Unsur Sains dan Sastera dalam novel remaja terpilih

Science and Literature elements in tennagers selected novels

Authors

  • Rosnani Md Zain Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
  • Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol10.12.2019

Keywords:

unsur sains, sastera, SPB4K, novel, remaja

Abstract

Kertas kerja ini membicarakan unsur sains dan sastera yang terdapat dalam novel remaja terpilih. Kajian yang dilakukan ini bertitik tolak daripada pengamatan pengkaji berdasarkan pandangan sarjana sastera yang mengatakan novel-novel remaja berunsur sains sering dianggap tidak mengetengahkan fakta sains dan mengabaikan nilai sastera seperti yang digambarkan melalui dialog, watak-watak dan peristiwa dalam novel tersebut. Kajian ini akan mengklasifikasi, menganalisis dan merumus unsur sains dan sastera yang diungkapkan oleh pengarang dalam setiap karya yang dihasilkan.Dalam kajian ini, kaedah yang digunakan ialah kualitatif iaitu, kepustakaan, analisis teks dan penerapan teori Sistem Pemikiran Bersepadu (SPB4K). Berdasarkan kajian yang dilakukan, pengkaji mendapati bahawa unsur sains antaranya sains gunaan dan sains zoologi manakala unsur sastera seperti nilai-nilai murni, pemikiran, emosi dan gaya bahasa amat relevan dengan empat prinsip yang terdapat dalam teori Sistem Pemikiran Bersepadu (SPB4K) iaitu Pemikiran Kerohanian, Pemikiran Kebitaraan, Pemikiran Kesaintifikan dan Pemikiran Kekreatifan.

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran dan Terjemahannya. (1992). Hasbi Ashshiddiqi et al. Medinah: Kadim al-Harramah Department Haji dan Wakaf Saudi Arabia.

Abdul Ahmad. (Julai, 1991). “Sastera Remaja antara Ciri dan Fungsi”. Dewan Sastera, 10-13.

Ahmad Patria Abdullah. (Mac, 2009). “Penulis Muda dalam Karya Fantasi dan Futuristik”. Tunas Cipta, 30-33.

Asmad. (1990). Seni Kehidupan dan Kemasyarakatan. Kuala Lumpur: Cetaktama Sdn. Bhd.

Baha Zain. (1991). Mendekati Kesusasteraan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Che Bakar Che Mat, Salmah Hussin dan Wan Ariffin Yon. 2007. Pengenalan kepada Sistem Kemasyarakatan dan Kenegaraan Islam. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti, UITM.

Collins English Dictionary. (2009). Glasgow: HarperCollins.

Dayang Noor. (2012). Di Sebalik Dinara. Kuala Lumpur: Utusan Pubications & Distributions Sdn Bhd.

Esa Khalid. (2008). Konsep Tamadun Islam: Sains dan Teknologi. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia

Diah Aryulina, Choirul Muslim, Syalfinaf Manaf & Endang Winarni. (2004). Biologi SMA dan MA untuk kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Faziela Abu Bakar @ Che Din. (2016). Unsur Emosi dan Konflik dalam Novel KOMSAS Pilihan. (Tesis Master tidak diterbitkan).Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Faziela Abu Bakar @ Che Din dan Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi. (2015). Unsur Emosi dalam Novel KOMSAS. Pendeta: Jurnal Bahasa, Pendidikan dan Sastera Melayu 6, 72-97.

Fullick, Ann. (2010). (Terjemahan Sadatul Nazirah Abd. Hamid). Sains Forensik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hari Purnomo. (2010). Pengantar Pengendalian Hayati. Yogjakarta: Penerbit Andi.

Hashim Awang. (Oktober, 1998). “Teori dan Kritikan Kesusasteraan Melayu”. Dewan Sastera, 7-10.

Hizairi Othman. (Mei, 1998). “Unsur Sains dan Fantasi dalam Novel Remaja”. Dewan Sastera, 24-29.

Husna Faredza Mohamed Redzwan, Anida Sarudin, Khairul Azam Bahari (2018). Upaya Berbahasa Melayu Tinggi dan Berbudaya (BMTB) dari sudut morfo-fonetik dan sosiolinguistik dalam kalangan guru pelatih. Journal of Humanities, Language, Culture & Business Journal. 2(8), 153-161.

Iman Musbikin. (2012). Kelahiran Manusia Klon Pertama. Yogkarta: Al- Hidayah Publisher

Jumali Selamat. (2012). Sejarah Perkembangan Novel Remaja di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Kamarul Azmi Jasmi. (2013). Bootani, Zoologi dan Tenaga dari Perspektif Al Quran.Skudai:Universti Teknologi Malaysia.

