Eksperimentasi tanah liat habu sebagai refleksi kreatif seni seramik kontemporari

Experimentation on habu’s clay as a creative reflection on contemporary ceramic art

Authors

  • Muhammad Safwan Shariff Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Tajul Shuhaizam Said Fakulti Seni, Komputeran Dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Harozla Ramli Fakulti Seni, Komputeran Dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol8.1.4.2020

Keywords:

Mendakan tanah, Mendakan lumpur, studio praktis, seni seramik, kontemporari

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti kebolehgunaan mendakanTapak PelupusanHabu sebagai refleksi kreatif seni seramik kontemporari.  Kaedah ekspirementasi secara studio praktis diaplikasi dalam merekacorak untuk menghasilkan seramik kontemporari berasaskan Mendakan Tapak Pelupusan Habu. Kaedah kualitatif dengan ujikaji berdasarkan studio praktis untuk menguji kadar keplastikan dan kebolehkerjaan mendakan Tapak Pelupusan Habu sebagai refleksi kreatif seni seramik kontemporari yang diperolehi dari Tapak Pelupusan Habu di Cameron Highlands. Sampel dikodkan dan dibahagikan kepada 2 kategori pengkelasan, iaitu H1 tidak diproses dan H2 diproses. Bagi pemprosesan sampel dan pengkodan sampel Tapak Pelupusan Habu 1 (H1) dan MTLS Tapak Pelupusan Habu 2 (H2). Selain itu, teknik press moulddiaplikasikan dalam penghasilan seramik kontemporari untuk mendapatkan nilai estetika yang menarik. Hasil dapatan kajian menunjukkan sampel mendakan di Tapak Pelupusan Habu mempunyai sifat keliatan tanah yang kurang memuaskan dengan kadar keplastikan yang kurang memuaskan, namun kebolehkerjaan yang tinggi berdasarkan rekacorak yang dikenakan. Selain itu, sampel H1 & H2 boleh dijadikan refleksi kreatif seni seramik kontemporari serta dapat mengadaptasikan teknik asas seramik berserta ciri-ciri estetika yang unik dari segi rekacorak, fungsi dan warna seramik kontemporari. Kesimpulannya, kaedah dan prosedur baru mendakan Tapak Pelupusan Habu ini boleh dikomersilkan dengan mengembangkan dan memperluaskan lagi aplikasi kreatif seni seramik kontemporari ini. Akhir sekali, ianya dapat menyelesaikan masalah longgokan mendakan lumpur sungai di Tapak Pelupusan Habu dengan menyumbang kepada kaedah penggunaan semula bahan baru secara maksimum dalam industri seramik di Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anne Lightwood, Published by The Crowood Press Ltd, United Kingdom (2000),ISBN 10: 1861263376 ISBN 13: 9781861263377.Working with Paperclay and Other Activities (Hardback)

Anne Lightwood (2000) Working with paper clay. London:The Crowood Press Ltd, hlm.20. Ibrahim Komoo (1987). Proses Eksogen. DBP : Kuala Lumpur. Lihat M/S 32 – 53.

Seels, B. B., & Richey, R. C. (1994). Instructional technology: The definition and domains of the field. Washington

DC: Association for Educational Communications and Technology.

Tajul Shuhaizam Bin Said,Kod Penyelidikan UPSI;02-04-22-03,2004, Eksperimentasi Bahan Alam dan Tanah Liat

Sebagai Satu Hasil Karya Seramik

Tajul Shuhaizam Said, Mengenali Tanah Liat dan Jasadnya dalam Mohd Johari Ab. Hamid (2006)(ed.) Metodologi

pendidikan seni visual, Tanjung Malim:Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris,hlm.101.

Will Levi Marshall (2002) Clai (Online). (Accessed 11 Disember 2005). Availabe from World Wide Web: http://www.ruffordceramiccentre.org.uk/ceramic/history/index.

Winstedt, R.O. 1925. Malay industries: Arts and crafts. Papers on Malay subject. Kuala Lumpur: F.M.S. Government Press.

Wray,L.1903. The Malayan Pottery of Perak. The Journal of The Anthropological Institute of Great Braiain and Ireland 33: 24-25

Downloads

Published

2020-05-30

How to Cite

Shariff, M. S., Said, T. S., & Ramli, H. (2020). Eksperimentasi tanah liat habu sebagai refleksi kreatif seni seramik kontemporari: Experimentation on habu’s clay as a creative reflection on contemporary ceramic art. KUPAS SENI, 8(1), 35–42. https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol8.1.4.2020

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>