Fenomena Sosial Dalam Novel Nenek Karya Razali Endun

Social Phenomenan in ‘Nenek’ by Razali Endun

Authors

  • Rosnani Md Zain Universiti Putra Malaysia
  • Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi Universiti Putra Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol8.9.2017

Keywords:

sosiologi, novel, nenek, fenomena sosial, fakta sosial, sociology, phenomenon social, social facts

Abstract

Kertas kerja ini membicarakan fenomena sosial yang terdapat dalam novel Nenek karya Razali Endun. Novel Nenek merupakan pemenang Hadiah Sastera Perdana 2014. Fenomena sosial merupakan kenyataan mengenai masyarakat dan manusia tidak boleh lari daripada membicarakannya. Hal ini kerana, sastera dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat. Novel Nenek dikatakan sebuah naskhah yang memaparkan fenomena politik sahaja. Adakah benar dakwaan tersebut. Objektif kajian ini adalah untuk mengklasifikasi dan menganalisis fenomena sosial yang terdapat dalam novel ini. Objektif kajian ini juga adalah untuk menjawab dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan bahawa novel Nenek hanya memaparkan fenomena politik sahaja. Hasil kajian mendapati teks ini menyentuh mengenai tatacara perhubungan dalam masyarakat, kekeluargaan, kemiskinan dan pembangunan sosioekonomi masyarakat. Setelah diteliti, fenomena sosial yang terdapat dalam novel Nenek merupakan fenomena semasa. Sehubungan dengan itu, kajian ini melihat fenomena sosial daripada perspektif teori fakta sosial Emile Durkhiem.

 

This article discusses the social phenomenon in a novel entitled Nenek by Razali Endun. Nenek is a winner of Hadiah Sastera Perdana 2014. The social phenomenon is a fact about society and people could not avoid from talking about it since literature and society is closely related. The objective of this study is to classify and analyze the social phenomenon that occurs in Nenek. Another objective is to prove the claims by some people that the novel shows only a political phenomenon. The study found that this novel discusses relations in society, family, poverty and socio-economic development of society. It is found that the social phenomenon in this novel is happened in reality. Accordingly, the study looked at the social phenomenon from the perspective of the theory of social facts by Emile Durkhiem.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-11-29

How to Cite

Md Zain, R., & Nik Muhamad Affendi, N. R. (2017). Fenomena Sosial Dalam Novel Nenek Karya Razali Endun: Social Phenomenan in ‘Nenek’ by Razali Endun. PENDETA, 8, 82–95. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol8.9.2017