Kamariah Kamarudin. (Apr. 2017). Mau'izah remaja dalam novel Satu Bulan Tiga Bintang karya Ummu Hani Abu Hassan. Kertas Kerja dibentangkan di Persidangan Antarabangsa Sains Sosial & Kemanusiaan Kali ke-2 (PASAK 2017), Pusat Konvensyen Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Kamus Oxford Edisi Kelima. (2011). Kuala Lumpur: Oxford Fajar.

Khatijah Abdul Hamid. “Perkaedahan Pengajaran Sastera: Satu Tinjuan dan Penilaian”. Seminar Bahasa dalam Pendidikan ke-3. Kuala Lumpur, 7-9 April 1987.

Laurent Metzger. (2009). Nilai-nilai Melayu: Satu Sudut Pandangan Orang Luar. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Maisarah Yaacob. (2017). Unsur Tarbiah dalam Novel Komsas. (Tesis Kedoktoran tidak diterbitkan). Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Mana Sikana. (2012). Teori Sastera Kontemporari, Edisi VII. Ipoh: Pustaka Karya.

Mardzelah Makhsin. (2007). Sains Pemikiran dan Etika. Kuala Lumpur: PTS Professional.

Mohd. Taib Osman. (1989). “Masyarakat, Kebudayaan dan Kesusasteraan. Dlm Ayob Yamin dan Hamzah Hamdani. Penulisan Kreatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd.Yusof Hasan. (2007). Teori Pendidikan Pemikiran Global. Penerbit Tanjong Malim Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Yusof Hasan. (2004). Pembinaan Paradigma Pemikiran Peradaban Melayu. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Yusof Hasan. (2002). Teori SPB4L dan Penerapannya. Dewan Sastera, 6-14.

Muhammad Yusuf Khalid, Syamsul Bahri Andi Galigo dan Mohd Radhi Ibrahim. (2005). Isu Dakwah dan Kemanusiaan dalam Era Globalisasi. Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia.

Nor Raudhah Hj. Siren. (2006). Falsafah Diri Remaja dalam Novel Remaja Melayu. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nurhamizah Hashim. (2015). Psikologi keperluan remaja dalam novel-novel remaja Hadiah Sastera Kumpulan Utusan (HSKU). (Tesis Kedoktoran tidak diterbitkan). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Othman Puteh. (1989). Sastera Remaja Ditinjau Daripada Beberapa Perspektif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rebecca Ilham. (2012). “Bahasa sebagai Titik Temu Sains dan Sastera”. Dewan Sastera, 13-16.

Rosnani Md Zain dan Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi. (2019). Pemikiran dalam Pantai Kasih. Jurnal Rampak Serantau. 26 (10-15).

Rosnani Md Zain dan Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi. (2017). Fenomena Sosial dalam Novel Nenek karya Razali Endun. Pendeta: Jurnal Bahasa, Pendidikan dan Sastera Melayu 8, 82-95.

Ruzaini Yahya. (2010). Tawanan Komander Caucasus. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributions Sdn Bhd.

Sarudin, A., Mohamed Redzwan, H. F., Osman, Z., Raja Ma’amor Shah, R. N.F., & Mohd Ariff Albkri, I. S. (2019). Menangani kekaburan kemahiran prosedurdan terminologi awal matematik: Pendekatan leksis berdasarkan teori prosodi semantik. Malaysian Journal of Learning and Insruction, 16 (2), 255-294.

S. Othman Kelantan. (1997). Pemikiran Satira dalam Novel Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sahlan Mohd Saman. (1989).” Pembinaan Sastera Remaja”. Dewan Sastera, 3-5.

Seth Sulaiman. (2000). Pendidikan sains, teknologi dan masyarakat. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 6 (1), 66-76.

Shahnon Ahmad. (1991). Sastera Sebagai Seismografi Kehiduapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shaharir Mohamad Zain. (1987). Pengenalan Tamadun Islam dalam Sains dan Teknologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Khariah Mohd Zubir. (2008). Citra Wanita Dalam Novel Melayu. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Siti Khariah Mohd Zubir. (2011). “Penulisan Kreatif dalam Menjana Minda dan Sumber Pendapatan Belia”. Malaysian Journal of Youth Studies, 4, 157-167.

Tengku Sifzizul Tengku Muhammad dan Ahmad Sofiman Othman. (2004). Penanda DNA untuk Kepelbagaian Genetik. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Yaacob Harun. (1991). Keluarga Melayu Bandar: Satu Analisis Perubahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Downloads

Published

2019-12-29

How to Cite

Md Zain, R., & Nik Muhamad Affendi, N. R. (2019). Unsur Sains dan Sastera dalam novel remaja terpilih: Science and Literature elements in tennagers selected novels. PENDETA, 10, 166–182. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol10.12.2019