Al-Ihsan dalam Kumpulan Cerpen Yunda

Al-Ihsan in Yunda’s Short Stories

Authors

  • Hashim Ismail Pengarah Pusat Kajian Kecermelangan Melayu Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.fa.3.2022

Keywords:

al-Ihsan, strategi naratif, sastera kontemporari, sastera berunsur Islam, sastera Sabah

Abstract

Karya kontemporari dalam sastera Melayu telah memasuki satu era yang kembali ke tahap pengukuhan unsur-unsur Islam dari segi kepengarangannya. Islam semakin dilihat sebagai satu ajaran yang membentuk kesempurnaan pemikiran insaniah dan menjadi pedoman dalam menangani krisis kemanusiaan. Kemanusiaan dan krisis kemanusiaan pada era pascamoden kini kian mencabar. Oleh yang demikian, Islam didapati menjadi teras yang melandasi kebanyakan karya kontemporari. Kesedaran ini adalah sejajar dengan penyebarluasan falsafah kemanusiaan dan ketuhanan yang lengkap diturunkan sebagai ajaran wahyu. Segala bentuk perlakuan adalah menuju kepada insanul kamil, bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sehubungan dengan itu, tulisan ini menggarap konsep al-Ihsan dalam karya yang kembali diperkukuhkan secara sedar dalam tindakan pemikiran pengarang melalui strategi naratifnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengenal pasti unsur-unsur al-Ihsan dalam karya kreatif, dan selanjutnya bertujuan untuk menganalisis dan menilai sejauhmana konsep al-Ihsan terpapar di dalam teks, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung melalui strategi naratif pengarang. Bagi kajian kes, dipilih sebuah kumpulan cerpen berjudul YUNDA, karya Juri Durabi (2016). Melalui analisis konsep al-Ihsan dibincangkan samaada strategi naratif pengarang dapat memberikan impak yang berkesan terhadap pemikiran pengarang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul, A. H., Din, G., Twahir @ H. Tahir, W., & Ariffin, M. S. (2016). Retorika Dakwah dalam Autobiografi- Perjalananku Sejauh Ini dan Kenang-Kenangan Hidup. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 7, 9-24. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1188.

Ali, A. H. (2011). Konsep Keindahan dalam Kesusasteraan Melayu Tradisional. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 2, 99-117. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1109.

Abu Hamid Al-Ghazali. (1998). Imam Al-Ghazali – Tauhidullah Risalah Suci Hujjatul Islam. Terjemahan Bab 2 dari Ar-Risaalatul Qudsiyah fi Qawaa’idil ‘Aqaaid’ (t.t). Surabaya: Penerbit Risalah Gusti.

Ahmad Kamal Abdullah. (1989). Unsur-Unsur Islam dalam Puisi Melayu Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Kamal Abdullah. (1985). Unsur-unsur Islam dalam Puisi Melayu Moden. Tesis Sarjana Sastera (MA). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Aminoh Yasalae. (2009). Penerapan teori Takmilah dalam sajak-sajak Melayu Patani. Tesis Sarjana (MA). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Faridah Mohammad Saad. (2006). Aplikasi takmilah dalam puisi Al Amin. Tesis Sarjana (MA), Serdang: Universiti Putra Malaysia.

H. A. Hafizah Dasuki & H. Kafrawi Ridwan. (2006). Ensiklopedia Islam. Jilid Dua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Juri Durabi. (2016). Kumpulan Cerpen YUNDA. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.

Kamariah Kamarudin. (2011). Takmilah dalam Novel Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mana Sikana. (2008). Teori dan Kritikan Sastera Malaysia. Bangi: Pustaka Karya.

Md. Salleh Yaapar. (1994). Mysticism and poetry: A hermeneutical reading of the poems of Amir Hamzah. Thesis (Ph.D.) Temple University.

Md. Salleh Yaapar. (1995). Mysticism and Poetry: A Hermeneutical Reading of the Poems of Amir Hamzah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mustafa Haji Daud. (1988). Beberapa Aspek Pemikiran Al-Maududi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Syuhada Mohd Basir. (2012). Penulisan Islamik sebagai medium pendekatan dakwah: satu kajian terhadap penulisan novel. Tesis Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam). Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Nurazmi Kuntum. (1991). Teori dan Pemikiran Sastera Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Riddell, Peter G. (2001). Islam and the Malay-Indonesian World. Singapore: Horizon Books.

Shamsudin Abu Bakar. (2006). Analisis takmilah cerpen pemenang hadiah sastera Islam. Tesis Sarjana (MA). Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Shamsudin Othman. (2012). Model rasa insaniah dalam puisi Islam tiga penyair Nusantara. Thesis (Ph.D). Universiti Malaya: Akademi Pengajian Melayu.

Sulaiman Noordin. (1992). Sains, Falsafah dan Islam. Dlm. Mohd. Yusof Hj. Othman et.al (ed.). Siri Wacana Sejarah dan Falsafah Sains. Jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Teuku Iskandar. (1995). Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. Brunei: Universiti Brunei Darussalam.

Wan Zaliha Wan Othman. (2013). Novel-novel Faisal Tehrani: kajian intertekstualiti dan dakwah. Tesis Sarjana (MA). Universiti Malaya: Akademi Pengajian Melayu.

Zakaria Stapa. (2004). Tasawuf dan Pembangunan Hakiki Ummah dlm. Wan Suhaimi Wan Abdullah dan Che Zarrina Sa’ari (ed.). Tasawuf dan Ummah. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Universiti Malaya.

Downloads

Published

2022-06-27

How to Cite

Ismail, H. (2022). Al-Ihsan dalam Kumpulan Cerpen Yunda: Al-Ihsan in Yunda’s Short Stories. PENDETA, 13(1), 26–34. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.fa.3.2022

Issue

Section

Feature Article

Most read articles by the same author(s)