Pelaksanaan PBS Guru-Guru PSV Hilir Perak dan Bagan Datuk dalam Pengajaran dan Pelajaran Berasaskan Estetik

Implementation of PBS among Art Teachers in District of Hilir Perak and Bagan Datuk in Aesthetic Based Teaching and Education

  • Lee Hoi Yeh
  • Mohd Zahuri Khairani
Keywords: Pelaksanaan, Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS),, Pendidikan Seni Visual,, Estetik

Abstract

PBS diperkenalkan bagi mempertingkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia, melahirkan masyarakat yang berdaya saing, mempunyai nilai moral yang tinggi dan relevan dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan matlamat pendidikan negara. Kajian ini bertujuan meneroka pelaksanaan (PBS) guru-guru PSV Hilir Perak dan Bagan Datuk dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan estetik. Fokus kajian  adalah meneliti kesediaan guru-guru PSV Hilir Perak dan Bagan Datuk dalam melaksanakan PBS PSV. Kajian kes ini dilakukan di Sekolah Kebangsaan Hilir Perak dan Bagan Datuk yang terdiri daripada dua orang pentadbir sekolah dan sebelas orang guru Sekolah Kebangsaan di bandar dan luar bandar. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpul menggunakan kaedah temu bual, pemerhatian, rakaman visual dan kajian dokumen. Data-data yang diperolehi akan dianalisis secara berterusan semasa di lapangan menggunakan model alir Miles dan Huberman. Manakala kajian ini akan menggunakan konsepkonsep estetik sebagai konsep utama dan model Assure. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan Pendidikan Seni Visual dalam kalangan murid di Hilir Perak dan memberi kefahaman kepada guru-guru PSV tentang pelaksanaan PBS yang berlandaskan estetik.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-05-01
How to Cite
Yeh, L. H., & Khairani, M. Z. (2019). Pelaksanaan PBS Guru-Guru PSV Hilir Perak dan Bagan Datuk dalam Pengajaran dan Pelajaran Berasaskan Estetik. KUPAS SENI: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni, 6. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JSPS/article/view/2275