3), 34-46.

Sakulwichitsintu, S., Colbeck, D., Ellis, L., & Turner, P. (2018). A Peer Learning Framework for Enhancing Students’ Learning Experiences in Online Environments. Dalam 2018 IEEE 18th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT).. http://dx.doi.org/10.1109/icalt.2018.00123

Sarada, W., & Prasanna, B. L. (2017). The impact of learning technologies in classroom instruction. Dalam 2017 IEEE International Conference on Circuits and Systems (ICCS). . http://dx.doi.org/10.1109/iccs1.2017.8325985

Shamima Raihan Manzoor & Abdullah Al Mahmud (2015). Use of ICT in teaching introductory marketing principles at tertiary level in Malaysia: teaching convenience, learning enhancement and weak learner support. Proceedings of Kuala Lumpur International Communication, Education, Language and Social Sciences 1 (KLiCELS1).

Subramaniam, T. S., Shaari, N. A., Hamzah, N., Ariffin, A., & Rubani, S. N. K. (2018). Pembangunan dan Pengujian Aktiviti Pembelajaran Berasaskan MOOC untuk Kursus Diagnous dan Senggaraan Audio Video. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 11-25.

Syed Lamsah Syed Chear (2017). Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Aplikasi Whatsapp dan Telegram di Universiti Swasta (Teaching and Learning Through WhatsApp and Telegram Application at a Private University). Jurnal Pendidikan Malaysia (Malaysian Journal of Education), 42(2), 87-97.

Varier, D., Dumke, E. K., Abrams, L. M., Conklin, S. B., Barnes, J. S., & Hoover, N. R. (2017). Potential of one-to-one technologies in the classroom: teachers and students weigh in. Educational Technology Research and Development, 65(4), 967-992. https://doi.org/10.1007/s11423-017-9509-2

Welsh, K. E., Mauchline, A. L., Powell, V., France, D., Park, J. R., & Whalley, W. B. (2015). Student perceptions of iPads as mobile learning devices for fieldwork. Journal of Geography in Higher Education, 39(3), 450-469. https://doi.org/10.1080/03098265.2015.1066315

Wen, S. T., Zheng, W., & Zhu, C. Y. (2020). Practice of Virtual Simulation Experiment on Principle of Computer Organization. Dalam DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, pp 201-2015 https://doi.org/10.12783/dtssehs/eelss2020/34617

Yilmaz, O. (2016). E-Learning: Students Input for Using Mobile Devices in Science Instructional Settings. Journal of Education and Learning, 5(3), 182-192.

Yang, F., & Li, F. W. (2018). Study on student performance estimation, student progress analysis, and student potential prediction based on data mining. Computers & Education, 123, 97-108. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.04.006

Zoumenou, V., Sigman-Grant, M., Coleman, G., Malekian, F., Zee, J. M., Fountain, B. J., & Marsh, A. (2015). Identifying best practices for an interactive webinar. Journal of Family & Consumer Sciences, 107(2), 62-69.

Downloads

Published

2021-07-04

How to Cite

Ishak, N. H., & Abas, A. (2021). Mengenal Pasti Tahap Kesediaan Penggunaan Webinar bagi Subjek Intervensi dalam Pendidikan Khas di UPSI: Identifying the Level of Readiness for the Use of Webinars for Intervention Subjects in Special Education at UPSI. Journal of ICT in Education, 8(3), 38–49. https://doi.org/10.37134/jictie.vol8.sp.1.4.2021