Pengaruh persekitaran pembelajaran dalam meningkatkan perkembangan emosi kanak-kanak tadika: Satu kajian kes

Authors

  • Mohamad Albaree Abdul Jabatan Pendidikan awal kanak-kanak, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Norhafizi Mohd Arof Jabatan Pendidikan awal kanak-kanak, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Iylia Mohamad Jabatan Pendidikan awal kanak-kanak, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Fairuz 'Ain Harun Jabatan Pendidikan awal kanak-kanak, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Nurul Akma Jamil Jabatan Pendidikan awal kanak-kanak, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Nur Ain Farhana Kariuddin Jabatan Pendidikan awal kanak-kanak, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Hazhari Ismail Jabatan Pendidikan awal kanak-kanak, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.5.2023

Keywords:

persekitaran pembelajaran, perkembangan emosi, kanak-kanak

Abstract

Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh persekitaran pembelajaran dalam meningkatkan perkembangan emosi kanak-kanak. Kajian ini berbentuk kajian kes yang melibatkan seramai empat orang sampel kanak-kanak berusia enam tahun yang terdiri daripada tiga orang kanak-kanak lelaki dan satu orang kanak-kanak perempuan, dan seorang guru tadika yang telah dilaksanakan di sebuah tadika di sekitar Alam Jaya, Selangor. Kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah pemerhatian berpandukan instrumen borang senarai semak yang telah diadaptasi dan kaedah temu bual untuk mendapatkan pandangan guru. Hasil dapatan objektif kajian 1 menunjukkan bahawa perkembangan emosi kanak-kanak dilihat menunjukkan perubahan yang sangat ketara iaitu berada pada tahap yang positif selepas melibatkan diri dalam persekitaran pembelajaran. Hal ini menggambarkan bahawa aspek persekitaran pembelajaran memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk perkembangan emosi kanak-kanak. Manakala, hasil dapatan objektif kajian 2 pula menunjukkan bahawa terdapat tiga jenis persekitaran pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan emosi kanak-kanak berdasarkan pandangan guru melalui sesi temu bual yang dijalankan iaitu Quiet Room, Play Area dan Project Area. Bagi hasil dapatan objektif kajian 3, dapatan menunjukkan bahawa persekitaran pembelajaran memberi pengaruh yang positif terhadap perkembangan emosi kanak-kanak berdasarkan temubual bersama guru. Justeru itu, para guru perlu dan wajar mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk membantu kanak-kanak yang mengalami isu permasalahan di bilik darjah terutama dari aspek perkembangan emosi mereka.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad, C. N. C., Noh, N. M., Adnan, M., Putih, M., & Ibrahim, M. H. (2013). Pengaruh persekitaran fizikal bilik darjah terhadap tahap keselesaan pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 6, 0.

Apidah, A. (2023). Hubungan Persekitaran Pembelajaran dan Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Enam. Jurnal Pemikir Pendidikan, 11(1), 23-35.

Arba'ie Sujud, Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi, Nurul Azimah Abdull Sedik, & Intan ZahariahGaisun. (2014). Ekspresi emosi melalui bahan bacaan sastera kanak-kanak. Jurnal Melayu, 13(1), 72-84.

Britto, P. R., Lye, S. J., Proulx, K., Yousafzai, A. K., Matthews, S. G., Vaivada, T., ... & Lancet Early Childhood Development Series Steering Committee. (2017). Nurturing care: promoting early childhood development. The Lancet, 389(10064), 91-102.

Che Ahmad, C. N., Shaharim, S. A., & Yahaya, A. (2016). Kesesuaian persekitaran pembelajaran, interaksi guru-pelajar, komitmen belajar dan keselesaan pembelajaran dalam kalangan pelajar biologi. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia (JPSMM UPSI), 6(1), 101-120.

Clark, l., P., & Creswell, J., W. (2015). Understanding research. New Jersey: Pearson Education.

Grinder, E. (2007). Review of Early Childhood Classroom Observation Measures. Harrisburg, PA: PA Department of Education.

Haliza Hamzah dan Samuel, J.N. (2009). Siri Pendidikan Guru: Pengurusan Bilik Darjah Dan Tingkah Laku. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Hamidah Sulaiman. (2013). Kecerdasan emosi menurut Al-Quran dan al-sunnah: Aplikasinya dalam membentuk akhlak remaja. O-JIE: Online Journal of Islamic Education, 1(2). 51-57.

La Paro, K. M., Pianta, R. C., & Stuhlman, M. (2004). The classroom assessment scoring system: Findings from the prekindergarten year. The elementary school journal, 104(5), 409-426.

Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implications. Psychology Inquiry, Vol. 15, No. 3, 197-215.

Mohamad Albaree, A., Hazhari, I., Iylia, M., & Zaharah, O. (2019). Perkembangan emosi kanak-kanak menggunakan kaedah pengajaran berasaskan aktiviti muzik. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 8, 17-23.

Yee, W. P., & Yunus, F. (2021). Kesan Persekitaran Fizikal Dan Sosial Kepada Perkembangan Kanak-Kanak Dari Perspektif Neurosains: Kajian Sorotan Sistematik. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2), 98-112.

Zaharah Osman. (2016). Perkembangan emosi kanak-kanak menggunakan lagu Didi & Friends. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 5, 49-60.

Downloads

Published

2023-10-31

How to Cite

Abdul, M. A., Mohd Arof, N., Mohamad, I., Harun, F. ’Ain, Jamil, N. A., Kariuddin, N. A. F., & Ismail, H. (2023). Pengaruh persekitaran pembelajaran dalam meningkatkan perkembangan emosi kanak-kanak tadika: Satu kajian kes . Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 12(2), 45–53. https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.5.2023